Burzovní graf

Na první stránce Průvodce grafem můžete zvolit typ grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf


Burzovní

Burzovní graf zobrazuje trendy trhu podle otevírací, nejnižší, nejvyšší a uzavírací ceny. Lze také zobrazit objem transakcí.

Pro burzovní graf je důležité pořadí datových řad. Data by měla být uspořádána, jak je zobrazeno v tabulce níže.

A

B

C

D

E

F

1

Objem transakcí

Otevírací cena

Nejnižší cena

Nejvyšší cena

Uzavírací cena

2

Pondělí

2500

20

15

25

17

3

Úterý

3500

32

22

37

30

4

Středa

1000

15

15

17

17

5

Čtvrtek

2200

40

30

47

35

6

Pátek

4600

27

20

32

31


Otevírací, nejnižší, nejvyšší a uzavírací hodnoty v řádku představují v grafu jednu datovou jednotku. Datové řady cen akcií sestávají z několika řádků s takovými jednotkami. Sloupce obsahující objem transakcí mohou vytvořit volitelnou druhou datovou řadu.

V závislosti na zvolené variantě nepotřebujete všechny sloupce.

Varianty burzovního grafu

Na první stránce Průvodce grafem zvolte typ Burzovní. Poté vyberte jednu ze čtyř variant.

Minimum-maximum-závěr

Typ Minimum-maximum-závěr zobrazuje rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou jako svislou úsečku.

V závislosti na nejnižší, nejvyšší a uzavírací ceně pak typ Minimum-maximum-závěr navíc zobrazuje vodorovnou úsečku označující uzavírací cenu.

Zahájení-miminum-maximum-závěr

Typ Zahájení-miminum-maximum-závěr podle údajů ve sloupcích otevírací, nejnižší, nejvyšší a uzavírací cena generuje tradiční "svícový" graf. Nejvyšší a nejnižší cena jsou spojeny svislou čarou a navíc je do popředí přidán obdélník, který představuje rozsah mezi otevírací a uzavírací cenou. LibreOffice používá různou barvu výplně pro rostoucí hodnoty (otevírací cena je nižší než uzavírací) a klesající hodnoty.

Objem-minimum-maximum-závěr

Typ Objem-minimum-maximum-závěr podle údajů ve sloupcích objem, nejnižší, nejvyšší a uzavírací cena vykresluje graf podobný typu Minimum-maximum-závěr ale navíc přidává sloupce znázorňující objem transakcí.

Objem-zahájení-minimum-maximum-závěr

Typ Objem-zahájení-minimum-maximum-závěr je založen na údajích ze všech pěti sloupců, objem, otevírací, nejnižší, nejvyšší a uzavírací cena, a kombinuje graf typu Zahájení-miminum-maximum-závěr se sloupcovým grafem zobrazujícím objem transakcí.

Jelikož měřítko objemu transakcí může být v "jednotkách", je u posledních dvou typů grafů přidána druhá osa y. Osa ceny je zobrazena na pravé straně a osa objemu na levé straně grafu.

Nastavení zdroje dat

Graf založený na vlastních datech

Chcete-li upravit datové řady grafu, který používá vlastní data, zvolte příkaz Tabulka dat z nabídky Zobrazit nebo z místní nabídky grafu v režimu úprav.

Datové řady grafu, který využívá vlastní tabulku, jsou vždy organizovány ve sloupcích.

Pro nový burzovní graf nejprve použijte sloupcový graf. Přidejte všechny sloupce, které budete potřebovat, a zadejte údaje v pořadí naznačeném v příkladu (vynechejte sloupce, které nechcete použít). Pomocí příkazu Posunout řadu vpravo můžete měnit pořadí sloupců. Zavřete tabulku dat grafu. Poté pomocí dialogového okna Typ grafu změňte graf na burzovní.

Pokud již máte burzovní graf a chcete změnit variantu, nejprve změňte graf na sloupcový, přidejte či odeberte sloupce, aby odpovídaly vybrané variantě, a poté změňte typ grafu zpět na burzovní.

Nezapisujte do řádku jméno datové řady. Název zadejte do pole nad názvem role.

