Importní a exportní filtry

LibreOffice podporuje kromě vlastních XML formátů také další XML formáty.

V některých případech musíte typ souboru vybrat ručně v dialogu Otevřít. Například pokud máte databázovou tabulku v textovém formátu, kterou chcete otevřít jako databázovou tabulku, musíte vybrat typ souboru "Text CSV" po tom, co vyberete soubor.

Makra BASIC v dokumentech Microsoft Office

V - Načítání/ukládání - Vlastnosti VBA můžete určit nastavení pro makra VBA v dokumentech MS Office. Makra VBA není možné spouštět v LibreOffice; napřed musí být převedena a upravena. Často chcete pouze použít LibreOffice k tomu, abyste změnili viditelný obsah souboru z Wordu, Excelu nebo PowerPointu a pak ho znovu uložili ve formátu Microsoft Office, aniž byste měnili obsažená makra. Chování LibreOffice můžete nastavit podle potřeby: Buď budou makra VBA uložena ve formě komentářů jako podprogram v LibreOffice, a když bude dokument uložen ve formátu MS Office, budou správně zapsána zpět, nebo můžete vybrat, že makra Microsoft Office mají být při načítání odstraňována. Poslední možnost je účinnou ochranou proti virům v dokumentech Microsoft Office.

Poznámky k externím formátům a typům souborů

I když nejsou filtry nainstalovány, některé filtry je možné vybrat v dialogu Otevřít nebo Uložit. Pokud zvolíte takový filtr, zobrazí se zpráva s informacemi o možnosti nainstalování filtru.

Ikona tipu

Filtr Kódovaný text vám pomáhá otevírat a ukládat textové dokumenty v jiném kódování. Filtr otevře dialog, který umožňuje vybrat znakovou sadu, výchozí písmo, jazyk a zalomení odstavce.


Import a export ve formátu HTML

Pomocí LibreOffice Writer je možné do HTML dokumentů vkládat poznámky pod čarou a vysvětlivky. Budou exportovány jako meta značky. Znaky pro odkaz na poznámky pod čarou a vysvětlivky bude exportovány jako hypertextové odkazy.

Pro začlenění neznámých znaků do HTML dokumentu se používají komentáře. S každou poznámkou, která začíná "HTML:..." a končí ">", se zachází jako s HTML kódem, ale je exportována bez tohoto začátku a konce. Po "HTML:..." může být umístěno několik značek obalujících text. Znaky s diakritikou jsou převedeny do znakové sady ANSI. Během importu jsou komentáře vytvářeny (například pro meta značky, které se nehodí do vlastností souboru, nebo pro neznámé značky).

HTML import LibreOffice Writer může načítat soubory v kódování UTF-8 nebo UCS2. Lze zobrazit všechny znaky, které jsou obsaženy ve znakové sadě ANSI nebo systémové znakové sadě.

Při exportu do HTML je použita znaková sada vybraná v - Načítání/ukládání - HTML kompatibilita. Znaky v dané sadě neobsažené jsou zapsány v zástupné formě, která se v moderních prohlížečích zobrazí správně. Při exportu takových znaků se zobrazí příslušné upozornění.

Jestliže v - Načítání/ukládání - HTML kompatibilita vyberete jako volbu pro export Mozilla Firefox nebo LibreOffice Writer, při exportu se všechny důležité vlastnosti písma uloží přímo jako atributy (například barva textu, velikost písma, tučné, kurzíva atd.) stylů CSS1. (CSS znamená Cascading Style Sheets, kaskádové styly.) Import probíhá také podle tohoto standardu.

Vlastnost "font" odpovídá exportu pro prohlížeč Mozilla Firefox; tj. před velikostí písma je možné určit další hodnoty pro "font-style" (italic, none), "font-variant" (normal, small-caps) a "font-weight" (normal, bold).

Je-li jako možnost exportu nastaven LibreOffice Writer, velikosti polí ovládacích prvků a jejich vnitřní okraje jsou exportovány jako styly (formát pro tisk). Určení velikosti v CSS1 je založeno na hodnotách "width" a "height". Vlastnost "Margin" se používá k nastavení stejných okrajů na všech stranách stránky. Chcete-li nastavit různé okraje, použijte vlastnosti "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" a "Margin-Bottom".

