Měřítko

Určuje měřítko os X a Y.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Osy - Osa Y - Měřítko (grafy)


LibreOffice automaticky nastaví měřítko os tak, aby byly všechny hodnoty zobrazeny optimálně.

Chcete-li dosáhnout specifického výsledku, můžete měřítko osy upravit ručně. Na příklad můžete zobrazit jen horní oblasti sloupců, když zvýšíte minimum.

Měřítko

Zde můžete zadat hodnoty pro zobrazení os. Můžete upravit tyto vlastnosti - Minimum, Maximum, Hlavní interval, Počet vedlejších intervalů a Referenční hodnota.

Minimum

Určuje minimální hodnotu zobrazenou na počátku osy.

Maximum

Určuje maximální hodnotu zobrazenou na konci osy.

Hlavní interval

Určuje interval hlavního dělení osy. Hlavní interval nemůže být větší než rozsah hodnot.

Počet vedlejších intervalů

Určuje vedlejší interval pro dělení osy.

Referenční hodnota

Určuje, kde se mají zobrazovat hodnoty osy.

Automaticky

Pokud chcete tyto hodnoty upravit, musíte nejprve odznačit pole Automaticky.

Ikona poznámky

Vypněte tuto možnost, pokud pracujete s "pevnými" hodnotami, jelikož nepodporuje automatické měřítko.


Logaritmické měřítko

Určuje, že chcete na ose použít logaritmické měřítko.

Ikona poznámky

Toto dělení je výhodné v případech, kdy se zobrazované hodnoty navzájem výrazně liší. Použitím logaritmického měřítka dosáhnete toho, že čáry souřadnicové mřížky budou od sebe stejně vzdálené, ale jejich číselný interval bude postupně vzrůstat nebo klesat.


Obrácený směr

Určuje, kde se na ose zobrazují spodní a horní hodnoty. Pokud není pole zaškrtnuto, používá se matematický směr. To znamená, že v karteziánském souřadnicovém systému jsou na ose x nižší hodnoty vlevo a na ose y jsou nižší hodnoty dole. V polárním souřadnicovém systému je směr osy matematického úhlu proti směru hodinových ručiček a směr radiální osy je zevnitř ven.

Typ

Pro některé osy můžete zvolit typ, a to text, datum nebo můžete nechat typ zvolit automaticky. Pro osu typu "Datum" můžete nastavit následující možnosti.

Minimální a maximální hodnota zobrazená na koncích stupnice.

Rozlišení může být nastaveno na kroky po dnech, měsících nebo letech.

Hlavní intervaly mohou být nastaveny na určitý počet dnů, měsíců nebo let.

Vedlejší intervaly mohou být nastaveny na určitý počet dnů, měsíců nebo let.

Podpořte nás!