Finanční funkce – část 2

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit - Funkce - Kategorie Finanční


Zpět k první části finančních funkcí

Finanční funkce - část 3

CUMIPMT

Vypočte kumulovaný úrok zaplacený za půjčku za určité období za předpokladu konstantní úrokové míry.

Syntaxe

CUMIPMT(Sazba; NPer; PV; S; E; Typ)

Sazba je úrok splátek.

NPer je splátkové období s celkovým počtem období. NPER může být také neceločíselná hodnota.

PV je současná hodnota posloupnosti splátek.

S je první období.

E je poslední období.

Typ je datum splatnosti splátek na začátku a na konci každého období.

Příklad

Jaké jsou zaplacené úroky při roční úrokové míře 5,5 % s měsíčními obdobími po dobu 2 let a aktuální hodnotou 5000 měnových jednotek? Počáteční je 4. období a poslední 6. období. Splatnost je na začátku každého období.

=CUMIPMT(5.5%/12;24;5000;4;6;1) = -57,54 měnových jednotek. Úrokové platby mezi 4. a 6. obdobím činí 57,54 měnových jednotek.

CUMIPMT_ADD

Vrátí kumulativní úrok zaplacený mezi dvěma obdobími.

note

Funkce, jejichž název končí na _ADD nebo _EXCEL2003, vrací stejné výsledky jako odpovídající funkce (bez přípony) programu Microsoft Excel 2003. Chcete-li získat výsledky podle mezinárodních standardů, použijte funkce bez přípon.


Syntaxe

CUMIPMT_ADD(Sazba; NPer; PV; PočátečníObdobí; KoncovéObdobí; Typ)

Sazba je úrok splátek.

NPer je celkový počet splátkových období. Sazba a NPER musí odkazovat na stejné jednotky, a tak oboje musí být spočteno buď ročně nebo měsíčně.

PV je současná hodnota.

PočátečníObdobí je je první splátkové období pro výpočet.

KoncovéObdobí je poslední splátkové období pro výpočet.

Typ je splatnost splátek na konci každého období (Typ = 0) nebo na začátku období (Typ = 1).

Příklad

Na dům byla pořízena následující hypotéka:

Sazba: 9 % p.a. (9 % / 12 = 0,0075), doba trvání: 30 let (NPER = 30 * 12 = 360), čistá hodnota: 125 000 měnových jednotek.

Chcete zjistit, jakou výši úroku splatíte během druhého roku trvání hypotéky (od 13. do 24. období).

=CUMIPMT_ADD(0.0075;360;125000;13;24;0) vrátí -11135.23.

Výši úroku zaplacenou během prvního měsíce vypočtete následujícím způsobem:

=CUMIPMT_ADD(0.0075;360;125000;1;1;0) vrátí -937.50.

CUMPRINC

Vypočte kumulovaný úrok, který se má zaplatit mezi dvěma obdobími při konstantní úrokové míře.

Syntaxe

CUMPRINC(Sazba; NPer; PV; S; E; Typ)

Sazba je úrok splátek.

NPer je splátkové období s celkovým počtem období. NPER může být také neceločíselná hodnota.

PV je současná hodnota posloupnosti splátek.

S je první období.

E je poslední období.

Typ je datum splatnosti splátek na začátku a na konci každého období.

Příklad

Jaký je výnos, je-li roční úroková míra 5,5% po dobu 36 měsíců? Počáteční hodnota je 15000 měnových jednotek. Výtěžek se počítá mezi 10. a 18. obdobím. Datum splatnosti je na konci období.

=CUMPRINC(5.5%/12;36;15000;10;18;0) = -3669.74 měnových jednotek. Množství výplat mezi 10. a 18. obdobím je 3669.74 měnových jednotek.

CUMPRINC_ADD

Vrátí kumulativní jistinu půjčky splacenou mezi dvěma obdobími.

note

Funkce, jejichž název končí na _ADD nebo _EXCEL2003, vrací stejné výsledky jako odpovídající funkce (bez přípony) programu Microsoft Excel 2003. Chcete-li získat výsledky podle mezinárodních standardů, použijte funkce bez přípon.


Syntaxe

CUMPRINC_ADD(Sazba; NPer; PV; PočátečníObdobí; KoncovéObdobí; Typ)

Sazba je úrok splátek.

NPer je celkový počet splátkových období. Sazba a NPER musí odkazovat na stejné jednotky, a tak oboje musí být spočteno buď ročně nebo měsíčně.

PV je současná hodnota.

PočátečníObdobí je je první splátkové období pro výpočet.

KoncovéObdobí je poslední splátkové období pro výpočet.

Typ je splatnost splátek na konci každého období (Typ = 0) nebo na začátku období (Typ = 1).

Příklad

Na dům byla pořízena následující hypotéka:

Sazba: 9,00 % p.a. (9 % / 12 = 0,0075), doba trvání: 30 let (počet platebních období = 30 * 12 = 360), čistá současná hodnota: 125 000 měnových jednotek.

Chcete zjistit, jakou částku splatíte během druhého roku hypotéky (od 13. do 24. období).

=CUMPRINC_ADD(0.0075;360;125000;13;24;0) vrátí -934.1071

V prvním měsíci splatíte následující částku:

=CUMPRINC_ADD(0.0075;360;125000;1;1;0) vrátí -68.27827

DOLLARDE

Převede vyjádření ceny ve zlomku na desetinné číslo.

