Adresy a odkazy, absolutní a relativní

Odkazy na buňky

Jednotlivá buňka je plně identifikována listem, ke kterému náleží, identifikátorem sloupce (písmeno) umístěným v horní části sloupců a identifikátorem řádku (číslo) umístěným na levé straně sešitu. U sešitů čteným zleva doprava je úplný odkaz na buňku v levém horním rohu listu List.A1.

Oblasti buněk

Na sadu buněk se můžete odkazovat jako na oblast. Oblastí může být blok buněk, sada úplných sloupců nebo sada úplných řádků. Například oblast A1:B2 představuje první čtyři buňky v levém horním rohu listu, oblast A:E obsahuje všechny buňky sloupců A, B, C, D a E a oblast 2:5 obsahuje všechny buňky řádků 2, 3, 4 a 5.

Odkaz na buňku jiného dokumentu se skládá z názvu tohoto dokumentu uzavřeného do jednoduchých uvozovek ('), znaku # a názvu příslušného listu následovaného tečkou a názvem odkazované buňky nebo odkazem na ni.

Příklad: .

note

Adresu URI s cestou a názvem dokumentu je vždy nutné zavřít do jednoduchých uvozovek. Pokud je znak jednoduché uvozovky (') obsažen v názvu, je potřeba použít místo ní dvě jednoduché uvozovky (''). Název listu nemusí být uzavřen do uvozovek pouze tehdy, pokud neobsahuje mezeru či znak operátoru nebo pokud by byl název tvořen pouze čísly (uzavřít je tak nutné například '123').


Operátory odkazování

Tyto operátory vrátí oblast buněk - žádnou, jednobuňkovou nebo vícebuňkovou.

Nejvyšší prioritu má oblast, poté průnik oblastí a nakonec jejich sjednocení.

Operátor

Název

Příklad

:

Oblast

A1:C108, A:D nebo 3:13

!

Průnik

SUM(A1:B6!B5:C12)

Vypočítá součet všech buněk v průniku. V daném příkladu bude výsledek činit součet buněk B5 a B6.

~

Zřetězení nebo sjednocení

Vezme dva odkazy a vrátí seznam odkazů, který vznikl zřetězením levého odkazu následovaného pravým. Dvojité vstupy jsou zmíněny dvakrát.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) spočítá hodnoty v oblastech A1:B2 a B2:C3. Buňka B2 je započtena dvakrát.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) vybere buňku C2, tj. první buňku druhého řádku a prvního sloupce ze druhé oblasti (C1:D2), která je součástí seznamu oblastí.


note

Seznam odkazů není možné používat v maticových výrazech.


Relativní adresování

Buňka nacházející se ve sloupci A a řádku 1 je adresována jako A1. Oblast sousedních buněk je možné adresovat tak, že nejprve zadáte souřadnice buňky nacházející se v oblasti vlevo nahoře, potom dvojtečku a za ni souřadnice buňky vpravo dole. Například čtverec, který je tvořen prvními čtyřmi buňkami v levém horním rohu, je adresován jako A1:B2.

Adresováním oblasti tímto způsobem vytváříte relativní odkaz k oblasti A1:B2. Relativní v tomto případě znamená, že když zkopírujete vzorce, bude odkaz k této oblasti upraven automaticky.

Absolutní adresování

Absolutní adresování je opakem relativního. Před každý znak či číslici v absolutní adrese je přidán znak $, například $A$1:$B$2.

tip

LibreOffice může převést odkaz, na kterém je ve vstupní řádce umístěn kurzor, z relativního na absolutní a zpět stiskem klávesy F4. Zadáte-li relativní adresu jako A1, po prvním stisku uvedené klávesy se jak řádek tak sloupec převede na absolutní odkaz ($A$1). Po druhém stisku pouze řádek (A$1) a po třetím pouze sloupec ($A1). Stisknete-li klávesu ještě jednou, jak řádek, tak sloupec budou adresovány relativně (A1).


LibreOffice Calc zobrazuje odkazy ve vzorcích. Například klepnete-li na buňku se vzorcem =SUM(A1:C5;D15:D24), budou obě odkazované oblasti v listu zvýrazněny barevně. Část vzorce "A1:C5" může být modře a tato oblast v listu ohraničena stejným odstínem modré. Stejně tak bude část "D15:D24" a oblast v listu v barvě červené.

Použití relativních a absolutních odkazů

Čím je relativní odkaz odlišný? Předpokládejme, že chcete spočítat součet hodnot v oblasti buněk A1:B2 a zobrazit jej v buňce E1. Vzorec v buňce E1 by měl vypadat takto: =SUM(A1:B2). Budete-li později chtít před sloupec A vložit nový sloupec, budou prvky, které chcete sečíst, v buňkách B1:C2 a vzorec bude v buňce F1, nikoli E1. Po vložení nového sloupce budete proto muset zkontrolovat a opravit všechny vzorce na listu, případně i na dalších listech.

Naštěstí to LibreOffice dělá za vás. Po vložení nového sloupce A bude vzorec =SUM(A1:B2) automaticky změněn na =SUM(B1:C2). Po vložení nového řádku 1 budou čísla řádků též automaticky upravena. Při posunu odkazovaných buněk LibreOffice Calc vždy upraví absolutní i relativní odkazy na ně. Ale pozor, při kopírování vzorců budou upraveny pouze relativní odkazy, absolutní zůstanou beze změny.

Absolutní odkazy se používají při výpočtech, které odkazují na jednu konkrétní buňku v sešitu. Zkopírujete-li relativně vzorec odkazující na tuto konkrétní buňku do buňky pod ním, odkaz bude též posunut o jednu buňku níže, pokud jste ho ovšem nedefinovali pomocí absolutního adresování.

Kromě vkládání nových řádků a sloupců jsou odkazy upravovány při kopírování existujícího vzorce s odkazem na další buňky do jiného místa sešitu. Předpokládejme, že máte vzorec =SUM(A1:A9) v řádku 10. Chcete-li spočítat součet sousedícího sloupce, jednoduše zkopírujte tento vzorec do buňky vpravo od něj. Kopírovaný vzorec bude automaticky upraven na =SUM(B1:B9).

Podpořte nás!