Klávesové zkratky pro práci se sešity

Ikona poznámky

Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.


Chcete-li vyplnit vybranou oblast buněk vzorcem, který byl zadán do Vstupního řádku, stiskněte +Enter.

Chcete-li vytvořit matici, ve které budou všechny buňky obsahovat stejnou informaci, jako jste zadali ve Vstupní řádce, stiskněte Shift++Enter. Není možné upravovat části matice.

Chcete-li vybrat více buněk v různých oblastech listu, podržte a přetáhnutím označte různé oblasti.

Chcete-li vybrat více listů sešitu, podržte a klepněte na karty s názvy v dolní části pracovní plochy. Chcete-li vybrat jen jeden list z výběru, podržte Shift a klepněte na kartu s názvem listu.

Chcete-li do buňky ručně vložit zalomení řádku, klepněte do buňky a stiskněte +Enter.

Pro smazání obsahu vybrané buňky stiskněte klávesu Backspace. Tak otevřete dialog Smazat obsah, ve kterém můžete zvolit, jaký obsah buňky má být smazán. Pro smazání obsahu bez zobrazení tohoto dialogu stiskněte klávesu Delete.

Navigace v dokumentech sešitu

Zkratky

Efekt

+Home

Přesune kurzor do první buňky v listu (A1).

+End

Přesune kurzor do poslední buňky, která obsahuje data.

Home

Přesune kurzor do první buňky současného řádku.

End

Moves the cursor to the last column that contains data in any row.

Shift+Home

Vybere buňky od současné buňky do první buňky aktuálního řádku.

Shift+End

Selects all cells from the current cell to the last column that contains data in any row.

Shift+Page Up

Vybere buňky od aktuální buňky o jednu stránku v aktuálním sloupci nahoru nebo rozšíří výběr o jednu stránku směrem nahoru.

Shift+Page Down

Vybere buňky od aktuální buňky o jednu stránku v aktuálním sloupci dolů nebo rozšíří výběr o jednu stránku směrem dolů.

Shift+mezerník

Vybere aktuální řádek nebo rozšíří existující výběr na všechny příslušné řádky.

+mezerník

Vybere aktuální sloupec nebo rozšíří existující výběr na všechny příslušné sloupce.

+Shift+mezerník

Vybere všechny buňky v listu.

+šipka doleva

Přesune kurzor směrem vlevo na začátek nebo konec bloku s daty. Je-li buňka vlevo od kurzoru prázdná nebo je-li buňka obsahující kurzor prázdná, kurzor se přesune v aktuálním řádku doleva na následující buňku s daty. V případě, že je řádek vlevo od kurzoru prázdný, se kurzor přesune na první buňku v řádku.

+šipka vpravo

Přesune kurzor směrem vpravo na začátek nebo konec bloku s daty. Je-li buňka vpravo od kurzoru prázdná nebo je-li buňka obsahující kurzor prázdná, kurzor se přesune v aktuálním řádku doprava na následující buňku s daty. V případě, že je řádek vpravo od kurzoru prázdný, se kurzor přesune na poslední buňku v řádku.

+šipka nahoru

Přesune kurzor směrem nahoru na začátek nebo konec bloku s daty. Je-li buňka nahoru od kurzoru prázdná nebo je-li buňka obsahující kurzor prázdná, kurzor se přesune v aktuálním sloupci nahoru na následující buňku s daty. V případě, že je sloupec nahoru od kurzoru prázdný, se kurzor přesune na první buňku ve sloupci.

+šipka dolů

Přesune kurzor směrem dolů na začátek nebo konec bloku s daty. Je-li buňka dolů od kurzoru prázdná nebo je-li buňka obsahující kurzor prázdná, kurzor se přesune v aktuálním sloupci dolů na následující buňku s daty. V případě, že je sloupec dolů od kurzoru prázdný, se kurzor přesune na poslední buňku ve sloupci.

+Shift+šipka

Vybere všechny buňky oblasti vytvořené pohybem kurzoru, který je výsledkem použití kombinace kláves +šipka. Použije-li se zároveň výběr řádků a sloupců, vybere se obdélníková oblast buněk. Pokud je kurzor umístěn v prázdné buňce, výběr se prodlouží od aktuální buňky až k první buňce, která má hodnotu a nachází se ve směru stisknuté šipky.

+Page Up

Přepne na list vlevo.

V náhledu tisku: Přepne na předchozí tiskovou stránku.

