Chybové hlášení

Definuje chybové hlášení, které je zobrazeno při zadání chybných dat do buňky.

Na začátek makra je také možné umístit chybové hlášení. Příklad takového makra si můžete prohlédnout na konci této stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Data - Platnost - Chybové hlášení.


Zobrazit chybové hlášení, pokud jsou zadány neplatné hodnoty

Zobrazí chybové hlášení zadané v části Obsah, pokud jsou do buňky vložena neplatná data. Je-li povoleno, hlášení se zobrazí, aby zamezilo výskytu neplatného záznamu.

V obou případech platí, že pokud vyberete "Zastavit", bude neplatný vstup nahrazen původním obsahem buňky. Stejné chování platí pro případ, kdy dialogová okna "Upozornění" a "Informace" ukončíte tlačítkem Zrušit . Ukončíte-li okna tlačítkem OK, bude neplatný vstup v buňce ponechán jako její nový obsah.

Obsah

Akce

Vyberte činnost, která bude provedena, když je do buňky zadán neplatný vstup. Činnost "Zastavit" odmítne neplatný vstup a zobrazí dialog, který ukončíte tlačítkem OK. Činnosti "Upozornění" a "Informace" zobrazí dialog, který může být ukončen poklepáním na OK nebo Zrušit. Neplatný vstup je odmítnut pouze tehdy, pokud klepnete na Zrušit.

Procházet

Otevře dialogové okno Makro, ve kterém je možné vybrat makro, které je provedeno, je-li do buňky zadán neplatný vstup. Makro se spustí až po zobrazení chybového hlášení.

Nadpis

Zadejte nadpis makra či chybového hlášení, který bude zobrazen, je-li zadán do buňky neplatný vstup.

Chybové hlášení

Zadejte zprávu, kterou si přejete zobrazit, je-li do buňky zadán neplatný vstup.

Ukázkové makro:

Následuje ukázka funkce, která může být volána, pokud nastane chyba. Vstupem do tohoto makra jsou dva parametry, které předá LibreOffice při volání funkce:

Funkce musí vrátit booleovskou hodnotu. Pokud vrátí True, zadaná hodnota se zachová. Pokud vrátí False, zadaná hodnota se vymaže a obnoví se předchozí hodnota.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Neplatná hodnota: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " v buňce: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Přesto přijmout?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Chybová zpráva")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Podpořte nás!