Pořadí řádků určuje, jak budou kategorie v grafu uspořádány. Pomocí příkazu Prohodit řádky můžete změnit pořadí.

Graf založený na tabulce Calc nebo Writer

Oblast dat můžete určit nebo změnit na druhé straně Průvodce grafem nebo v dialogovém okně Oblast dat. Pro jemnější nastavení použijte dialogové okno Datové řady.

Pro určení oblasti dat proveďte jedno z následujícího:

  1. Zadejte oblast dat do textového pole.

    V Calcu by oblast dat mohla být např. "$List1.$B$3:$B$14". Oblast dat může obsahovat více oblastí v listu, např. "$List1.A1:A5;$List1.D1:D5". Ve Writeru je oblast dat např. "Tabulka1.A1:E4".

    Pokud není oblast zadána správně, LibreOffice zobrazuje text červeně.

  1. V Calcu klepněte na Vyberte oblast dat, čímž dialogové okno minimalizujete, a poté tažením myši vyberte oblast dat. Po uvolnění tlačítka myši je vybraná oblast zadána. Pro přidání další datové oblasti znovu klepněte na Vyberte oblast dat. Ve vstupním poli minimalizovaného okna připište na konec aktuální oblasti středník. Poté tažením myši vyberte další oblast.

Klepnutím na jednu z možností vyberete datové řady v řádcích nebo sloupcích.

Data pro burzovní graf jsou "ve sloupcích", pokud informace v jednom řádku přísluší ke stejné "svíci" v grafu.

Doladění oblastí dat pro burzovní grafy založené na tabulce

Na třetí stránce Průvodce grafem nebo na kartě Datové řady dialogového okna Oblast dat můžete přeorganizovat datové řady nebo upravit zdroj pro části jednotlivých datových řad.

Organizace datových řad

V levé části dialogu datové řady můžete organizovat datové řady vybraného grafu. Burzovní graf má alespoň jednu datovou řadu obsahující ceny. Může mít druhou datovou řadu popisující objem transakcí.

Pokud máte více datových řad pro cenu, uspořádejte je pomocí šipek nahoru a dolů. Pořadí určuje uspořádání grafu. Totéž proveďte pro datové řady objemu. Nemůžete prohodit datové řady ceny a objemu.

Chcete-li odstranit datovou řadu, označte ji v seznamu a klepněte na Odstranit.

Chcete-li přidat datovou řadu, označte některou z existujících a klepněte na Přidat. Pod vybranou datovou řadu se přidá prázdný záznam stejného typu. Pokud nemáte žádnou datovou řadu pro cenu nebo objem, musíte nejprve označit oblast pro tyto řady v dialogu Oblast dat.

Nastavení oblastí dat

V dialogu Oblast dat můžete nastavit nebo upravit oblast dat pro každou složku vybrané datové řady.

V horním seznamu se zobrazuje název role složky a aktuální hodnota. Poté co vyberete roli, můžete změnit hodnotu v textovém poli pod seznamem. Popisek zobrazuje vybranou roli.

Zadejte oblast do textového pole nebo klepněte na ikonu Vyberte oblast dat, čímž se minimalizuje dialog, a poté můžete oblast vybrat myší.

Zvolte v libovolném pořadí Otevírací, Uzavírací, Nejnižší a Nejvyšší hodnoty. Zadejte oblasti pouze pro role, které potřebujete ve zvolené variantě burzovního grafu. Oblasti se nemusí v tabulce nacházet vedle sebe.

Legenda

Legenda zobrazuje popisky z prvního řádku nebo sloupce nebo ze zvláštní oblasti, kterou nastavíte v dialogu Datové řady. Pokud graf neobsahuje popisky, v legendě se zobrazí texty např. "Řádek 1, Řádek 2, .." nebo "Sloupec A, Sloupec B, ..." podle čísla řádku nebo písmene sloupce v tabulce dat.

V legendě se zobrazují hodnoty z oblasti, která je zadána v poli Oblast pro název v dialogu Oblast dat. Výchozí hodnotou je záhlaví sloupce s uzavírací cenou.

Zvolte jednu z možností umístění. Po vytvoření grafu můžete další volby nastavit v nabídce Formát.

Podpořte nás!