NUMBERVALUE

Převede řetězec představující číslo na číselnou hodnotu nezávislou na národním prostředí.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.1.


Vstupní textů může být ve formátu závislém na národním prostředí či jinak specifickém.

Výstupní číslo je formátováno jako platná hodnota s desetinnou čárkou a zobrazeno podle formátu čísla aktuální buňky.

tip

Postup pro změnu formátu čísla v buňce naleznete na stránce Čísla/Formát.


Syntaxe

NUMBERVALUE(Text[; Desetinný oddělovač[; Oddělovač skupin]])

Text je řetězec obsahující číslo, které se má převést.

Desetinný oddělovač je jeden znak určující desetinný oddělovač pro Text. Může být vynechán, pokud Text neobsahuje desetinný oddělovač ani oddělovač skupin.

Oddělovač skupin je řetězec určující znak či znaky použité v textu jako oddělovače skupin. Může být vynechán, pokud Text žádné oddělovače skupin neobsahuje. Jako Oddělovač skupin by se neměl používat znak Desetinný oddělovač.

Příklady

=NUMBERVALUE("1.234.567,89"; ","; ".") vrátí 1234567,89 (v českém národním prostředí). Funkce odstraní dva oddělovače skupin a ponechá čárku jako desetinný oddělovač.

=NUMBERVALUE("123·4"; "·") vrátí 123,4 (v českém národním prostředí). Funkce změní desetinný oddělovač ze znaku „·“ na čárku. V zadaném číslu se nepoužívá oddělovač skupin, a tak je argument Oddělovač skupin vynechán.

=NUMBERVALUE("123e12") vrátí 1,23E+14 (v českém národním prostředí). V zadaném číslu se nepoužívají desetinný oddělovač ani oddělovač skupin, a tak jsou argumenty Desetinný oddělovač i Oddělovač skupin vynechány.

=NUMBERVALUE("1#!234#!567"; "."; "#!") vrátí 1234567 (v českém národním prostředí). V tomto případě je oddělovač skupin představován řetězcem se dvěma znaky.

Podpořte nás!