Statistické funkce – část 4

AVERAGEIF

Vrátí aritmetický průměr všech buněk oblasti, které splňují danou podmínku. Funkce AVERAGEIF sečte všechny výsledky, které vyhovují danému logickému testu, a součet vydělí počtem vybraných hodnot.

AVERAGEIFS

Vrátí aritmetický průměr všech buněk oblasti, které splňují více kritérií. Funkce AVERAGEIFS sečte všechny výsledky, které vyhovují daným logickým testům, a součet vydělí počtem vybraných hodnot.

AVEDEV

Vrátí průměr absolutních odchylek hodnot od jejich střední hodnoty. Tento průměr je ukazatelem variability množiny dat.

Syntaxe

AVEDEV(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=AVEDEV(A1:A50)

AVERAGE

Vrátí průměr ze zadaných hodnot.

Syntaxe

AVERAGE(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=AVERAGE(A1:A50)

AVERAGEA

Vrátí průměr ze zadaných hodnot, přičemž textové řetězce mají hodnotu 0.

Syntaxe

AVERAGEA(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

Příklad

=AVERAGEA(A1:A50)

MAX

Vrátí maximální hodnotu ze seznamu argumentů.

Vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná číselná hodnota ani chyba v oblasti buněk vložené jako odkaz. Buňky s textem jsou ignorovány pro MIN() a MAX(). Funkce MINA() a MAXA() vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná chyba nebo hodnota (číselná nebo textová). Je-li do MIN() nebo MAX() vložen textový řetězec, např. MIN("řetězec"), bude vrácena chyba.

Syntaxe

MAX(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) vrátí největší hodnotu ze seznamu.

=MAX(A1:B100) vrátí největší hodnotu ze seznamu..

MAXA

Vrátí maximální hodnotu ze seznamu argumentů. Na rozdíl od MAX je možné zadat text. Hodnota textu je 0.

Funkce MINA() a MAXA() vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná chyba a nebyla vložena hodnota (text nebo číslo).

Syntaxe

MAXA(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

Příklad

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") vrátí největší hodnotu ze seznamu.

=MAXA(A1:B100) vrátí největší hodnotu ze seznamu.

MEDIAN

Vrátí medián množiny čísel. Při lichém počtu čísel vrátí prostřední číslo (hodnotou, jsou-li čísla seřazená, tak i polohou). Je-li čísel sudý počet, vrátí průměr ze dvou prostředních hodnot.

Syntaxe

MEDIAN(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

pro liché číslo: MEDIAN(1;5;9;20;21)vrátí 9 jako hodnotu mediánu.

pro sudé číslo: MEDIAN(1;5;9;20) vrátí průměr dvou prostředních hodnot 5 a 9, tedy 7.

MIN

Vrátí minimální hodnotu ze seznamu argumentů.

Vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná číselná hodnota ani chyba v oblasti buněk vložené jako odkaz. Buňky s textem jsou ignorovány pro MIN() a MAX(). Funkce MINA() a MAXA() vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná chyba nebo hodnota (číselná nebo textová). Je-li do MIN() nebo MAX() vložen textový řetězec, např. MIN("řetězec"), bude vrácena chyba.

Syntaxe

MIN(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=MIN(A1:B100) vrátí nejmenší hodnotu ze seznamu.

MINA

Vrátí minimální hodnotu ze seznamu argumentů. Na rozdíl od MIN je možné zadat text. Hodnota textu je 0.

Funkce MINA() a MAXA() vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná chyba a nebyla vložena hodnota (text nebo číslo).

Syntaxe

MINA(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

Příklad

=MINA(1;"Text";20) vrátí 0.

=MINA(A1:B100) vrátí nejmenší hodnotu v seznamu.

MODE

Vrátí nejčastější hodnotu množiny dat. Jestliže je takových hodnot více, vrátí nejmenší z nich. Pokud se žádná z hodnot neopakuje, nastane chyba.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

MODE(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=MODE(A1:A50)

MODE.MULT

Vrátí svislou matici statistických modů (nejčastěji se vyskytující hodnoty) ze seznamu daných čísel.

