Zarovnání

Upraví zarovnání popisků os nebo popisů grafu.

Některé možnosti nejsou k dispozici pro všechny druhy popisků. Např. jsou jiné volby pro 2D a 3D grafy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Osy (grafy)


Zobrazit popisky

Určuje, zda se mají zobrazovat popisky os.

Ikona Zobrazit/skrýt popis os na liště Formátování zapíná či vypíná zobrazení popisu os.

Icon

Zobrazit/skrýt popis(y) os

Otočit text

Určuje směr textu v buňkách. Klepnutím na jedno z tlačítek ABCD vyberete požadovaný směr.

Kolo ABCD

Klepnutím kamkoliv na kolo určíte orientaci textu. Písmena "ABCD" na tlačítku odpovídají novému nastavení.

Tlačítko ABCD

Text v buňkách se bude zobrazovat svisle.

Ikona poznámky

Pokud zvolíte svislé popisky osy X, může dojít k oříznutí textu čarou osy X.


Stupně

Umožňuje ručně zadat úhel orientace textu.

Tok textu

Určuje tok textu v popisu dat.

Přesah

Určuje, že text v buňkách může přetéct do dalších buněk. To může být užitečné, pokud máte málo místa. Tato možnost není dostupná při jiném otočení popisu.

Zalomení

Povolí zalomení textu.

Následující volby nejsou u některých typů grafů dostupné:

Uspořádání

Tato možnost je dostupná jen pro 2D grafy, najdete ji v nabídce Formát - Osy - Osa y nebo Osa X. Zde můžete určit zarovnání číselných popisů os X nebo Y.

Dlaždice

Umístí čísla na ose vedle sebe.

Předsunout liché

Rozloží čísla na ose. Sudá čísla budou níže než lichá čísla.

Předsunout sudé

Rozloží čísla na ose. Lichá čísla budou níže než sudá čísla.

Automaticky

Automaticky rozmístí čísla na ose.

Ikona poznámky

Je-li graf příliš malý, může při zobrazování popisků docházet k potížím. Chcete-li se jim vyhnout, zkuste zvětšit graf nebo zmenšit velikost písma.


Směr textu

Zadejte směr textu pro odstavec, který využívá komplexní rozvržení textu. Tato funkce je dostupná, jen pokud je zapnuta podpora komplexního textu.

Podpořte nás!