Obecná terminologie

Tento glosář obsahuje výklad některých důležitých pojmů, se kterými se setkáte při používání LibreOffice.

Pokud v aplikaci LibreOffice narazíte na neznámý termín, vyhledejte si jej v tomto glosáři.

Místní nabídka

Chcete-li zobrazit místní nabídku objektu, nejprve klepněte na objekt tlačítkem myši a poté . Některé místní nabídky je možno zobrazit, i když není vybrán objekt. Místní nabídky najdete na všech místech LibreOffice.

ASCII

Zkratka slov American Standard Code for Information Interchange. Kódování ASCII je znaková sada určená pro zobrazení písem v osobních počítačích. Obsahuje 128 znaků pro písmena, čísla, interpunkci a symboly. Rozšířená znaková sada ASCII obsahuje 256 znaků. Jednotlivým znakům jsou přiřazena jedinečná čísla označovaná také jako kód ASCII.

Na stránkách HTML by se měly vyskytovat pouze znaky ze 7bitové znakové sady ASCII. Ostatní znaky, například německé přehlásky, jsou rozlišovány pomocí samostatného kódu. Filtr pro export obsažený v LibreOffice provede potřebný převod automaticky.

Bézierův objekt

Francouzský matematik Pierre Bézier vyvinul proces matematického znázornění křivek, který byl později pojmenován po něm: Bézierovy křivky. Tyto objekty je možné měnit klepnutím myši na body křivky nebo ovládací body.

DDE

Zkratka DDE označuje technologii Dynamic Data Exchange, která je do určité míry předchůdcem technologie OLE (Object Linking and Embedding). Při použití technologie DDE jsou objekty propojeny pomocí odkazů, nikoli vloženy.

Propojení DDE je možné vytvořit pomocí následujícího postupu: Vyberte v sešitu Calc požadované buňky, zkopírujte je do schránky, přepněte do jiné tabulky a zvolte Úpravy - Vložit jinak. Zaškrtnutím políčka Odkaz potom vložte obsah jako propojení DDE. Při aktivaci odkazu bude vložená oblast buněk načtena z původního souboru.

Databáze SQL/server SQL

Databáze SQL je databázový systém používající rozhraní SQL. Databáze SQL jsou často používány v sítích klientů a serveru, v nichž přistupují různí klienti na centrální server (například server SQL); jsou proto označovány jako databáze serveru SQL nebo krátce servery SQL.

V LibreOffice je možné integrovat externí databáze SQL. Tyto databáze mohou být umístěny na místním pevném disku nebo v síti. Přístup je zajištěn pomocí technologie ODBC, JDBC nebo nativního ovladače integrovaného v LibreOffice.

Formátování

Formátování se v této souvislosti vztahuje na vizuální rozvržení textu pomocí textového editoru nebo aplikace DTP. Zahrnuje mimo jiné určení formátu papíru, ohraničení stránky, písem a efektů písma, odsazení a vzdáleností. Text je možné formátovat přímo nebo pomocí stylů, které poskytuje LibreOffice.

IME

IME je zkratka pro Input Method Editor - program, který umožňuje uživateli zadávat komplexní znaky nezápadních znakových sat jen s použitím běžné klávesnice.

JDBC

API Java Database Connectivity (JDBC) je možné využít pro připojení k databázi z LibreOffice. Ovladače JDBC jsou napsány v programovacím jazyce Java a jsou nezávislé na platformě.

Kerning

Kerning znamená zvětšování nebo zmenšování mezery mezi dvojicemi písmen, například mezi písmeny V a A, jehož účelem je zlepšení celkového vzhledu textu.

Tabulky prokládání obsahují informace o tom, které dvojice písmen je nutné vzájemně přiblížit nebo oddálit. Tyto tabulky jsou obecně součástí písma.

Komplexní rozvržení textu (CTL)

Jazyky s komplexním rozvržením textu mohou obsahovat všechny nebo některé z následujících vlastností:

V současné době LibreOffice podporuje hindštinu, thajštinu, hebrejštinu a arabštinu.