Syntaxe

MODE.MULT(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

warning

Jelikož funkce MODE.MULT vrací matici hodnot, je nutné ji zadat jako maticový vzorec. Není-li funkce zadána jako maticový vzorec, vrátí se pouze první modus, který je stejný jako při použití funkce MODE.SNGL.


Příklad

=MODE.MULT(A1:A50)

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.MODE.MULT

MODE.SNGL

Vrátí nejčastěji se vyskytující (opakující se) hodnotu v matici nebo oblasti dat. Jestliže je takových hodnot více, vrátí nejmenší z nich. Pokud se žádná z hodnot neopakuje, nastane chyba.

Syntaxe

MODE.SNGL(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

warning

Pokud se v množině dat žádná hodnota neopakuje, MODE.SNGL vrátí chybovou hodnotu #VALUE! .


Příklad

=MODE.SNGL(A1:A50)

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.MODE.SNGL

NEGBINOM.DIST

Vrátí hodnotu hustoty pravděpodobnosti nebo distribuční funkce negativního binomického rozdělení.

Syntaxe

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Kumulativní)

X odpovídá hodnotě vrácené pro neúspěšný test.

R odpovídá hodnotě vrácené pro úspěšný test.

SP je pravděpodobnost úspěchu pokusu.

Pro Kumulativní = 0 se vypočítá hustota pravděpodobnosti, pro Kumulativní = 1 se vypočítá distribuční funkce.

Příklad

=NEGBINOM.DIST(1;1;0,5;0) vrátí 0,25.

=NEGBINOM-DIST(1;1;0,5;1) vrátí 0,75.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.NEGBINOM.DIST

NEGBINOMDIST

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

Syntaxe

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X odpovídá hodnotě vrácené pro neúspěšný test.

R odpovídá hodnotě vrácené pro úspěšný test.

SP je pravděpodobnost úspěchu pokusu.

Příklad

=NEGBINOMDIST(1;1;0,5) vrátí 0,25.

NORM.DIST

Vrátí hustotu pravděpodobnosti, případně distribuční funkci normálního rozdělení.

Syntaxe

NORM.DIST(Číslo; StředníHodnota; StDev; C)

Číslo je hodnota, pro kterou se má vypočítat normální rozdělení.

StředníHodnota je střední hodnota rozdělení.

StDev je směrodatná odchylka rozdělení.

Pro C = 0 se vypočítá hustota pravděpodobnosti, pro C = 1 se vypočítá distribuční funkce.

Příklad

=NORM.DIST(70;63;5;0) vrátí 0,029945493.

=NORM.DIST(70;63;5;1) vrátí 0,9192433408.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.NORM.DIST

NORM.INV

Vrátí hodnotu inverzní distribuční funkce normálního rozdělení.

Syntaxe

NORM.INV(Číslo; StředníHodnota; StDev)

Číslo představuje pravděpodobnost, která se použije pro určení inverzní distribuční funkce normálního rozdělení.

StředníHodnota představuje střední hodnotu normálního rozdělení.

StDev představuje směrodatnou odchylku normálního rozdělení.

Příklad

=NORMINV(0,9;63;5) vrátí 69,4077578277. Pokud průměrné vejce váží 63 gramů se směrodatnou odchylkou 5, potom existuje pravděpodobnost 90 %, že vejce nebude těžší než 69,41 gramů.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.NORM.INV

NORMDIST

Vrátí hustotu pravděpodobnosti, případně distribuční funkci normálního rozdělení.

Syntaxe

NORMDIST (Číslo; StředníHodnota; StDev [; C])

Číslo je hodnota, pro kterou se má vypočítat normální rozdělení.

StředníHodnota je střední hodnota rozdělení.

StDev je směrodatná odchylka rozdělení.

