Operátory v LibreOffice Calc

V LibreOffice Calc je možné používat následující operátory:

Aritmetické operátory

Tyto operátory vrací numerické výsledky.

Operátor

Název

Příklad

+

Sčítání

1+1

-

Odčítání

2-1

-

Negace

-5

*

Násobení

2*2

/

Dělení

9/3

%

Procento

15%

^

Umocnění

3^2


note

Operátor „-“ (negace) má vyšší prioritu než „^“ (umocnění). Například -3^2 se rovná hodnotě 9, která je druhou mocninou záporného čísla.


Porovnávací operátory

Tyto operátory vrací buď hodnotu pravda, nebo nepravda.

Operátor

Název

Příklad

=

Rovno

A1=B1

>

Větší než

A1>B1

<

Menší než

A1<B1

>=

Větší nebo rovno

A1>=B1

<=

Menší nebo rovno

A1<=B1

<>

Nerovná se

A1<>B1


Textové operátory

Operátor spojí oddělené textové řetězce do jednoho.

Operátor

Název

Příklad

&

spojení textu

"Země" & "třesení" je "Zemětřesení".


Operátory odkazování

Tyto operátory vrátí oblast buněk - žádnou, jednobuňkovou nebo vícebuňkovou.

Nejvyšší prioritu má oblast, poté průnik oblastí a nakonec jejich sjednocení.

Operátor

Název

Příklad

:

Oblast

A1:C108, A:D nebo 3:13

!

Průnik

SUM(A1:B6!B5:C12)

Vypočítá součet všech buněk v průniku. V daném příkladu bude výsledek činit součet buněk B5 a B6.

~

Zřetězení nebo sjednocení

Vezme dva odkazy a vrátí seznam odkazů, který vznikl zřetězením levého odkazu následovaného pravým. Dvojité vstupy jsou zmíněny dvakrát.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) spočítá hodnoty v oblastech A1:B2 a B2:C3. Buňka B2 je započtena dvakrát.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) vybere buňku C2, tj. první buňku druhého řádku a prvního sloupce ze druhé oblasti (C1:D2), která je součástí seznamu oblastí.


note

Seznam odkazů není možné používat v maticových výrazech.


Priorita operátorů

Asociativita a priorita operátorů seřazená od nejvyšší po nejnižší prioritu.

Asociativita

Operátory

Komentáře

zleva

:

Oblast.

zleva

!

Průnik oblastí (A1:C4!B1:B5 je B1:B4).

zleva

~

Sjednocení oblastí.

zprava

+,-

Prefixový unární operátor, například -5 nebo -A1. Tento operátor má jinou prioritu než sčítání a odčítání.

zleva

%

Postfixový unární operátor % (dělení 100). Lze jej platně používat i s výrazy, například B1%.

zleva

^

Mocnina (2^3 je 8).

zleva

*,/

Násobení, dělení.

zleva

+,-

Binární operace sčítání, odčítání. Unární (prefixový) operátory + a - mají jinou prioritu.

zleva

&

Binární operace spojení řetězců. Při použití v XML dokumentech by měla být u znaku "&" použita escape sekvence.

zleva

=, <>, <, <=,
>, >=

Porovnávací operátory je rovno, není rovno, je menší než, je menší nebo rovno, je větší než nebo je větší nebo rovno.


note

Prefixový operátor "-" má vyšší prioritu než "^", "^" je asociativní zleva a průnik odkazů má vyšší prioritu než jejich sjednocení.


note

Prefixové operátory "+" a "-" jsou definovány jako asociativní zprava, nicméně typické aplikace, které zahrnují maximálně operátory uvedené v této specifikaci, je mohou implementovat jako asociativní zleva, protože vypočítaný výsledek bude totožný.


note

Prioritu je možné přetížit pomocí závorek, například "=2+3*4" se vyhodnotí jako 14, zatímco "=(2+3)*4" jako 20.


Operátory pro vzorce ve standardu OpenDocument v1.3 part 4

Podpořte nás!