FORECAST.ETS.STAT.MULT

Vrátí hodnoty statistiky, které jsou výsledkem algoritmu ETS či EDS.

Exponenciální vyrovnávání je metoda vyrovnávání skutečných hodnot časové řady, využívaná pro předpověď pravděpodobných budoucích hodnot.

Trojité exponenciální vyrovnávání (ETS) je představováno sadou algoritmů, které zohledňují trend i periodické (sezónní) vlivy. Dvojité exponenciální vyrovnávání (EDS) se podobá ETS, ale neuvažuje periodické vlivy a jeho výsledky jsou lineární předpovědi.

Ikona tipu

Více informací naleznete v angličtině v článku Wikipedie o exponenciálním vyrovnávání.


FORECAST.ETS.STAT.MULT počítá pomocí modelu

předpověď = (základní hodnota + trend * ∆x) * periodická odchylka

Syntaxe

FORECAST.ETS.STAT.MULT (hodnoty, časová osa, typ statistiky, [délka periody], [doplňování dat], [agregace])

hodnoty (vyžadováno): Číselná matice nebo oblast. Představuje historické hodnoty, na základě nichž chcete předpovídat následující body.

časová osa (vyžadováno): Číselná matice nebo oblast. Oblast s časovou osou (hodnoty X) pro historické hodnoty.

Ikona poznámky

Časová osa nemusí být seřazena, funkce ji pro výpočet seřadí.
Mezi hodnotami časové osy je vyžadován konzistentní krok.
Pokud nelze v seřazené časové ose konstantní krok identifikovat, funkce vrátí chybu #NUM!
Pokud se liší velikost oblastí časové osy a historických hodnot, funkce vrátí chybu #N/A.
Pokud časová osa obsahuje méně než 2 periody dat, funkce vrátí chybu #VALUE!


typ statistiky (vyžadováno): Číselná hodnota od 1 do 9. Určuje, jaká statistika se vrátí pro dané hodnoty a časovou osu.

Lze vrátit následující statistiky:

typ statistiky

Statistika

1

Vyrovnávací parametr alfa algoritmu ETS (základ)

2

Vyrovnávací parametr gama algoritmu ETS (trend)

3

Vyrovnávací parametr beta algoritmu ETS (periodická odchylka)

4

Střední absolutní škálovaná chyba (MASE) - míra přesnosti předpovědi.

5

Symetrická střední absolutní procentuální chyba (SMAPE) - míra přesnosti založená na procentuálních chybách.

6

Střední absolutní chyba (MAE) – míra přesnosti předpovědi.

7

Odmocnina střední kvadratické chyby (RMSE) - míra přesnosti předpovědi.

8

Zjištěná velikost kroku časové osy (oblasti X). Je-li zjištěna velikost kroku v měsících, čtvrtletích či letech, bude uvedena v měsících, jinak bude v případě časové osy s daty (časy) uvedena ve dnech a v ostatních případech jako číslo.

9

Počet vzorků v periodě – totéž jako argument délka periody, nebo vypočítaný počet v případě, že je argument délka periody roven 1.


délka periody (nepovinné): Číselná hodnota >= 0, výchozí je 1. Kladné celé číslo značící počet vzorků v periodě.

Ikona poznámky

Hodnota 1 znamená, že počet vzorků v periodě bude určen automaticky.
Hodnota 0 znamená časovou řadu bez sezónních vlivů, předpověď bude vypočtena pomocí algoritmu EDS.
Pro všechny ostatní kladné hodnoty bude předpověď vypočtena pomocí algoritmu ETS.
Pokud není hodnota kladné celé číslo, funkce vrátí chybu #NUM!


doplňování dat (nepovinné): logická hodnota PRAVDA či NEPRAVDA, nebo číslo 1 či 0, výchozí je 1 (PRAVDA). Hodnota 0 (NEPRAVDA) doplní u chybějících datových bodů jako historické hodnoty nuly. Hodnota 1 (PRAVDA) doplní chybějící datové body interpolací mezi sousedními datovými body.

Ikona poznámky

Ačkoliv je v časové ose vyžadován mezi datovými body konstantní časový krok, funkce umožňují doplnit až 30 % chybějících datových bodů.


agregace (nepovinné): Číselná hodnota od 1 do 7, výchozí je 1. Parametr agregace udává, která metoda bude použita pro agregaci shodných časových hodnot:

Agregace

Funkce

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MEDIAN

6

MIN

7

SUM


Ikona poznámky

Ačkoliv je v časové ose vyžadován mezi datovými body konstantní časový krok, funkce agregují více bodů v témže čase.


Příklad

Tabulka níže obsahuje časovou řadu a jí příslušející hodnoty:

A

B

1

Časová osa

Hodnoty

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=FORECAST.ETS.STAT.MULT(Hodnoty;Časová_osa;5;1;TRUE();1)

Vrátí 0,084073452803966, symetrickou střední absolutní procentuální chybu (SMAPE) pro výsledek multiplikativního algoritmu vypočtený na základě výše uvedených pojmenovaných oblastí Hodnoty a Časová_osa s jedním vzorkem na periodu, bez chybějících dat a s agregací AVERAGE.

=FORECAST.ETS.STAT.MULT(Hodnoty;Časová_osa;7;1;TRUE();7)

Vrátí 15,8372533480997, odmocninu střední kvadratické chyby pro výsledek multiplikativního algoritmu vypočtený na základě výše uvedených pojmenovaných oblastí Hodnoty a Časová_osa, bez chybějících dat a s agregací SUM.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.2.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.LIBREOFFICE.FORECAST.ETS.STAT.MULT

Podpořte nás!