Podmíněné formátování

Pomocí podmíněného formátování můžete definovat podmínky určující to, který styl buňky bude na buňku v zadané oblasti použit, a to v závislosti na jejím obsahu hodnotě.

Použije se styl buňky odpovídající první podmínce, která se vyhodnotí jako pravdivá. Styly buňky získanými prostřednictvím podmíněného formátování budou nahrazeny styly použité ručně na liště Formátování nebo na postranní liště Styly.

Je možné zadat několik podmínek, které se vztahují k obsahu buňky nebo výsledku vzorce. Podmínky jsou vyhodnocovány od první do poslední. Jestliže je pro aktuální obsah buňky splněna Podmínka 1, použije se pro ni určený styl. Jinak se vyhodnotí Podmínka 2, aby se určilo, zda se použije jí odpovídající styl. Pokud obsahu buňky nevyhovuje žádná podmínka, formát buňky se nijak nezmění.

Podmíněné formátování nepřepisuje styly buňky ani ručně použité přímé formátování. Takové formátování zůstává uloženo ve vlastnostech buňky a uplatní se, pokud buňka nevyhovuje žádné podmínce nebo pokud veškeré podmíněné formátování odstraníte.

warning

Aby podmíněné formátování fungovalo, musí být povolena funkce Automatický výpočet. Zvolte Data - Spočítat - Automatický výpočet (zaškrtnutí vedle příkazu značí, že je funkce povolena).


Oblast buněk

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Podmíněný - Podmínka.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Podmíněný - Podmínka.

Z nástrojových lišt:

Ikona Podmíněný formát - Podmínka

Podmíněné formátování


Oblast

Určuje oblast buněk, která bude podmíněným formátováním ovlivněna. Klepnutím na tlačítko Zmenšit se dialog minimalizuje. Po výběru oblasti se opětovným klepnutím na tlačítko vrátíte do původního dialogu.

Seznam podmínek

Seznam podmínek definovaných pro oblast buněk v pořadí vyhodnocení. Můžete určit tolik podmínek, kolik potřebujete.

Nahoru

Zvýší prioritu vybrané podmínky.

Dolů

Sníží prioritu vybrané podmínky.

Přidat

Přidá podmínku do seznamu.

Smazat

Smaže podmínku ze seznamu.

Položky seznamu podmínek

Určete, zda podmíněné formátování závisí na některé položce z rozbalovacího seznamu.

Podmínka - Hodnota buňky je

Použije na buňku nebo oblast styl podle podmínky nastavené v rozbalovacím seznamu. Formátování se použije na každou buňku zvlášť a podmínku může záviset na hodnotách jiných buněk vybrané oblasti.

Podmínka - Vzorec je

Použije na buňku vybraný styl, pokud vzorce v textovém poli vpravo není vyhodnocen jako nulový.

Podmínka - Datum je

Použije vybraný styl na buňku s obsahem formátovaným jako datum. Podmínkou je některý z dostupných intervalů z rozbalovacího seznamu.

Podmínka - Všechny buňky

Použije podmíněné formátování na sadu buněk určených vybranou oblastí. Formátování bude záviset na obsahu v celé oblasti.

Barevná škála

Použije na oblast barevnou škálu, kterou zobrazí v závislosti na hodnotě každé buňky barvy dvoubarevného nebo tříbarevného přechodu.

Datový pruh

Možnost Datový pruh vyplní buňku barvou či přechodem, které odpovídají číselné hodnotě v buňce.

Sada ikon

Přidá k buňce ikonu znázorňující hodnotu vzhledem k zadaným mezním hodnotám. K dispozici je několik sad ikon.

Použít styl

Vyberte styl buňky, který se použije, je-li podmínka splněna. Po výběru Nový styl se otevře dialogové okno Styl buňky, kde můžete určit vlastnosti stylu.

Spravovat podmínky

Správa veškerého podmíněného formátování definovaného v sešitu.

Podpořte nás!