Obecná terminologie

Tento glosář obsahuje výklad některých důležitých pojmů, se kterými se setkáte při používání LibreOffice.

Pokud v aplikaci LibreOffice narazíte na neznámý termín, vyhledejte si jej v tomto glosáři.

Místní nabídka

Chcete-li zobrazit místní nabídku objektu, nejprve klepněte na objekt tlačítkem myši a poté . Některé místní nabídky je možno zobrazit, i když není vybrán objekt. Místní nabídky najdete na všech místech LibreOffice.

Rolovací tlačítko

  1. U ovládacích prvků je Rolovacího tlačítko vlastnost číselného pole, měnového pole, pole pro datum nebo čas. Pokud je tato vlastnost zapnuta, zobrazí se u pole dva symboly se šipkami v opačném směru (svislé nebo vodorovné).

  2. V Basic IDE je název Rolovacího tlačítko použit pro číselné pole se dvěma symboly šipek.

Do pole vedle Rolovacího tlačítka můžete zadat číselnou hodnotu nebo vybrat hodnotu pomocí tlačítka Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Na klávesnici můžete zvýšit nebo snížit hodnotu klávesami Šipka nahoru and Šipka dolů. Pomocí kláves Page Up and Page Down můžete nastavit maximální a minimální hodnotu.

Pokud pole vedle Rolovacího tlačítka definuje číselné hodnoty, můžete také definovat měrné jednotky, například 1 cm nebo 5 mm, 12 pt nebo 2".

JDBC

API Java Database Connectivity (JDBC) je možné využít pro připojení k databázi z LibreOffice. Ovladače JDBC jsou napsány v programovacím jazyce Java a jsou nezávislé na platformě.

Databáze SQL/server SQL

Databáze SQL je databázový systém používající rozhraní SQL. Databáze SQL jsou často používány v sítích klientů a serveru, v nichž přistupují různí klienti na centrální server (například server SQL); jsou proto označovány jako databáze serveru SQL nebo krátce servery SQL.

V LibreOffice je možné integrovat externí databáze SQL. Tyto databáze mohou být umístěny na místním pevném disku nebo v síti. Přístup je zajištěn pomocí technologie ODBC, JDBC nebo nativního ovladače integrovaného v LibreOffice.

RTF

Formát RTF (Rich Text Format) je formát umožňující výměnu textových souborů. Jeho zvláštní funkcí je to, že formátování je převedeno do přímého zobrazení textových informací. Ve srovnání s jinými formáty souborů však tímto způsobem vznikají relativně velké soubory.

Přímé formátování a formátování pomocí stylů

Formátování dokumentů bez použití stylů je označováno jako přímé formátování. Jedná se o změny textu nebo jiných objektů, například rámců nebo tabulek, přímým použitím různých atributů. Formát je použit pouze u vybrané oblasti a všechny změny je nutné provést jednotlivě. Naproti tomu nejsou styly použity u textu přímo, ale jsou definovány pomocí okna stylů a potom použity. Jednou z výhod tohoto způsobu je skutečnost, že jsou při změně stylu upraveny všechny části dokumentu, k nimž je daný styl přiřazen.

Přímé formátování je možné z dokumentu odstranit tak, že vyberete celý text klávesovou zkratkou +A a poté zvolíte Formát - Vymazat přímé formátování.

Formátování

Formátování se v této souvislosti vztahuje na vizuální rozvržení textu pomocí textového editoru nebo aplikace DTP. Zahrnuje mimo jiné určení formátu papíru, ohraničení stránky, písem a efektů písma, odsazení a vzdáleností. Text je možné formátovat přímo nebo pomocí stylů, které poskytuje LibreOffice.

Bézierův objekt

Francouzský matematik Pierre Bézier vyvinul proces matematického znázornění křivek, který byl později pojmenován po něm: Bézierovy křivky. Tyto objekty je možné měnit klepnutím myši na body křivky nebo ovládací body.

IME

IME je zkratka pro Input Method Editor - program, který umožňuje uživateli zadávat komplexní znaky nezápadních znakových sat jen s použitím běžné klávesnice.

Komplexní rozvržení textu (CTL)

Jazyky s komplexním rozvržením textu mohou obsahovat všechny nebo některé z následujících vlastností:

V současné době LibreOffice podporuje hindštinu, thajštinu, hebrejštinu a arabštinu.

Podporu CTL povolíte pomocí - Jazyková nastavení - Jazyky.

Kerning

Kerning znamená zvětšování nebo zmenšování mezery mezi dvojicemi písmen, například mezi písmeny V a A, jehož účelem je zlepšení celkového vzhledu textu.

Tabulky prokládání obsahují informace o tom, které dvojice písmen je nutné vzájemně přiblížit nebo oddálit. Tyto tabulky jsou obecně součástí písma.