+Page Down

Přepne na list vpravo.

V náhledu tisku: Přepne na následující tiskovou stránku.

+Page Up

Posun o jednu obrazovku vlevo.

+Page Down

Posun o jednu obrazovku vpravo.

Shift++Page Up

Přidá předchozí list k současnému výběru listů. Pokud jsou označeny všechny listy sešitu, tato klávesová zkratka vybere pouze předchozí list. Zároveň se zobrazí předchozí list.

Shift++Page Down

Přidá následující list k současnému výběru listů. Pokud jsou označeny všechny listy sešitu, tato klávesová zkratka vybere pouze následující list. Zároveň se zobrazí následující list.

+*

kde (*) je klávesa násobení na numerické klávesnici

Vybere oblast dat, která obsahuje kurzor. Oblast je souvislá oblast buněk, které obsahují data, a je ohraničena prázdnými řádky a sloupci.

+/

kde (/) je klávesa dělení na numerické klávesnici

Vybere vzorec matice, která obsahuje kurzor.

+klávesa plus

Vloží buňky (jako příkaz Vložit - Buňky)

+klávesa minus

Odstraní buňky (jako příkaz Úpravy - Smazat buňky)

Enter (ve vybrané oblasti)

Přesune kurzor ve vybrané oblasti o jednu buňku dolů. Chcete-li změnit směr, kterým se bude kurzor pohybovat, zvolte - LibreOffice Calc - Obecné a změňte možnost Stisk klávesy Enter přesune výběr.

Enter (po zkopírování obsahu buňky)

Pokud jste právě zkopírovali do schránky obsah buňky a v aktuálním souboru nedošlo k žádným dalším úpravám, poté stisknutím klávesy Enter vložíte obsah schránky na aktuální pozici kurzoru.

Shift+Enter

Pokud se ve schránce nachází obsah buňky a v souboru nedošlo k žádným úpravám, poté se stisknutí kláves Shift+Enter chová stejně jako Enter a vloží obsah schránky na aktuální pozici kurzoru.

Nejsou-li vybrány žádné buňky, Shift+Enter přesune kurzor v opačném směru, než jaký je určen možností Stisk klávesy Enter přesune výběr z - LibreOffice Calc - Obecné.

Pokud je vybrána oblast buněk, Shift+Enter přesune kurzor v rámci aktuálního výběru, a to opačným směrem, než jaký je určen možností Stisk klávesy Enter přesune výběr.

+ ` (viz poznámka pod touto tabulkou)

Zobrazí nebo skryje v buňkách vzorce místo hodnot.


note

Klávesa ` se na většině anglických klávesnic nachází vedle klávesy "1". Pokud na klávesnici tento znak nemáte, můžete si zvolit jinou klávesu: vyberte Nástroje - Přizpůsobit, klepněte na kartu Klávesnice. Vyberte kategorii "Zobrazit" a funkci "Přepnout vzorce".


Zkopírování a přejmenování listu

Pokud klepnete na kartu listu, která se používá k přechodu mezi listy, se stisknutou klávesou, můžete provést následující operace:

Klávesové zkratky

Výsledek

+ přetáhnutí karty listu

Vytvoří kopii listu, na jehož kartu jste klepli. Zkopírovaný list se umístí tam, kde jste uvolnili tlačítko myši.

+ klepnutí na kartu listu

Umožní upravit název listu. Jste-li s úpravou hotovi, stiskněte klávesu Enter.


Funkční klávesy používané v dokumentech sešitu

Zkratky

Efekt

+F1

Zobrazí komentář připojený k aktuální buňce

F2

Je-li vybrána buňka, stisknutí F2 otevře její obsah pro úpravy. Pokud buňka obsahuje vzorec, pomocí kurzorových kláves můžete procházet list a snadno do vzorce vkládat adresy oblastí.

Opětovným stisknutím F2 se přepnete do režimu, ve kterém kurzorové klávesy přesouvají kurzor v textu vzorce.

Každé další použití zkratky F2 přepne mezi těmito dvěma režimy.

Některá dialogová okna mají vstupní pole s tlačítkem Zmenšit. Jestliže s kurzorem v takovém poli stisknete F2, příkaz Zmenšit se vykoná.

+F2

Otevře Průvodce funkcí.

Shift++F2

Přesune kurzor do Vstupního řádku, kde je možné zadat vzorec pro současnou buňku.

+F3

Otevře dialog Definovat jména.

