Regresní analýza

Provede lineární, logaritmickou nebo mocninnou regresní analýzu pro množinu dat sestávající z jedné závislé proměnné a více nezávislých proměnných.

Například výnos plodiny (závislá proměnná) může být ovlivněn množstvím srážek, teplotou, slunečním svitem, vlhkostí, kvalitou půdy a dalšími nezávislými proměnnými.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Statistika - Regrese


Ikona poznámky

Více informací o regresní analýze naleznete v angličtině v příslušném článku na Wikipedii.


Data

Oblast nezávislých proměnných (X):

Zadejte jedinou oblast, která obsahuje pozorování více nezávislých proměnných (v řádcích nebo sloupcích). Všechna pozorování proměnných X je nutno umístit do sousedních oblastí téže tabulky.

Oblast závislé proměnné (Y):

Zadejte oblast, která obsahuje závislou proměnné, jejíž regrese se má vypočítat.

Oblasti X a Y mají popisky

Zaškrtněte, chcete-li ve výstupní oblasti použít první řádek (nebo sloupec) množiny dat pro názvy proměnných.

Výsledky do:

Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Typy regrese ve výstupu

Nastaví typ regrese. K dispozici jsou tři typy:

Možnosti

Hladina spolehlivosti

Číselné hodnota mezi 0 a 1 (kromě mezí), výchozí je 0,95. Použije se k výpočtu odpovídajících intervalů spolehlivosti pro odhady směrnic, koeficientů či absolutních členů.

Vypočítat rezidua

Vyberte, zda chcete povolit výpočet reziduí, které mohou být užitečné v případech, kdy se zajímáte pouze o odhady koeficientů a jejich statistiky. Rezidua poskytují informaci o odchylkách skutečných datových bodů od datových bodů předpovídaných regresním modelem.

Vynutit absolutní člen rovný nule

Vypočítá regresní model s absolutním členem rovným nule, tj. vynutí, aby model procházel počátkem.

Podpořte nás!