Párový t-test

Vypočítá pro dva výběry dat párový t-test.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Párový t-test


Párový t-test je takový statistický test, v němž má testovací statistika Studentovo t rozdělení.

note

Další informace o párovém t-testu naleznete v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Oblast proměnné 1: Odkaz na oblast první analyzované řady dat.

Oblast proměnné 2: Odkaz na oblast druhé analyzované řady dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se test zobrazí.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Příklad

Následující tabulka obsahuje dvě množiny dat.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Výsledky pro párový t-test:

Následující tabulka zobrazuje párový t-test pro výše uvedené řady dat:

párový t-test

Alfa

0.05

Rozdíl středních hodnot v hypotéze

0

Proměnná 1

Proměnná 2

Střední hodnota

16.9230769231

20.4615384615

Rozptyl

125.0769230769

94.4358974359

Pozorování

13

13

Pearsonova korelace

-0.0617539772

Pozorovaný rozdíl středních hodnot

-3.5384615385

Rozptyl rozdílů

232.9358974359

df

12

t statistika

-0.8359262137

P (T<=t) jednostranný

0.2097651442

t kritické jednostranný

1.7822875556

P (T<=t) dvoustranný

0.4195302884

t kritické dvoustranný

2.1788128297


Podpořte nás!