Shift++F4

Zobrazí nebo skryje průzkumníka databáze.

F4

Přestaví relativní nebo absolutní odkazy (např. A1, $A$1, $A1, A$1) ve vstupním poli.

F5

Zobrazí nebo skryje Navigátor.

Shift+F5

Sleduje závislosti.

Shift+F9

Sleduje předchůdce.

Shift++F5

Přesune kurzor ze Vstupní řádky do Oblasti listu. Můžete také použít zkratku Shift++T.

F7

Zkontroluje pravopis v současném listu.

+F7

Pokud současná buňka obsahuje text, otevře slovník synonym.

F8

Zapne nebo vypne režim Další výběr. V tomto režimu je možné pomocí kurzorových kláves rozšiřovat výběr. Také je možné rozšířit výběr klepnutím do jiné buňky.

+F8

Zvýrazní buňky obsahující hodnoty.

F9

Přepočítá všechny vzorce v aktuálním listu.

+Shift+F9

Přepočítá všechny vzorce v listu.

+F9

Aktualizuje vybraný graf.

Otevře okno Styly, v němž je možné nastavit styly pro obsah buněk nebo aktuální list.

Shift+F11

Vytvoří šablonu dokumentu.

Shift+F11

Aktualizuje šablony.

F12

Seskupí vybranou oblast dat.

+F12

Zruší seskupení vybrané oblasti dat.

+Šipka dolů

Zvětší výšku aktivního řádku (jen v režimu kompatibility s OpenOffice.org).

+Šipka nahoru

Sníží výšku aktivního řádku (jen v režimu kompatibility s OpenOffice.org).

+Šipka doprava

Zvětší šířku aktivního sloupce.

+Šipka doleva

Zmenší šířku aktivního sloupce.

+Shift+kurzorové klávesy

Optimalizuje šířku sloupce a výšku řádku podle současné buňky.


Formátování buněk pomocí klávesových zkratek

Pomocí klávesnice lze nastavit následující formátování buněk:

Zkratky

Efekt

+1 (ne na numerické klávesnici)

Otevře dialog Formát buněk

+Shift+1 (ne na numerické klávesnici)

Dvě desetinná místa, oddělovač tisíců

+Shift+2 (ne na numerické klávesnici)

Standardní exponenciální formát

+Shift+3 (ne na numerické klávesnici)

Standardní formát data

+Shift+4 (ne na numerické klávesnici)

Standardní formát měny

+Shift+5 (ne na numerické klávesnici)

Standardní formát procent (dvě desetinná místa)

+Shift+6 (ne na numerické klávesnici)

Standardní formát


Používání kontingenční tabulky

Následující klávesové zkratky platí pro dialogové okno Rozvržení kontingenční tabulky.

Klávesy

Výsledek

Tabulátor

Přepíná zaměření postupně mezi všemi prvky dialogu.

Shift+tabulátor

Přepíná zaměření pozpátku mezi všemi prvky dialogu.

Šipka nahoru

Přepne zaměření v současné oblasti dialogu o jeden prvek nahoru.

Šipka dolů

Přepne zaměření v současné oblasti dialogu o jeden prvek dolů.

Šipka doleva

Přepne zaměření v současné oblasti dialogu o jeden prvek vlevo.

Šipka doprava

Přepne zaměření v současné oblasti dialogu o jeden prvek vpravo.

Home

Vybere první prvek v aktuální oblasti dialogu.

End

Vybere poslední prvek v aktuální oblasti dialogu.

a podtržený znak v popisku „Pole řádku“

Zkopíruje nebo přesune aktuální pole do oblasti „Pole řádku“.

a podtržený znak v popisku „Pole sloupce“

Zkopíruje nebo přesune aktuální pole do oblasti „Pole sloupce“.

a podtržený znak v popisku „Datová pole“

Zkopíruje nebo přesune aktuální pole do oblasti „Datová pole“.

a podtržený znak v popisku „Filtry“

Zkopíruje nebo přesune aktuální pole do oblasti „Filtry“.

+šipka nahoru

Posune aktuální pole o jedno místo nahoru.

+šipka dolů

Posune aktuální pole o jedno místo dolů.

+šipka doleva

Posune aktuální pole o jedno místo vlevo.

+šipka doprava

Posune aktuální pole o jedno místo vpravo.

+Home

Posune aktuální pole na první místo.

+End

Posune aktuální pole na poslední místo.

Delete

Odstraní aktuální pole z oblasti.


Podpořte nás!