Podporu CTL povolíte pomocí - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

ODBC

Tato zkratka slov Open DataBase Connectivity představuje standard protokolu pro přístup aplikací k databázovým systémům. Technologie ODBC využívá dotazovací jazyk SQL (Structured Query Language). V LibreOffice je možné u jednotlivých databází určit, zda budou ke spuštění dotazů použity příkazy SQL. Jinou možností je použití interaktivní nápovědy k zadání dotazu pomocí klepnutí myší a automatický převod do jazyka SQL provedený LibreOffice.

OLE

Zkratka slov Object Linking and Embedding. Objekty mohou být propojeny s cílovým dokumentem nebo do něj vloženy. U vložených objektů se jedná o vložení kopie daného objektu a detailů o zdrojovém programu do cílového dokumentu. Chcete-li objekt upravit, aktivujte zdrojový program poklepáním na objekt.

Pokud objekt OLE odkazuje na cílový dokument, musí být tento dokument k dispozici na umístění udávaném odkazem. Když je cílový dokument přesunut nebo smazán, otevřít odkazovaný objekt OLE nebude možné. Použitím možnosti URL ukládat relativně k systému souborů v části Obecné v možnostech načítání/ukládání nastavíte systém tak, aby ukládal odkazy relativně k souborovém systému.

Objekt

Objekt je prvek obrazovky, který obsahuje data. Může označovat data aplikací, například text nebo grafiku.

Objekty jsou nezávislé a vzájemně se neovlivňují. Libovolnému objektu obsahujícímu data lze přiřadit určité příkazy. Grafický objekt obsahuje například příkazy pro úpravu obrázků, tabulka obsahuje příkazy pro výpočty.

Odkaz

Nabídka Úpravy obsahuje příkaz Externí odkazy, který je aktivní, pouze je-li v aktuálním dokumentu obsažen alespoň jeden odkaz. Jestliže chcete vložit objekt, například obrázek, je možné jej kopírovat přímo do dokumentu nebo vložit jako odkaz.

Po zkopírování objektu přímo do dokumentu se velikost dokumentu zvětší (nejméně) o velikost objektu v bajtech. Dokument je možné uložit a otevřít v jiném počítači; vložený objekt bude v dokumentu umístěn stále stejně.

Je-li objekt vložen jako odkaz, je vložen pouze odkaz na název souboru. Velikost dokumentu se zvětší pouze o odkaz na cestu a soubor. Při otevření dokumentu v jiném počítači však musí propojený soubor být umístěn přesně stejně, jak uvádí odkaz, aby bylo možné zobrazit objekt v dokumentu.

Chcete-li zobrazit soubory vložené jako odkazy, zvolte Úpravy - Externí odkazy. Odkazy je možné podle potřeby odebrat a objekt vložit přímo.

OpenGL

OpenGL představuje jazyk prostorové grafiky, který byl původně vyvinut společností SGI (Silicon Graphics Inc). Běžně jsou používány dvě varianty jazyka: jazyk Microsoft OpenGL vyvinutý pro systém Windows NT a jazyk Cosmo OpenGL vytvořený společností SGI. Jazyk Cosmo OpenGL představuje nezávislý grafický jazyk pro všechny platformy a všechny typy počítačů a je použitelný také v počítačích bez zvláštního hardwaru pro grafiku 3D.

PNG

Portable Network Graphics (PNG) je formát grafických souborů. Soubory lze komprimovat s volitelným faktorem komprese a na rozdíl od formátu JPG jsou soubory PNG komprimovány vždy bez ztráty informací.

Primární klíč

Primární klíč slouží jako jednoznačný identifikátor databázových polí. Jednoznačná identifikace databázových polí se u relačních databází používá k získání přístupu k datům v jiných tabulkách. Odkaz na primární klíč vytvořený v jiné tabulce je označován jako cizí klíč.

V LibreOffice je primární klíč definován v režimu návrhu tabulky, a to klepnutím na příslušný příkaz v místní nabídce záhlaví řádku vybraného pole.

Přímé formátování a formátování pomocí stylů

Styl je sada atributů formátování, seskupených a označených názvem (název stylu). Když styl použijete na objekt, objekt se naformátuje pomocí této sady atributů. Několik objektů stejného charakteru může sdílet tentýž styl. Důsledkem je to, že jakmile změníte sadu atributů formátování tohoto stylu, změní se také formátování všech objektů spojených s tímto stylem. Pomocí stylů tak lze jednotně formátovat značné množství odstavců, buněk a odstavců a lépe spravovat formátování dokumentu.