C je nepovinné. Pro C = 0 se spočítá hustota pravděpodobnosti, pro C = 1 se spočítá distribuční funkce.

Příklad

=NORMDIST(70;63;5;0) vrátí 0,03.

=NORMDIST(70;63;5;1) vrátí 0,92.

NORMINV

Vrátí hodnotu inverzní distribuční funkce normálního rozdělení.

Syntaxe

NORMINV(Číslo; StředníHodnota; StDev)

Číslo představuje pravděpodobnost, která se použije pro určení inverzní distribuční funkce normálního rozdělení.

StředníHodnota představuje střední hodnotu normálního rozdělení.

StDev představuje směrodatnou odchylku normálního rozdělení.

Příklad

=NORMINV(0,9;63;5) vrátí 69,41. Pokud průměrné vejce váží 63 gramů se směrodatnou odchylkou 5, potom existuje pravděpodobnost 90 %, že vejce nebude těžší než 69,41 gramů.

PEARSON

Vrátí Pearsonův korelační koeficient r.

Syntaxe

PEARSON(Data1; Data2)

Data1 představuje matici první množiny dat.

Data2 představuje matici druhé množiny dat.

Příklad

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) vrátí Pearsonův korelační koeficient obou množin dat.

PERCENTILE

Vrátí hodnotou alfa zadaný percentil matice dat. Funkce PERCENTILE vrátí hodnoty datové řady od nejmenší (alfa=0) po největší (alfa=1). Percentil Alfa = 25 % znamená první kvartil; percentil Alfa = 50 % je medián.

Syntaxe

PERCENTILE(Data; Alfa)

Data představují matici dat.

Alfa představuje procentuální podíl v rozmezí od 0 do 1.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=PERCENTILE(A1:A50;0,1) představuje hodnotu v množině dat, která se mezi seřazenými hodnotami z A1:A50 nachází v 10 % celkového počtu hodnot.

PERCENTILE.EXC

Vrátí hodnotou alfa určený percentil zadané oblasti hodnot, kde alfa je z otevřeného intervalu od 0 do 1. Funkce vrátí hodnoty datové řady od nejmenší (alfa=0) po největší (alfa=1). Percentil Alfa = 25 % znamená první kvartil; percentil Alfa = 50 % je medián.

warning

Pokud Alpha není násobkem 1/(n+1), (kde n je počet hodnot zadané matice), funkce vypočítá hodnoty percentilu pomocí interpolace mezi hodnotami matice. Pokud je však alfa menší než 1/(n+1) nebo je alfa větší než n/(n+1), interpolovat nelze, a funkce proto vrátí chybu.


note

Rozdíl mezi funkcemi PERCENTILE.INC a PERCENTILE.EXC je v tom, že u PERCENTILE.INC je hodnota alfa z uzavřeného intervalu od 0 do 1, zatímco u PERCENTILE.EXC je hodnota alfa z otevřeného intervalu od 0 do 1.


Syntaxe

PERCENTILE.EXC(Data; Alfa)

Data představuje matici dat.

Alfa představuje procentuální podíl v rozmezí od 0 do 1.

Příklad

=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%) představuje hodnotu v množině dat, která se mezi seřazenými hodnotami z A1:A50 nachází v 10 % celkového počtu hodnot.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.INC

Vrátí hodnotou alfa zadaný percentil matice dat. Funkce vrátí hodnoty datové řady od nejmenší (alfa=0) po největší (alfa=1). Percentil Alfa = 25 % znamená první kvartil; percentil Alfa = 50 % je medián.

note

Rozdíl mezi funkcemi PERCENTILE.INC a PERCENTILE.EXC je v tom, že u PERCENTILE.INC je hodnota alfa z uzavřeného intervalu od 0 do 1, zatímco u PERCENTILE.EXC je hodnota alfa z otevřeného intervalu od 0 do 1.


