Možnosti

Použijte dialog pro definici některých voleb, které jsou dostupné pro specifické typy grafu. Obsah dialogu Možnosti se mění s typem grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Formát výběru - Datové řady - Možnosti (grafy)


Zarovnat datové řady na

V této části dialogového okna je možné volit mezi dvěma režimy měřítek osy Y. Vlastnosti a měřítko os lze upravit samostatně.

Hlavní osa Y

Tato možnost je implicitně zapnuta. Všechny datové řady jsou zarovnány k hlavní ose Y.

Vedlejší osa Y

Změní měřítko osy Y. Tato osa je viditelná jen tehdy, je-li k ní přiřazena alespoň jedna datová řada a je zapnuto její zobrazení.

Nastavení

Zde můžete určit nastavení pro sloupcový graf. Všechny změny se použijí na všechny datové řady grafu, nejen na vybraná data.

Rozestup

Určuje rozestup mezi sloupci v procentech. Maximální rozestup je 600 %.

Přesah

Určuje nastavení pro přesahující datové řady. Můžete zvolit mezi -100 a +100%.

Spojovací čáry

Pokud si přejete pro "skládané" a "procentové" sloupcové grafy propojit čarami vrstvy sloupců, které patří k sobě, zaškrtněte toto pole.

Zobrazit sloupce vedle sebe

Pokud jsou ve sloupcovém grafu zobrazeny dvě osy a některé datové řady jsou připojeny k první ose a jiné k druhé, potom budou obě sady datových řad zobrazeny nezávisle na sobě a budou se překrývat.

Výsledkem jsou sloupce připojené k první ose Y, které jsou částečně nebo úplně překryty sloupci druhé osy Y. Proto je lepší povolit možnost zobrazit sloupce vedle sebe. Sloupce z různých datových řad jsou zobrazeny, jako kdyby byly připojené jen k jedné ose.

Po směru ručiček

Dostupné pro výsečové a prstencové grafy. Výchozí směr, ve kterém jsou díly výsečového grafu seřazeny proti směru hodinových ručiček. Zaškrtnutím pole Po směru hodinových ručiček vykreslíte díly grafu v opačném směru.

Počáteční úhel

Přesuňte malou tečku na obvodu kruhu nebo klepněte na libovolné místo kruhu, nastavíte tím počáteční úhel výsečového nebo prstencového grafu. Počáteční úhel je matematická poloha úhlu, kde bude vykreslena první část grafu. Hodnota 90 stupňů vykreslí první část na pozici 12 hodin. Hodnota 0 stupňů začíná na pozici 3 hodiny.

Ikona poznámky

Ve 3D výsečových a prstencových grafech, které byly vytvořeny pomocí starší verze softwaru, je počáteční úhel 0 stupňů místo 90 stupňů. Pro staré a nové 2D grafy je výchozí počáteční úhel 90 stupňů.


Ikona poznámky

Pouze nová verze softwaru zobrazí změněné hodnoty, pokud změníte počáteční úhel nebo směr. Starší verze softwaru zobrazí stejný dokument s výchozími hodnotami: Vždy ve směru proti hodinovým ručičkám a s počátečním úhlem 90 stupňů (2D výsečové grafy) nebo 0 stupňů (3D výsečové grafy).


Stupně

Vložte počáteční úhel mezi 0 a 359 stupni. Pro změnu hodnot velikosti můžete také klepnout na šipky.

Vykreslení chybějících hodnot

V datové řadě vykreslené v grafu někdy chybějí hodnoty. Můžete si vybrat z několika možností jak tyto chybějící hodnoty vykreslit. Tyto možnosti jsou dostupné pouze pro některé typy grafů.

Ponechat mezeru

Chybějící hodnoty nebudou vykresleny. Toto je výchozí volba pro grafy typu sloupcový, řádkový, čárový a paprskový.

Předpokládat nulu

Chybějící hodnoty budou mít na ose Y hodnotu nula. Toto je výchozí volba pro plošný graf.

Pokračovat v přímce

Chybějící hodnoty budou interpolovány ze sousedních hodnot. Toto je výchozí hodnota pro XY bodový graf.

Zahrnout hodnoty ze skrytých buněk

Zaškrtněte, pokud chcete zobrazit i hodnoty skrytých buněk ve zdrojové oblasti buněk.

Skrýt položku legendy

Pro vybrané datové řady nebo datové body se nezobrazí položky legendy.

Podpořte nás!