VALUE

Převede řetězec představující číslo na číselnou podobu. Představuje-li řetězec platné datum, čas nebo datum a čas, vrátí se odpovídající pořadové číslo data a času.

Syntaxe

VALUE(Text)

Text: Řetězec (v uvozovkách), číslo nebo odkaz na buňku s některým z těchto typů, které obsahují hodnotu, jež se má převést.

note

Pokud je argumentem Text řetězec představující datum, čas, měnu nebo číselnou hodnotu s desetinným oddělovačem či oddělovačem tisíců, řetězec musí odpovídat aktuálnímu národnímu prostředí.


Příklady

=VALUE("1234") vrátí číselnou hodnotu 1234.

=VALUE("+1234,567") vrátí 1234,567 (v českém národním prostředí). Znaménko „+“ je možné vynechat.

=VALUE("100 Kč") vrátí 100 (v českém národním prostředí). Symbol měny musí odpovídat aktuálnímu národnímu prostředí.

=VALUE("50%") vrátí 0,5. Znak „%“ způsobí, že se číselná část vydělí hodnotou 100.

=VALUE("30.7.2021") vrátí 44407 (v českém národním prostředí), což je pořadové číslo data a času odpovídající zadanému datu.

=VALUE("09:20:25") vrátí 0,389178240740741, což je pořadové číslo data a času odpovídající zadané hodnotě času.

tip

Další informace o této funkci naleznete na wiki stránce VALUE.


Podpořte nás!