Další nastavení

Určuje další nastavení zdroje dat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databáze zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti, klepněte na kartu Pokročilé vlastnosti


Dostupnost následujících příkazů závisí na typu databáze:

Název serveru

Zadejte název serveru, který obsahuje databázi, např. ldap.server.com.

Číslo portu

Zadejte číslo portu serveru s databází.

Třída MySQL JDBC ovladače

Zadejte název JDBC ovladače pro databázi MySQL.

Znaková sada

Vyberte znakovou sadu, kterou chcete použít k prohlížení databáze v LibreOffice. Toto nastavení neovlivní databázi. Chcete-li použít výchozí znakovou sadu operačního systému, zvolte „Systémová“.

note

Textové databáze a databáze dBASE jsou omezeny na znakové sady s pevnou délkou znaků, kde jsou všechny znaky zakódovány stejným počtem bajtů.


Třída Oracle JDBC ovladače

Zadejte název JDBC ovladače pro databázi Oracle.

Nastavení ovladače

Určuje další nastavení ovladače.

Pro souborové databáze použít katalog

Použije aktuální zdroj dat katalogu. Tato volba je užitečná, když je zdrojem dat ODBC databázový server. Nepoužívejte tuto volbu, je-li zdrojem dat ODBC ovladač dBASE.

Základní DN

Zadejte výchozí bod pro prohledávání LDAP databáze, např. dc=com.

Maximální počet záznamů

Zadejte maximální počet záznamů, které chcete načíst při přístupu k serveru LDAP.

Zobrazovat rovněž smazané záznamy

Zobrazí všechny záznamy v souboru, včetně těch, které jsou označeny jako smazané. Pokud zaškrtnete toto pole, není možné záznamy mazat.

note

Ve formátu dBASE zůstávají v souboru i smazané záznamy.


tip

Chcete-li zobrazit změny, které jste v databázi provedl, uzavřete spojení s databází a poté se k databázi znovu připojte.


Indexy

Otevře dialogové okno Indexy, ve kterém můžete spravovat indexy tabulek v aktuální databázi dBASE.

Text obsahuje záhlaví

Zaškrtněte toto pole, pokud první řádek textového souboru obsahuje názvy polí.

Oddělovač polí

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru odděluje datová pole.

Oddělovač textu

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru určuje textové pole. Není možné použít stejný znak jako pro oddělovač polí.

Desetinný oddělovač

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru slouží k oddělení desetin, např. tečku (0.5) nebo čárku (0,5).

Oddělovač tisíců

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru slouží jako oddělovač tisíců, např. čárku (1,000) nebo tečku (1.000).

Přípona souboru

Vyberte formát textového souboru. Vybraná přípona ovlivňuje některá výchozí nastavení tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!