Speciální nastavení

Určuje, jakým způsobem chcete v databázi pracovat s daty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databáze zvolte Úpravy - Databáze - Pokročilá nastavení


Dostupnost následujících příkazů závisí na typu databáze:

Použít omezení v pojmenování SQL92

Povoluje pouze názvy, které ve zdroji dat používají znaky odpovídající omezením SQL92. Ostatní názvy jsou zamítnuty. Každý název musí začínat malým nebo velkým písmenem nebo podtržítkem (_). Ostatní znaky mohou být ASCII písmena, čísla a podtržítko.

Přidat alias tabulky v příkazech SELECT

Připojí k názvu tabulky v příkazech SELECT její alias.

Použít klíčové slovo AS před aliasy tabulek

Některé databáze používají k oddělení názvu a aliasu klíčové slovo AS, zatímco jiné používají pouze mezeru. Povolením této volby zapnete vkládání AS před alias.

Použít syntaxi Outer Join '{OJ }'

Použije escape sekvence pro vnější spoje. Syntaxe této escape sekvence je {oj outer-join}

Příklad:

select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Ignorovat oprávnění z databázového ovladače

Ignoruje přístupová oprávnění, která poskytuje ovladač databáze.

Nahradit pojmenované parametry otazníkem (?)

Nahradí pojmenované parametry ve zdroji dat otazníkem (?).

Zobrazit sloupce verzí (jsou-li k dispozici)

Některé databáze mohou sledovat změny záznamů přiřazením čísla verze upraveným polím. Toto číslo se při každé změně pole zvýší o 1. Zobrazuje interní číslo verze záznamu v databázové tabulce.

Použít název katalogu v příkazech SELECT

Použije aktuální zdroj dat katalogu. Tato volba je užitečná, když je zdrojem dat ODBC databázový server. Nepoužívejte tuto volbu, je-li zdrojem dat ODBC ovladač dBASE.

Použít název schématu v příkazech SELECT

Umožňuje použít v příkazech SELECT název schématu.

Vytvořit index příkazy ASC nebo DESC

Vytvoří index příkazy ASC nebo DESC.

Ukončit řádky textu pomocí CR + LF

Každý řádek bude končit dvojí kódů CR + LF (doporučeno pro operační systémy DOS a Windows).

Ignorovat informace pole měny

Jen pro připojení Oracle JDBC. Pokud je tato volba povolena, s žádným sloupcem se nepracuje jako s polem měny. Typ pole oznámený ovladačem databáze se ignoruje.

Kontrola zadaných údajů pro povinná pole

Když ve formuláři zadáte nový záznam nebo aktualizujete existující záznam a ponecháte prázdné pole, které je svázáno s vyžadovaným sloupcem databáze, zobrazí se zpráva upozorňující na prázdné pole.

Pokud není toto pole zaškrtnuto, ve formulářích aktuální databáze se nebudou kontrolovat povinná pole.

Zaškrtávací pole je dostupné pro všechny typy zdrojů dat, které podporují zápis dat. Není dostupné pro sešity, textové soubory, CSV soubory a různé adresáře pouze pro čtení.

Použít datum/čas kompatibilní s ODBC

Použijte literály data/času, které odpovídají standardu ODBC.

Podporuje primární klíče

Povolte, pokud chcete obejít heuristickou analýzu, pomocí které Base zjišťuje, zda databáze podporuje primární klíče.

Při připojení k databázi pomocí obecného API jako je ODBC, JDBC nebo ADO nyní Base používá pro zjištění podpory primárních klíčů heuristickou analýzu. Žádné z těchto API nemá vyhrazenou podporu pro zjištění této informace.

Tato heuristická analýza v některých případech selže. Toto třístavové zaškrtávací pole je ve výchozím nastavení nastaveno na neurčitý stav, který znamená "použít heuristickou analýzu". Pokud je pole zaškrtnuté, je předpokládána podpora primárních klíčů. Pokud pole není zaškrtnuté, je předpokládáno, že databáze nepodporuje primární klíče.

Tato volba slouží pouze k obejití heuristické analýzy. Pokud tuto funkci aktivujete pro databázi, která primární klíče nepodporuje, bude docházet k chybám.

Respektovat u výsledku typ nastavený databázovým ovladačem

Použije z databázového ovladače pro výsledek různé možnosti posouvání. Podrobnosti naleznete na ResultSetType Constant Group

Porovnávání booleovských hodnot

Vyberte požadovaný typ porovnání booleovských hodnot.

Řádky ke zkoumání typů sloupců

Vyberte počet řádků, podle kterých ovladač určí typ dat.

Podpořte nás!