Funkce ROUNDDOWN

Zaokrouhlí číslo dolů na zadaný počet míst.

Tato funkce odpovídá funkci TRUNC.

tip

Funkce používá zaokrouhlování označované jako směrem k nule. Řád výsledného čísla bude vždy menší nebo roven řádu původního čísla.


Syntaxe

ROUNDDOWN(Číslo [; Počet])

Číslo: Číslo, které se má zaokrouhlit dolů.

Počet: Nepovinný parametr určující počet míst, která se mají zachovat. Výchozí hodnotou je 0 (nula).

Použitím záporné hodnoty pro Počet zaokrouhlíte celou část původního argumentu Číslo. Například hodnota -1 zaokrouhlí dolů první celé číslo před desetinným oddělovačem, -2 zaokrouhlí dvě celá čísla před desetinným oddělovačem atd.

note

V LibreOffice je parametr Počet nepovinný, zatímco v programu Microsoft Excel je povinný. Obsahuje-li soubor ODS volání funkce ROUNDDOWN bez parametru Počet a soubor je vyexportován do formátu XLS či XLSX, kvůli zachování kompatibility je chybějící argument automaticky doplněn s hodnotou nula.


Příklady

=ROUNDDOWN(21,89) vrátí 21. V tomto příkladu se používá výchozí hodnota parametru Count, což je 0.

=ROUNDDOWN(103,37;1) vrátí 103,3.

=ROUNDDOWN(0,664;2) vrátí 0,66.

=ROUNDDOWN(214,2;-1) vrátí 210. Záporná hodnota parametru Počet způsobí, že se směrem k nule zaokrouhlí první celočíselná hodnota před desetinným oddělovačem.

Podpořte nás!