Pokud nepoužíváte styly, ale nastavujete atributy formátování přímo pro části textu, jedná se o přímé formátování (označované také jako ruční formátování). Takové formátování se použije pouze na vybranou oblast dokumentu. Obsahuje-li dokument několik odstavců, rámců či jiných objektů, přímé formátování používáte na každý objekt zvlášť. Přímé formátování je k dispozici v nabídce Formát a na nástrojové liště Formátování.

Přímé použití atributů formátování na objekt přepíše odpovídající atributy stylu, který je k objektu přiřazen.

RTF

Formát RTF (Rich Text Format) je formát umožňující výměnu textových souborů. Jeho zvláštní funkcí je to, že formátování je převedeno do přímého zobrazení textových informací. Ve srovnání s jinými formáty souborů však tímto způsobem vznikají relativně velké soubory.

Relativní a absolutní uložení

V různých dialogových oknech (například Nástroje – Automatický text) je možné vybrat, zda budou soubory uloženy relativně, nebo absolutně.

Jestliže zvolíte relativní uložení, budou odkazy na vložené obrázky nebo jiné objekty v dokumentu uloženy relativně k umístění v systému souborů. V takovém případě není důležité, jestli je adresářová struktura s odkazem zaznamenána na jednotce C: nebo D:, případně na svazku HD1 nebo HD2 či jinde. Soubory budou přesto vyhledány (pokud zůstane odkaz na stejné jednotce nebo svazku). To je důležité zejména v případě, že vytvoříte adresářovou strukturu na internetovém serveru, například na domovské stránce u poskytovatele služeb Internetu.

Pokud chcete raději použít absolutní uložení, budou všechny odkazy na jiné soubory definovány také jako absolutní, tj. budou založeny na příslušné jednotce, svazku nebo kořenovém adresáři. Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že je možné dokument obsahující odkazy přesunout do jiných adresářů nebo složek, a odkazy budou stále platné. Na druhé straně může být vhodnější uložit odkazy relativně, jestliže chcete dokumenty zpřístupnit jiným počítačům, které mohou obsahovat zcela odlišnou adresářovou strukturu a názvy jednotek či svazků.

Relační databáze

Relační databáze je soubor datových položek, které jsou organizované do formálně popsaných tabulek. Data z těchto tabulek je možné zobrazovat nebo přeuspořádat mnoha různými způsoby, aniž by bylo třeba měnit návrh databázových tabulek.

Systém RDBMS (Relational Database Management System) je program, který vám umožní vytvářet, aktualizovat a spravovat relační databáze. RDBMS se ovládací pomocí příkazů SQL (Structured Query Language), které zadává uživatel nebo ovládací software.

Příklad takové databáze představuje databáze nákupu, která obsahuje tabulky s informacemi o zákaznících, nákupu a fakturách. Tabulka faktur neobsahuje žádná data o zákaznících či nákupu, ale pouze odkazy (pomocí relační vazby, relace) na pole příslušné tabulky (například pole ID zákazníka z tabulky zákazníků).

Rolovací tlačítko

  1. U ovládacích prvků formuláře je rolovací tlačítko vlastnost číselného pole, měnového pole nebo pole pro datum či čas. Pokud je tato vlastnost zapnuta, zobrazí se u pole dva symboly se šipkami v opačném směru (svislé nebo vodorovné).

  2. V Basic IDE je název rolovací tlačítko použit pro číselné pole se dvěma symboly šipek.

Do pole vedle rolovacího tlačítka můžete zadat číselnou hodnotu nebo vybrat hodnotu pomocí tlačítka Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Na klávesnici můžete zvýšit nebo snížit hodnotu klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů. Pomocí kláves Page Up a Page Down nastavíte maximální a minimální hodnotu.

Pokud jsou v poli vedle rolovacího tlačítka číselné hodnoty, můžete také určit měrnou jednotku, například 1 cm nebo 5 mm, 12 pt nebo 2".

