List

Tato nabídka obsahuje příkazy umožňující měnit a spravovat list a jeho prvky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List.


Vložit buňky

Otevře dialogové okno Vložit buňky, pomocí kterého je možné vložit nové buňky podle zadaných možností.

Vložit řádky

Vloží řádky nad nebo pod aktivní buňku. Počet vložených řádků odpovídá počtu vybraných řádků. Není-li vybrán žádný, vloží se jeden řádek. Existující řádky se posunou dolů.

Vložit sloupce

Vloží sloupce vlevo nebo vpravo od aktivní buňky. Počet vložených sloupců odpovídá počtu vybraných sloupců. Není-li vybrán žádný, vloží se jeden sloupec. Existující sloupce se posunou doprava.

Vložit zalomení stránky

Tento příkaz vloží ruční zalomení řádku nebo sloupce, aby zajistil, že vaše data budou správně vytištěna. Lze vložit vodorovné zalomení nad, nebo svislé zalomení vlevo od aktivní buňky.

Vymazat buňky

Kompletně smaže vybrané buňky, řádky nebo sloupce Vzniklý prostor vyplní buňky pod nebo vpravo od smazaných buněk. Všimněte si, že vybraná volba mazání je uložena a znovu načtena při každém dalším vyvolání dialogu.

Smaže vybrané řádky.

Smaže vybrané sloupce.

Smazat zalomení stránky

Zvolte typ zalomení stránky, které chcete odstranit.

Vložit list

Určuje podrobnosti pro vložení nového listu. Buď vytvoří nový list, nebo vloží již existující list ze souboru.

Vložit list na konec

Přidá na konec sešitu nový list.

Vložit list ze souboru

Vloží list z jiného souboru (sešitu).

Externí odkazy

Vloží do aktuálního souboru propojení na data ze souboru typu HTML, Calc, CSV nebo Excel. Data musí být v pojmenované oblasti.

Smazat list

Smaže aktuální list nebo vybrané listy.

Vymazat buňky

Určuje obsah, který má být odstraněn z aktivní buňky nebo vybrané oblasti buněk. Je-li vybráno více listů, budou ovlivněny všechny listy.

Měnit typ odkazu na buňku

Přepíná ve vzorcích mezi absolutními a relativními adresami v odkazech na buňky.

Vyplnit buňky

Automaticky vyplní buňky obsahem.

Pojmenované oblasti a výrazy

Pojmenovat lze různé oblasti v sešitu. Pokud různé části pojmenujete, můžete snadno procházet sešity a hledat informace.

Pojmenované oblasti a výrazy

Pojmenovat lze různé oblasti v sešitu. Pokud různé části pojmenujete, můžete snadno procházet sešity a hledat informace.

Nabídka komentářů listu

Otevře podnabídku s příkazy pro komentáře.

Přejmenovat list

Tento příkaz otevře dialogové okno, ve kterém je možné změnit název listu.

Skrýt list

Skryje list.

Zobrazit list

Zobrazí listy dříve skryté pomocí příkazu Skrýt listy.

Nabídka Navigovat

Otevře podnabídku pro navigaci mezi listy.

Barva karty listu

Otevře okno pro výběr barvy, v němž můžete kartě listu přiřadit barvu.

Události listu

Události listu specifické pro aplikaci LibreOffice Calc. Každé události lze přiřadit makro.

Podpořte nás!