Ukotvení (automatické skrytí)

Na okraji okna s jiným ukotveným oknem jsou umístěna dvě tlačítka, která slouží k zobrazení, skrytí nebo upevnění okna.

Odkaz

Nabídka Úpravy obsahuje příkaz Odkazy, který je aktivní, pouze je-li v aktuálním dokumentu obsažen alespoň jeden odkaz. Jestliže chcete vložit objekt, například obrázek, je možné jej kopírovat přímo do dokumentu nebo vložit jako odkaz.

Po zkopírování objektu přímo do dokumentu se velikost dokumentu zvětší (nejméně) o velikost objektu v bajtech. Dokument je možné uložit a otevřít v jiném počítači; vložený objekt bude v dokumentu umístěn stále stejně.

Je-li objekt vložen jako odkaz, je vložen pouze odkaz na název souboru. Velikost dokumentu se zvětší pouze o odkaz na cestu a soubor. Při otevření dokumentu v jiném počítači však musí propojený soubor být umístěn přesně stejně, jak uvádí odkaz, aby bylo možné zobrazit objekt v dokumentu.

Chcete-li zobrazit soubory propojené s dokumentem, zvolte Úpravy - Odkazy. Odkazy je možné podle potřeby odebrat a objekt vložit přímo.

Ukotvení

Některá okna v $ [officename], například okno Styly a Navigátor, jsou "ukotvitelná" okna. Tato okna můžete přesunout, změnit velikost nebo je ukotvit na okraj. Na každém okraji můžete ukotvit několik oken nahoře nebo vedle sebe; pak přesunutím okrajů můžete změnit relativní rozměry oken.

Pro uvolnění a ukotvení podržte klávesu a poklepejte na prázdnou oblast v okně. V okně Styly můžete také poklepat na šedou část okna vedle ikon při současném stisku klávesy.

Objekt

Objekt je prvek obrazovky, který obsahuje data. Může označovat data aplikací, například text nebo grafiku.

Objekty jsou nezávislé a vzájemně se neovlivňují. Libovolnému objektu obsahujícímu data lze přiřadit určité příkazy. Grafický objekt obsahuje například příkazy pro úpravu obrázků, tabulka obsahuje příkazy pro výpočty.

OpenGL

OpenGL představuje jazyk prostorové grafiky, který byl původně vyvinut společností SGI (Silicon Graphics Inc). Běžně jsou používány dvě varianty jazyka: jazyk Microsoft OpenGL vyvinutý pro systém Windows NT a jazyk Cosmo OpenGL vytvořený společností SGI. Jazyk Cosmo OpenGL představuje nezávislý grafický jazyk pro všechny platformy a všechny typy počítačů a je použitelný také v počítačích bez zvláštního hardwaru pro grafiku 3D.

PNG

Portable Network Graphics (PNG) je formát grafických souborů. Soubory lze komprimovat s volitelným faktorem komprese a na rozdíl od formátu JPG jsou soubory PNG komprimovány vždy bez ztráty informací.

Primární klíč

Primární klíč slouží jako jednoznačný identifikátor databázových polí. Jednoznačná identifikace databázových polí se u relačních databází používá k získání přístupu k datům v jiných tabulkách. Odkaz na primární klíč vytvořený v jiné tabulce je označován jako cizí klíč.

V LibreOffice je primární klíč definován v režimu návrhu tabulky, a to klepnutím na příslušný příkaz v místní nabídce záhlaví řádku vybraného pole.

Relační databáze

Relační databáze je soubor datových položek, které jsou organizované do formálně popsaných tabulek. Data z těchto tabulek je možné zobrazovat nebo přeuspořádat mnoha různými způsoby, aniž by bylo třeba měnit návrh databázových tabulek.

Systém RDBMS (Relational Database Management System) je program, který vám umožní vytvářet, aktualizovat a spravovat relační databáze. RDBMS se ovládací pomocí příkazů SQL (Structured Query Language), které zadává uživatel nebo ovládací software.

Příklad takové databáze představuje databáze nákupu, která obsahuje tabulky s informacemi o zákaznících, nákupu a fakturách. Tabulka faktur neobsahuje žádná data o zákaznících či nákupu, ale pouze odkazy (pomocí relační vazby, relace) na pole příslušné tabulky (například pole ID zákazníka z tabulky zákazníků).

SQL

Structured Query Language (SQL) je jazyk pro databázové dotazy. V LibreOffice je možné dotazy formulovat pomocí tohoto jazyka nebo interaktivně pomocí myši.

ODBC

Tato zkratka slov Open DataBase Connectivity představuje standard protokolu pro přístup aplikací k databázovým systémům. Technologie ODBC využívá dotazovací jazyk SQL (Structured Query Language). V LibreOffice je možné u jednotlivých databází určit, zda budou ke spuštění dotazů použity příkazy SQL. Jinou možností je použití interaktivní nápovědy k zadání dotazu pomocí klepnutí myší a automatický převod do jazyka SQL provedený LibreOffice.