Vzdálenosti obrázků a zásuvných modulů od obsahu lze při exportu do LibreOffice Writer nastavit zvlášť. Pokud se horní/dolní nebo levý/pravý okraj liší, vzdálenosti se exportují jako volba "STYLE" s odpovídajícími značkami CSS1 pro vzdálenosti "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" a "Margin-Right".

Textové rámce jsou podporovány pomocí rozšíření CSS1 pro absolutně umístěné objekty. To platí pouze pro export pro aplikace Mozilla Firefox a LibreOffice Writer. Textové rámce je možné zarovnat jako obrázkya plovoucí rámce, ale není možné použít zarovnání rámců ke znaku.

Pokud rámce neobsahují sloupce, jsou exportovány jako značky <SPAN> nebo <DIV>. Jestliže sloupce obsahují, jsou exportovány jako značka <MULTICOL>.

Měrné jednotky nastavené v LibreOffice se při HTML exportu používají pro vlastnosti CSS1. Jednotky mohou být nastaveny zvlášť pro textové a HTML dokumenty v - LibreOffice Writer - Obecné nebo - LibreOffice Writer/Web - Zobrazení. Exportovaný počet desetinných míst závisí na jednotce.

Měrná jednotka

Název měrné jednotky v šabloně CSS1

Maximální počet desetinných míst

Milimetr

mm

2

Centimetr

cm

2

Palec

in

2

Pika

pc

2

Bod

pt

1


Filtr LibreOffice pro webové stránky podporuje určité možnosti CSS2. Pro jejich použití musí být v - Načítání/ukládání - HTML kompatibilita aktivováno rozvržení tisku. Potom, na rozdíl od stylu stránky HTML, můžete v HTML dokumentech použít také styly "První stránka", "Levá stránka" a "Pravá stránka". Tyto styly by měly umožnit nastavit různé velikosti a okraje stránek pro tisk pro první stránku a pro pravou a levou stránku.

Import a export číslování

Jestliže vyberete v - Načítání/ukládání - HTML kompatibilita volbu exportu "LibreOffice Writer", odsazení seznamu bude exportováno jako vlastnost CSS1 "margin-left" v atributu STYLE značek <OL> a <UL>. Tato vlastnost udává relativní vzdálenost k odsazení na další vyšší úrovni.

Levé odsazení odstavce v číslování je určeno vlastností CSS1 "margin-left". Odsazení prvního řádku odstavce se v číslování ignoruje a neexportuje.

Import a export souborů tabulek

LibreOffice importuje a exportuje odkazy na odstraněné sekce, např. odkazované sloupce. Během exportu lze zobrazit celý vzorec. Odstraněné odkazy obsahují vyznačení (#REF!) odkazu. #REF! se pro odkazy vytvoří během importu.

Import a export souborů obrázků

Podobně jako u HTML dokumentů si je možné při otevírání grafického souboru LibreOffice zvolit použití filtr s nebo bez elementů (LibreOffice Impress). Při filtru bez elementů se soubor otevře jako dokument LibreOffice Draw. Jinak se soubor uložený ve staré verzi programu otevře v LibreOffice Impress.

Importujete-li EPS soubor, zobrazí se v dokumentu náhled obrázku. Pokud není náhled k dispozici, zobrazí se zástupce v odpovídající velikosti. V systémech Unix a Microsoft Windows můžete vytisknout importovaný soubor pomocí PostScriptové tiskárny. Při exportu EPS obrázků je vytvořen náhled ve formátu TIFF nebo EPSI. Pokud exportujete do EPS formátu obrázek v EPS spolu s jinými obrázky, bude tento soubor vložen beze změny do nového souboru.

Vícestránkové soubory TIFF je možné použít, pokud importujete nebo exportujete formát TIFF. Obrázky jsou uloženy jako několik samostatných obrázků v jednom souboru, např. jednotlivé stránky faxu.

Některé volby LibreOffice Draw a LibreOffice Impress jsou přístupné v nabídce Soubor - Export. Viz Volby exportu obrázků pro více informací.

PostScript

Pro export dokumentu nebo obrázku do formátu PostScript:

  1. Pokud jste tak dosud neučinili, nainstalujte ovladač tiskárny s podporou jazyka PostScript, například ovladač Apple LaserDriver.

  2. Soubor vytiskněte pomocí příkazu Soubor - Tisk z nabídky.

  3. V dialogu vyberte PostScript tiskárnu a zaškrtněte pole Tisk do souboru. Vytvoří se PostScript soubor.

Podpořte nás!