Syntaxe

PERCENTILE.INC(Data; Alfa)

Data představuje matici dat.

Alfa představuje procentuální podíl v rozmezí od 0 do 1.

Příklad

=PERCENTILE.INC(A1:A50;0,1) představuje hodnotu v množině dat, která se mezi seřazenými hodnotami z A1:A50 nachází v 10 % celkového počtu hodnot.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.INC

PERCENTRANK

Vrátí procentuální polohu hodnoty ve výběru.

Syntaxe

PERCENTRANK(Data; Hodnota [; Významnost])

Data představují matici dat výběru.

Hodnota představuje hodnotu, jejíž umístění se má zjistit.

Významnost Volitelný argument, který určuje počet významných číslic, na který má být vrácená procentuální hodnota zaokrouhlena. Při vynechání se použije hodnota 3.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=PERCENTRANK(A1:A50;50) vrátí procentuální pořadí hodnoty 50 z celkového pořadí všech hodnot nalezených v A1:A50. Pokud se hodnota 50 bude nacházet mimo celkové pořadí, zobrazí se chybová zpráva.

PERCENTRANK.EXC

Vrátí pro určenou hodnotu relativní umístění v zadané matici, vyjádřené číslem z otevřeného intervalu od 0 do 1.

note

Rozdíl mezi funkcemi PERCENTRANK.INC a PERCENTRANK.EXC je v tom, že PERCENTRANK.INC vypočítá hodnotu z uzavřeného intervalu od 0 do 1, zatímco PERCENTRANK.EXC vypočítá hodnotu z otevřeného intervalu od 0 do 1.


Syntaxe

PERCENTRANK.EXC(Data; Hodnota [; Číslice])

Data představují matici dat výběru.

Hodnota představuje hodnotu, jejíž umístění se má zjistit.

Číslice Nepovinný argument, který udává počet významných číslic, na který má být vrácená procentuální hodnota zaokrouhlena.

Příklad

=PERCENTRANK.EXC(A1:A50;50) vrátí procentuální pořadí hodnoty 50 z celkového pořadí všech hodnot nalezených v A1:A50. Pokud se hodnota 50 bude nacházet mimo celkové pořadí, zobrazí se chybová zpráva.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.EXC

PERCENTRANK.INC

Vrátí pro určenou hodnotu relativní umístění v zadané matici, vyjádřené číslem z uzavřeného intervalu od 0 do 1.

note

Rozdíl mezi funkcemi PERCENTRANK.INC a PERCENTRANK.EXC je v tom, že PERCENTRANK.INC vypočítá hodnotu z uzavřeného intervalu od 0 do 1, zatímco PERCENTRANK.EXC vypočítá hodnotu z otevřeného intervalu od 0 do 1.


Syntaxe

PERCENTRANK.INC(Data; Hodnota [; Číslice])

Data představují matici dat výběru.

Hodnota představuje hodnotu, jejíž umístění se má zjistit.

Číslice Nepovinný argument, který udává počet významných číslic, na který má být vrácená procentuální hodnota zaokrouhlena.

Příklad

=PERCENTRANK.INC(A1:A50;50) vrátí procentuální pořadí hodnoty 50 z celkového pořadí všech hodnot nalezených v A1:A50. Pokud se hodnota 50 bude nacházet mimo celkové pořadí, zobrazí se chybová zpráva.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.INC

PHI

Vrátí pro zadanou hodnotu hustotu pravděpodobnosti normovaného normálního rozdělení.

Syntaxe

PHI(Číslo)

Číslo je hodnota, pro kterou se vypočte hustota pravděpodobnosti.

Příklad

=PHI(2,25) vrátí 0,0317.

=PHI(-2,25) vrátí také 0,0317, protože normované normální rozdělení je symetrické.

=PHI(0) vrátí 0,3989.

tip

Volání PHI(Číslo) odpovídá volání NORMDIST(Číslo;0;1;FALSE()) nebo NORM.S.DIST(Číslo;FALSE()), protože normované normální rozdělení má střední hodnotu 0 a směrodatnou odchylku 1, zároveň je argument Kumulativní nastaven na Nepravda.


