Řešitel

Otevře dialogové okno Řešitel. Řešitel umožňuje řešit matematické problémy s více neznámými proměnnými a omezujícími podmínkami, a to pomocí metod hledání řešení (goal seeking).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Řešitel.


Nastavení řešitele

Cílová buňka

Zadejte odkaz na buňku nebo na cílovou buňku klepněte. Toto pole obsahuje buňku, jejíž hodnota bude optimalizována.

Optimalizovat výsledek na

Změnou buněk

Zadejte oblast buněk, která se může měnit. Jde o proměnné rovnic.

Omezující podmínky

Zadejte sadu omezujících podmínek pro daný matematický problém. Každá podmínka je tvořena odkazem na buňku (proměnnou), operátorem a hodnotou.

note

Pro proměnnou můžete nastavit více omezujících podmínek. Například takovou, že proměnná v buňce A1 musí být celé číslo menší než 10. Abyste toho dosáhli, nastavte pro A1 dvě omezující podmínky.


Možnosti

Otevře dialogové okno Možnosti řešitele.

V okně Možnosti řešitele je možné vybírat různé algoritmu pro řešení lineárních a nelineárních problémů a nastavovat jejich parametry.

Řešit

Klepnutím spustíte řešení problému s aktuálním nastavením. Toto nastavení se zachování do té doby, že zavřete aktuální dokument.

Řešit rovnice pomocí Řešitele

Cílem postupu Řešitele je nalézt takové hodnoty proměnných v rovnici, které vedou k optimalizované hodnotě v cílové buňce, označované také jako "objective". Můžete zvolit, zda má být hodnota v cílové buňce maximální, minimální nebo se má blížit ke stanovené hodnotě.

Počáteční hodnoty proměnných jsou vloženy v obdélníkové oblasti buněk, kterou zadáte do pole Změnou buněk.

Můžete definovat sérii omezujících podmínek, která nastaví omezení pro určité buňky. Například můžete nastavit omezení, že jedna z proměnných nebo buněk musí být větší než jiná proměnná nebo nesmí být větší než zvolená hodnota. Můžete také definovat omezení, že jedna nebo více proměnných musí být celé nebo binární číslo (binární číslo obsahuje pouze 1 a 0).

Použití nelineárních řešitelů

Nezávisle na tom, zda použijete DEPS nebo SCO, začněte volbou Nástroje - Řešitel, kde nastavíte buňku, která má být optimalizována, cíl optimalizace (minimalizace, maximalizace) a buňky, které se mají pro dosažení cíle měnit. Poté přejděte do Možností a určete, který řešitel se má použít, a pokud je to nutné, přizpůsobíte potřebné parametry.

K dispozici je také seznam omezujících podmínek, které lze použít k omezení možného rozsahu řešení nebo penalizaci určitých podmínek. Při použití evolučních řešitelů DEPS a SCO však tato omezení slouží také ke stanovení mezí proměnných problému. Vzhledem k nahodilé povaze algoritmů je výrazně doporučeno nastavit horní (a v případě, že je vypnuto "Předpokládat nezáporné proměnné", i dolní) meze všech proměnných. Nemusejí být v blízkosti aktuálního řešení (které je pravděpodobně neznámé), ale měly by přibližně udávat očekávaný rozsah (například 0 ≤ var ≤ 1 nebo také -1 000 000 ≤ var ≤ 1 000 000).

Meze jsou určeny výběrem jedné nebo více (oblasti) proměnných na levé straně a zadáním číselné hodnoty (ne buňky nebo vzorce) na straně pravé. Můžete také zvolit, zda bude jedna nebo více proměnných pouze Celé číslo nebo pouze Binární.

Podpořte nás!