Úpravy

Tato nabídka obsahuje příkazy pro úpravu obsahu aktuálního dokumentu.

Zpět

Vrátí zpět poslední příkaz nebo poslední zápis. Chcete-li vybrat příkaz, který se vrátí zpět, klepněte na šipku vedle ikony Zpět na liště Standardní.

Znovu

Vrátí poslední akci funkce Zpět. Pro výběr kroku funkce Zpět, který chcete vrátit, klepněte na šipku vedle ikony funkce Znovu na liště Standardní.

Opakovat

Zopakuje poslední příkaz. Tento příkaz je dostupný v aplikaci Writer a Calc.

Vyjmout

Odstraní výběr a zkopíruje jej do schránky.

Kopírovat

Zkopíruje výběr do schránky.

Vložit

Vloží obsah schránky na místo kurzoru a nahradí jakýkoliv vybraný text nebo objekty.

Vložit jinak

Vloží obsah schránky do aktuálního souboru ve vybraném formátu.

Vybrat vše

Vybere veškerý obsah aktuálního souboru, rámce nebo textového objektu.

Najít

Přepne viditelnost nástrojové lišty Najít, která slouží k vyhledávání textu nebo navigaci mezi prvky dokumentu.

Najít a nahradit

V aktuálním dokumentu najde nebo nahradí text či formátování.

Sledování změn

Zobrazuje příkazy, které jsou k dispozici pro sledování změn v souboru.

Porovnat dokument

Porovná aktuální dokument s vybraným dokumentem. V otevřeném dialogu se obsah vybraného dokumentu označí jako odstraněné části. Pokud chcete, je možné vložit obsah vybraného souboru do aktuálního dokumentu, když vyberete odpovídající odstraněnou část, klepněte na Odmítnout a poté klepněte na Vložit.

Sloučit dokument

Importuje změny provedené v kopiích stejného dokumentu do původního dokumentu. Ignorují se změny poznámek pod čarou, záhlaví, rámců a polí. Stejné změny se sloučí automaticky.

Odkazy

Umožňuje změnit nebo odstranit v aktuálním dokumentu jednotlivé odkazy na externí soubory. Můžete také aktualizovat obsah aktuálního souboru podle nejnovější verze odkazovaného externího souboru. Tento příkaz se netýká hypertextových odkazů a není dostupný, pokud dokument odkazy na jiné soubory neobsahuje.

Objekt

Umožňuje upravit vybraný objekt vložený příkazem Vložit - Objekt.

Režim úprav

Režim úprav zapnete nebo vypnete pomocí ikony Režim úprav.

Podpořte nás!