Řádkování stránky (řádkový rejstřík)

V LibreOffice se funkce řádkového rejstříku označuje jako Řádkování stránky.

Řádkování stránky označuje tisk řádků na shodné místo v oblasti na přední a zadní stránce. Tento způsob usnadňuje čtení, protože při něm nevznikají prosvítající šedé plochy mezi řádky. Termín řádkování stránky může odkazovat také na řádky v sousedních textových sloupcích, kdy řádky v různých sloupcích používají stejnou svislou mřížku, a tak jsou vůči sobě svisle zarovnané.

Tisk s řádkováním stránky je vhodný zejména u dokumentů se stránkami umístěnými vedle sebe (například u knih nebo příruček), u vícesloupcového rozvržení a u dokumentů, které se mají tisknout oboustranně.

Relativní a absolutní uložení

V různých dialogových oknech (například Nástroje – Automatický text) je možné vybrat, zda budou soubory uloženy relativně, nebo absolutně.

Jestliže zvolíte relativní uložení, budou odkazy na vložené obrázky nebo jiné objekty v dokumentu uloženy relativně k umístění v systému souborů. V takovém případě není důležité, jestli je adresářová struktura s odkazem zaznamenána na jednotce C: nebo D:, případně na svazku HD1 nebo HD2 či jinde. Soubory budou přesto vyhledány (pokud zůstane odkaz na stejné jednotce nebo svazku). To je důležité zejména v případě, že vytvoříte adresářovou strukturu na internetovém serveru, například na domovské stránce u poskytovatele služeb Internetu.

Pokud chcete raději použít absolutní uložení, budou všechny odkazy na jiné soubory definovány také jako absolutní, tj. budou založeny na příslušné jednotce, svazku nebo kořenovém adresáři. Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že je možné dokument obsahující odkazy přesunout do jiných adresářů nebo složek, a odkazy budou stále platné. Na druhé straně může být vhodnější uložit odkazy relativně, jestliže chcete dokumenty zpřístupnit jiným počítačům, které mohou obsahovat zcela odlišnou adresářovou strukturu a názvy jednotek či svazků.

Vdovy a sirotci

Vdovy a sirotci jsou léta používané historické typografické termíny. Termín vdova označuje krátký řádek na konci odstavce, který je vytištěn osamoceně na začátku další stránky. Termínem sirotek je naopak označován první řádek odstavce vytištěný osamoceně na konci předchozí stránky. V textovém dokumentu LibreOffice je možné v požadovaném stylu odstavce výskytu takových osamocených řádků automaticky zabránit. Možné je určit minimální počet řádků, které mají být na stránce ponechány společně.

DDE

Zkratka DDE označuje technologii Dynamic Data Exchange, která je do určité míry předchůdcem technologie OLE (Object Linking and Embedding). Při použití technologie DDE jsou objekty propojeny pomocí odkazů, nikoli vloženy.

Propojení DDE je možné vytvořit pomocí následujícího postupu: Vyberte v sešitu Calc požadované buňky, zkopírujte je do schránky, přepněte do jiné tabulky a zvolte Úpravy - Vložit jinak. Zaškrtnutím políčka Odkaz potom vložte obsah jako propojení DDE. Při aktivaci odkazu bude vložená oblast buněk načtena z původního souboru.

ASCII

Zkratka slov American Standard Code for Information Interchange. Kódování ASCII je znaková sada určená pro zobrazení písem v osobních počítačích. Obsahuje 128 znaků pro písmena, čísla, interpunkci a symboly. Rozšířená znaková sada ASCII obsahuje 256 znaků. Jednotlivým znakům jsou přiřazena jedinečná čísla označovaná také jako kód ASCII.

Na stránkách HTML by se měly vyskytovat pouze znaky ze 7bitové znakové sady ASCII. Ostatní znaky, například německé přehlásky, jsou rozlišovány pomocí samostatného kódu. Filtr pro export obsažený v LibreOffice provede potřebný převod automaticky.

OLE

Zkratka slov Object Linking and Embedding. Objekty mohou být propojeny s cílovým dokumentem nebo do něj vloženy. U vložených objektů se jedná o vložení kopie daného objektu a detailů o zdrojovém programu do cílového dokumentu. Chcete-li objekt upravit, aktivujte zdrojový program poklepáním na objekt.

Číselný systém

Číselný systém je určen počtem znaků, které jsou k dispozici pro zobrazení čísel. Desítkový systém je založen na číslech (0-9), binární čísla jsou založena na číslech 0 a 1, šestnáctkový systém je založen na 16 znacích (0-9 a A-F).

Podpořte nás!