Statistické funkce – část 3

CONFIDENCE

Vrátí (1-alfa) interval spolehlivosti pro normální rozdělení.

Syntaxe

CONFIDENCE(Alfa; StDev; Velikost)

Alfa je hladina významnosti pro interval.

StDev je směrodatná odchylka pro celý základní soubor.

Velikost je velikost celého základního souboru.

Příklad

=CONFIDENCE(0,05;1,5;100) vrátí 0,29.

CONFIDENCE.NORM

Vrátí (1-alfa) interval spolehlivosti pro normální rozdělení.

Syntaxe

CONFIDENCE.NORM(Alfa; StDev; Velikost)

Alfa je hladina významnosti pro interval.

StDev je směrodatná odchylka pro celý základní soubor.

Velikost je velikost celého základního souboru.

Příklad

=CONFIDENCE.NORM(0,05;1,5;100) vrátí 0,2939945977.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.2.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CONFIDENCE.T

Vrátí (1-alfa) interval spolehlivosti pro Studentovo t rozdělení.

Syntaxe

CONFIDENCE.T(Alfa; StDev; Velikost)

Alfa je hladina významnosti pro interval.

StDev je směrodatná odchylka pro celý základní soubor.

Velikost je velikost celého základního souboru.

Příklad

=CONFIDENCE.T(0,05;1,5;100) vrátí 0,2976325427.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.2.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CORREL

Vrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat.

Syntaxe

CORREL(Data1; Data2)

Data1 je první množina dat.

Data2 je druhá množina dat.

Příklad

=CORREL(A1:A50;B1:B50) vypočítá korelační koeficient jako míru lineární korelace dvou daných množin dat.

COVAR

Vypočítá kovarianci dvojic odchylek.

Syntaxe

COVAR(Data1; Data2)

Data1 je první množina dat.

Data2 je druhá množina dat.

Příklad

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Vypočítá kovarianci dvojic odchylek pro celou populaci.

Syntaxe

COVARIANCE.P(Data1; Data2)

Data1 je první množina dat.

Data2 je druhá množina dat.

Příklad

=COVARIANCE.P(A1:A30;B1:B30)

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.2.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

Vypočítá kovarianci dvojic odchylek pro výběr ze základního souboru.

Syntaxe

COVARIANCE.S(Data1; Data2)

Data1 je první množina dat.

Data2 je druhá množina dat.

Příklad

=COVARIANCE.S(A1:A30;B1:B30)

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.2.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CRITBINOM

Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou je kumulativní binomické rozdělení větší nebo rovno zadanému kritériu.

Syntaxe

CRITBINOM(Pokusy; SP; Alfa)

Pokusy je celkový počet pokusů.

SP je pravděpodobnost úspěchu jednoho pokusu.

Alfa je mezní pravděpodobnost, která má být dosažena nebo překročena.

Příklad

=CRITBINOM(100;0,5;0,1) vrátí 44.

KURT

Vrátí špičatost množiny dat (je třeba zadat nejméně 4 hodnoty).

Syntaxe

KURT(Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]])

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

Parametry by měly být alespoň čtyři hodnoty.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Vrátí k-tou největší hodnotu z množiny dat.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

LARGE(Data; PořadíK)

Data je oblast buněk s daty.

PořadíK je pořadí hodnoty. Je-li PořadíK matice, funkce se stane maticovou funkcí.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=LARGE(A1:C50;2) vrátí druhou největší hodnotu v A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) jako maticová funkce vrátí pole k-tých největších hodnot v A1:C50 s pořadími uvedenými v B1:B5.

LOGINV

Vrátí inverzní distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení.

Syntaxe

LOGINV (Číslo [; StředníHodnota [; StDev]])

Číslo (vyžadováno) je hodnota pravděpodobnosti, pro kterou má být vypočítána inverzní distribuční funkce logaritmicko-normálního rozdělení.

StředníHodnota (nepovinné) je střední hodnota logaritmicko-normálního rozdělení (není-li zadána, je výchozí hodnotou 0).

StDev (nepovinné) je směrodatná odchylka logaritmicko-normálního rozdělení (není-li zadána, je výchozí hodnotou 1).

Příklad

=LOGINV(0,05;0;1) vrátí 0,1930408167.

LOGNORM.DIST

Vrátí hodnoty logaritmicko-normálního rozdělení.

Syntaxe

LOGNORM.DIST(Číslo; StředníHodnota; StDev; Kumulativní)

Číslo (vyžadováno) je hodnota pravděpodobnosti, pro niž má být vypočítáno logaritmicko-normální rozdělení.

StředníHodnota (vyžadováno) je střední hodnota logaritmicko-normálního rozdělení.

StDev (vyžadováno) je směrodatná odchylka logaritmicko-normálního rozdělení.

Pro Kumulativní (vyžadováno) = 0 se spočítá hustota pravděpodobnosti, pro Kumulativní = 1 se spočítá distribuční funkce.

Příklad

=LOGNORM.DIST(0,1;0;1;1) vrátí 0,0106510993.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INV

Vrátí inverzní distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení.

Tato funkce je totožná s LOGINV a byla zavedena kvůli interoperabilitě s jinými kancelářskými balíky.

Syntaxe

LOGNORM.INV (Číslo [; StředníHodnota [; StDev]])

Číslo (vyžadováno) je hodnota pravděpodobnosti, pro kterou má být vypočítána inverzní distribuční funkce logaritmicko-normálního rozdělení.

StředníHodnota (vyžadováno) je střední hodnota logaritmicko-normálního rozdělení.

StDev (vyžadováno) je směrodatná odchylka logaritmicko-normálního rozdělení.

Příklad

=LOGNORM.INV(0,05;0;1) vrátí 0,1930408167.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

Vrátí hodnoty logaritmicko-normálního rozdělení.

Syntaxe

LOGNORMDIST(Číslo [; StředníHodnota [; StDev [; Kumulativní]]])

Číslo je hodnota pravděpodobnosti, pro niž má být vypočítáno logaritmicko-normální rozdělení.

StředníHodnota je střední hodnota logaritmicko-normálního rozdělení.

StDev (nepovinné) je směrodatná odchylka logaritmicko-normálního rozdělení.

Pro Kumulativní (nepovinné) = 0 se spočítá hustota pravděpodobnosti, pro Kumulativní = 1 se spočítá distribuční funkce.

Příklad

=LOGNORMDIST(0,1;0;1) vrátí 0,01.

SMALL

Vrátí k-tou nejmenší hodnotu z množiny dat.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

SMALL(Data; PořadíK)

Data je oblast buněk s daty.

PořadíK je pořadí hodnoty. Je-li PořadíK matice, funkce se stane maticovou funkcí.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

=SMALL(A1:C50;2) vrátí druhou nejmenší hodnotu v A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) jako maticová funkce vrátí matici k-tých nejmenších hodnot v A1:C50 s pořadími uvedenými v B1:B5.

Podpořte nás!