POISSON

Vrátí Poissonovo rozdělení.

Syntaxe

POISSON(Číslo; Střední hodnota [; C])

Číslo představuje hodnotu, pro kterou se vypočte hodnota Poissonova rozdělení.

Střední hodnota je střední hodnota Poissonova rozdělení.

Pro C (nepovinné) = 0 nebo Nepravda se vypočítá hustota pravděpodobnosti; pro C = 1 nebo Pravda se vypočítá distribuční funkce. Pokud není zadáno, vloží se při ukládání dokumentu výchozí hodnota Pravda, aby byla zachována kompatibilita s jinými aplikacemi a se staršími verzemi LibreOffice.

Příklad

=POISSON(60;50;1) vrátí 0,93.

POISSON.DIST

Vrátí Poissonovo rozdělení.

Syntaxe

POISSON.DIST(Číslo; Střední hodnota; Kumulativní)

Číslo představuje hodnotu, pro kterou se vypočte hodnota Poissonova rozdělení.

Střední hodnota je střední hodnota Poissonova rozdělení.

Kumulativní = 0 nebo Nepravda vypočítá hustotu pravděpodobnosti, Kumulativní = 1, Pravda nebo jakákoliv jiná hodnota vypočítá distribuční funkci.

Příklad

=POISSON(60;50;1) vrátí 0,9278398202.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.2.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.POISSON.DIST

QUARTILE

Vrátí kvartil ze zadané množiny dat.

Syntaxe

QUARTILE(Data; Typ)

Data představují matici dat výběru.

Typ představuje typ kvartilu: 0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% a 4 = MAX.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=QUARTILE(A1:A50;2) vrátí hodnotu, která se mezi seřazenými daty z oblasti A1:A50 nachází v 50 %, tj. ve stejné vzdálenosti od nejmenší i od největší hodnoty.

QUARTILE.EXC

Vrátí požadovaný kvartil ze zadané oblasti hodnot za předpokladu, že se pro percentily používá otevřený interval od 0 do 1.

note

Rozdíl mezi QUARTILE.INC a QUARTILE.EXC je v tom, že u QUARTILE.INC se pro percentil předpokládá uzavřený interval od 0 do 1, zatímco u QUARTILE.EXC se pro percentil předpokládá otevřený interval od 0 do 1.


Syntaxe

QUARTILE.EXC(Data; Typ)

Data představují oblast hodnot, pro kterou se má uvedený kvartil vypočítat.

Typ Celé číslo v rozmezí od 1 do 3 představující požadovaný kvartil. (Jestliže typ = 1 nebo 3, zadaná matice musí obsahovat více než 2 hodnoty.)

Příklad

=QUARTILE.EXC(A1:A50;2) vrátí hodnotu, která se mezi seřazenými daty z oblasti A1:A50 nachází v 50 %, tj. ve stejné vzdálenosti od nejmenší i od největší hodnoty.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.QUARTILE.EXC

QUARTILE.INC

Vrátí kvartil ze zadané množiny dat.

note

Rozdíl mezi QUARTILE.INC a QUARTILE.EXC je v tom, že u QUARTILE.INC se pro percentil předpokládá uzavřený interval od 0 do 1, zatímco u QUARTILE.EXC se pro percentil předpokládá otevřený interval od 0 do 1.


Syntaxe

QUARTILE.INC(Data; Typ)

Data představují matici dat výběru.

Typ představuje typ kvartilu: 0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% a 4 = MAX.

Příklad

=QUARTILE.INC(A1:A50;2) vrátí hodnotu, která se mezi seřazenými daty z oblasti A1:A50 nachází v 50 %, tj. ve stejné vzdálenosti od nejmenší i od největší hodnoty.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.QUARTILE.INC

Podpořte nás!