Často používaná tlačítka

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Dokončit

Provede všechny změny a zavře průvodce.

Nástrojové lišty

Klepnutím na šipku vedle některých ikon otevřete nástrojovou lištu. Chcete-li nástrojovou lištu přesunout, přetáhněte její záhlaví. Jakmile uvolníte tlačítko myši, nástrojová lišta zůstane na novém místě. Poté je možné lištu přetáhnout na jiné místo. Pokud lištu přetáhnete k okraji okna, ukotví se. Lištu zavřete klepnutím na ikonu Zavřít okno icon. Lištu je možné opět je možné zviditelnit pomocí příkazu Zobrazit - Nástrojové lišty - (název lišty).

Rolovací tlačítko

  1. U ovládacích prvků formuláře je rolovací tlačítko vlastnost číselného pole, měnového pole nebo pole pro datum či čas. Pokud je tato vlastnost zapnuta, zobrazí se u pole dva symboly se šipkami v opačném směru (svislé nebo vodorovné).

  2. V Basic IDE je název rolovací tlačítko použit pro číselné pole se dvěma symboly šipek.

Do pole vedle rolovacího tlačítka můžete zadat číselnou hodnotu nebo vybrat hodnotu pomocí tlačítka Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Na klávesnici můžete zvýšit nebo snížit hodnotu klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů. Pomocí kláves Page Up a Page Down nastavíte maximální a minimální hodnotu.

Pokud pole vedle Rolovacího tlačítka definuje číselné hodnoty, můžete také definovat měrné jednotky, například 1 cm nebo 5 mm, 12 pt nebo 2".

Převést

Při pohybu v dialogovém okně se toto tlačítko označuje jako Další. Na poslední stránce se nazývá Konvertovat. Po klepnutí na toto tlačítko se provede převod.

Místní nabídka

Chcete-li zobrazit místní nabídku objektu, nejprve klepněte na objekt tlačítkem myši a poté . Některé místní nabídky je možno zobrazit, i když není vybrán objekt. Místní nabídky najdete na všech místech LibreOffice.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Měrné systémy

Do vstupních polí je možné zadávat hodnoty v různých měrných jednotkách. Výchozí jednotkou jsou palce. Chcete-li ovšem mezeru přesně 1 cm širokou, zadejte "1cm". Podle kontextu jsou k dispozici i další jednotky, např. 12 pt pro 12 bodovou mezeru. Je-li hodnota nové jednotky nerealistická, program použije přednastavenou maximální nebo minimální hodnotu.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Zavřít

Zavře dialogové okno.

Použít

Použije změněné nebo vybrané hodnoty bez zavření dialogu.

Tato možnost se zobrazuje pouze pro styl odstavce, rámce a stránky.

Tato možnost se zobrazuje pouze pro styl odstavce a znakový styl.

Zmenšit / Maximalizovat

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se zmenší dialog na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Maximalizovat, kterou je možné obnovit dialog do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona

Zmenšit

Ikonka

Maximalizovat

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Náhled

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Obnovit

Zruší změny provedené na aktuální kartě a vrátí zpět nastavení do stavu při otevření dialogového okna. Když dialogové okno zavřete, nezobrazí se žádost o potvrzení.

Standardní

Obnoví hodnoty zobrazené v dialogovém okně do výchozího stavu po instalaci.

warning

Před znovunačtením výchozího nastavení se nezobrazí potvrzující dotaz.


Zpět

Zobrazí volby dialogového okna z předchozího kroku. Aktuální nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Možnosti

Po klepnutí na popisek Možnosti se dialogové okno rozšíří a zobrazí se další možnosti. Pokud na tlačítko klepnete znovu, okno se vrátí do původní podoby.

Viz také následující funkce:

Vyhledávání podporuje zástupné znaky nebo regulární výrazy. Zadáte-li například "all.*", najdete první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \ nebo text uzavřít mezi \Q...\E. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v - LibreOffice Calc - Výpočty.

warning

Pokud použijete funkci, jejíž jeden nebo více argumentů představují řetězce s kritérii vyhledávání, nejprve dojde k pokusu převést tyto řetězce na číslo, například ".0" se převede na 0 a podobně. V případě úspěšného převodu se nebude vyhledávat regulární výraz, ale číslo. Pokud však používáte národní prostředí s jiným oddělovačem desetinných míst, než je tečka, regulární výraz bude fungovat. Chcete-li regulární výraz vždy vynutit místo číselného výrazu, použijte výraz, který nelze interpretovat jako číslo, například ".[0]", ".\0" nebo "(?i).0".


Pokud nastane chyba, funkce vrací logickou nebo číselnou hodnotu.

(Tento příkaz je k dispozici pouze v místní nabídce).

Pokud poklepete na nástroj, je možné jej použít k více činnostem. Pokud na nástroj klepnete, vrátí se po dokončení činnosti zpět k původnímu výběru.

Pro zjištění více informací o ovládacím prvku stiskněte Shift+F1 a ukažte na daný ovládací prvek.

Tlačítka dialogového okna Možnosti

OK

Uložte změny na stránce a zavřete dialogové okno Možnosti.

Zrušit

Zavřete dialogové okno Možnosti a zrušte všechny provedené změny.

Použít

Použije změněné nebo vybrané hodnoty bez zavření dialogového okna Možnosti.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

warning

Některé možnosti nelze obnovit po úpravě. Upravte změny buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové oknoMožnosti.


Podpořte nás!