Statistika

Pomocí statistických nástrojů můžete v Calcu provést komplexní analýzu dat.

Pokud pracujete na komplexní statistické analýze nebo technicky zaměřené studii, můžete v Calcu využít nástroje statistické analýzy a ušetřit tím čas i omezit počet prováděných kroků. Poté, co pro určitou analýzu zadáte data a parametry, se použijí příslušné statistické nebo matematické funkce a ve výstupní tabulce se zobrazí výsledky.

Vzorkování

Vytvoří tabulku s daty vzorkovanými z jiné tabulky.

Popisná statistika

Vyplní v sešitu tabulku se základními statistickými vlastnostmi množiny dat.

Analýza rozptylu (ANOVA)

Provede pro danou množinu dat analýzu rozptylu (ANOVA).

Korelace

Vypočítá korelaci dvou množin číselných dat.

Kovariance

Vypočítá kovarianci dvou množin číselných dat.

Exponenciální vyrovnávání

Vytvoří vyhlazené časové řady.

Klouzavý průměr

Vypočítá klouzavý průměr časové řady.

Regresní analýza

Provede lineární, logaritmickou nebo mocninnou regresní analýzu pro množinu dat sestávající z jedné závislé proměnné a více nezávislých proměnných.

Párový t-test

Vypočítá pro dva výběry dat párový t-test.

F-test

Vypočítá pro dva výběry dat F-test.

z-test

Vypočítá pro dva výběry dat z-test.

Chí kvadrát test

Vypočítá pro výběr dat chí kvadrát test.

Fourierova analýza

Vytvoří Fourierovu analýzu množiny dat: vypočítá diskrétní Fourierovu transformaci (DFT) vstupní matice komplexních čísel s využitím algoritmu rychlé Fourierovy transformace (FFT).

Podpořte nás!