SQL

Structured Query Language (SQL) je jazyk pro databázové dotazy. V LibreOffice je možné dotazy formulovat pomocí tohoto jazyka nebo interaktivně pomocí myši.

Ukotvení

Některá okna v $ [officename], například okno Styly a Navigátor, jsou "ukotvitelná" okna. Tato okna můžete přesunout, změnit velikost nebo je ukotvit na okraj. Na každém okraji můžete ukotvit několik oken nahoře nebo vedle sebe; pak přesunutím okrajů můžete změnit relativní rozměry oken.

Pro uvolnění a ukotvení podržte klávesu a poklepejte na prázdnou oblast v okně. V okně Styly můžete také poklepat na šedou část okna vedle ikon při současném stisku klávesy.

Ukotvení (automatické skrytí)

Na okraji okna s jiným ukotveným oknem jsou umístěna dvě tlačítka, která slouží k zobrazení, skrytí nebo upevnění okna.

Vdovy a sirotci

Vdovy a sirotci jsou léta používané historické typografické termíny. Termín vdova označuje krátký řádek na konci odstavce, který je vytištěn osamoceně na začátku další stránky. Termínem sirotek je naopak označován první řádek odstavce vytištěný osamoceně na konci předchozí stránky. V textovém dokumentu LibreOffice je možné v požadovaném stylu odstavce výskytu takových osamocených řádků automaticky zabránit. Možné je určit minimální počet řádků, které mají být na stránce ponechány společně.

Zaměření

Pokud se má v dokumentu s formuláři stát ovládací prvek aktivní a splnit svůj účel, je nutné, aby byl uživatelem zaměřen. Uživatel tak zaměří například textové pole, aby do něho mohl zadat text.

Ovládací prvek lze zaměřit několika způsoby:

Znaky s poloviční a plnou šířkou

Poloviční a plná šířka jsou vlastnosti používané k odlišení znaků, které se vyskytují v některých východoasijských jazycích a písmech, především čínštině, japonštině a korejštině.

Znaky používané v čínském písmu a v písmech hiragana, katakana a hangul mají obvykle čtvercový tvar a při zobrazení s pevnou šířkou zabírají prostor dvou znaků v latince nebo ASCII. Proto se označují jako znaky s plnou šířkou, zatímco písmena latinky, číslice a interpunkce ze znakových sad ASCII se nazývají znaky s poloviční šířkou.

Z historických důvodů se jako doplněk či náhrada znaků s poloviční šířkou ve východoasijské typografii používá také sada písmen latinky, číslic a interpunkce, které mají čtvercový tvar a označují se jako tvary s plnou šířkou. Obdobně existují tvary s poloviční šířkou, tedy užší místo čtvercových, pro jinak běžně používané tvary s plnou šířkou pro písma katakana a hangul džamo. Poloviční a plné tvary znaku jsou v zásadě dvěma způsoby, jak zapsat tentýž znak, stejně jako případ velkých a malých písmen v latince. LibreOffice podporuje převod mezi poloviční a plnou šířkou a umožňuje také ignorovat šířku znaku při vyhledávání textového řetězce.

Číselná soustava

Číselná soustava je určena počtem číslic, které lze použít pro reprezentaci čísel. Například desítková soustava využívá deset číslic (0..9), dvojková soustava dvě číslice, 0 a 1, šestnáctková soustava 16 číslic (0..9 a A..F).

Řádkování stránky (řádkový rejstřík)

V LibreOffice se funkce řádkového rejstříku označuje jako Řádkování stránky.

Řádkování stránky označuje tisk řádků na shodné místo v oblasti na přední a zadní stránce. Tento způsob usnadňuje čtení, protože při něm nevznikají prosvítající šedé plochy mezi řádky. Termín řádkování stránky může odkazovat také na řádky v sousedních textových sloupcích, kdy řádky v různých sloupcích používají stejnou svislou mřížku, a tak jsou vůči sobě svisle zarovnané.

Tisk s řádkováním stránky je vhodný zejména u dokumentů se stránkami umístěnými vedle sebe (například u knih nebo příruček), u vícesloupcového rozvržení a u dokumentů, které se mají tisknout oboustranně.

Podpořte nás!