Syntaxe

DOLLARDE(ZlomkovýDolar; Zlomek)

ZlomkovýDolar je číslo zadané jako desetinný zlomek.

Zlomek je celé číslo použité jako jmenovatel desetinného zlomku.

Příklad

=DOLLARDE(1.02;16) znamená 1 a 2/16. Vrátí 1.125.

=DOLLARDE(1.1;8) znamená 1 a 1/8. Vrátí 1.125.

DOLLARFR

Převede cenu vyjádřenou jako desetinné číslo na zlomek.

Syntaxe

DOLLARFR(DesetinnýDolar; Zlomek)

DesetinnýDolar je desetinné číslo.

Zlomek je celé číslo použité jako jmenovatel desetinného zlomku.

Příklad

=DOLLARFR(1.125;16) převede na šestnáctiny. Výsledek je 1.02, což znamená 1 plus 2/16.

=DOLLARFR(1.125;8) převede na osminy. Výsledek je 1.1, což znamená 1 plus 1/8.

MDURATION

Vypočte modifikovanou Macaulayovu dobu trvání cenného papíru s nominální hodnotou 100 měnových jednotek.

Syntaxe

MDURATION(Vypořádání; Splatnost; Kupón; Výnos; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Kupon je roční nominální sazba úroku (sazba úroku kuponu).

Výnos je roční výnos cenného papíru.

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Cenný papír byl koupen 1. ledna 2001; datum splatnosti je 1. ledna 2006. Nominální úroková sazba je 8 %. Výnos je 9,0 %. Úrok je vyplácen pololetně (frekvence je 2). Jak dlouho bude trvat modifikovaná doba, použije-li se výpočet denní bilance úroku (základ 3)?

=MDURATION("2001-01-01"; "2006-01-01"; 0,08; 0,09; 2; 3) vrátí 4,02 roku.

MIRR

Vypočítá modifikované vnitřní výnosové procento řady investic.

Syntaxe

MIRR(Hodnoty; Investice; SazbaReinvestice)

Hodnoty odpovídá poli nebo buňce odkazující na buňky, jejichž obsah odpovídá platbám.

Investice je úroková sazba investic (záporné hodnoty pole)

SazbaReinvestice: úroková sazba reinvestic (kladné hodnoty pole)

Příklad

Předpokládejme obsah buněk takto: A1 = -5, A2 = 10, A3 = 15, a A4 = 8, investiční hodnotu 0.5 a reinvestiční hodnotu 0.1, pak je výsledek 94.16%.

NOMINAL

Vypočte nominální roční úrokovou sazbu podle zadané skutečné úrokové sazby a počtu období za rok.

Syntaxe

NOMINAL(EfektivníSazba; NPerY)

EfektivníSazba je efektivní úroková sazba

NPerY je počet pravidelných úrokových plateb za rok.

Příklad

Chcete vypočítat, jaká je roční nominální úroková sazba při skutečné úrokové sazbě 13,5 % a 12 ročních úrokových platbách.

=NOMINAL(13.5%;12) = 12.73%. Nominální úroková sazba za rok je 12.73%.

NOMINAL_ADD

Vypočte nominální roční úrokovou sazbu podle zadané skutečné úrokové sazby a počtu splátek za rok.

note

Funkce, jejichž název končí na _ADD nebo _EXCEL2003, vrací stejné výsledky jako odpovídající funkce (bez přípony) programu Microsoft Excel 2003. Chcete-li získat výsledky podle mezinárodních standardů, použijte funkce bez přípon.


Syntaxe

NOMINAL_ADD(EfektivníSazba; NPerY)

EfektivníSazba je efektivní roční úroková sazba.

NPerY počet úrokových plateb za rok.

Příklad

Chcete vypočítat, jaká je roční nominální úroková sazba při skutečné úrokové sazbě 5,3543 % a čtvrtletních platbách.

=NOMINAL_ADD(5.3543%;4) vrátí 0.0525 nebo 5.25%.

NPV

Vrátí současnou hodnotu investice založenou na řadě periodických plateb a úroku. Pro získání současné čisté hodnoty, odečtěte od výsledné hodnoty počáteční náklady.

Pokud se platby uskutečňují v pravidelných intervalech, použijte funkci NPV.

Syntaxe

NPV(Sazba; Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 254]]])

Sazba je diskontovaná sazba pro období.

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 254 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

Chcete vypočítat, jaká je čistá současná hodnota pro pravidelné platby o hodnotě 10, 20 a 30 měnových jednotek, je-li diskontní sazba 8,75 %. V čase nula byly náklady zaplaceny jako -40 měnových jednotek.

=NPV(8.75%;10;20;30) = 49.43 měnových jednotek. Čistá současná hodnota je návratová hodnota mínus počáteční náklady z 40 měnových jednotek, tedy 9.43 měnových jednotek.

PDURATION

Vypočte počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla požadované hodnoty.

Syntaxe

PDURATION(Sazba; PV; FV)

Sazba je konstantní. Úroková sazba je spočítána pro celé období. Úroková sazba na období je spočítána vydělením úroku spočtenou dobou. Vnitřní sazba pro anuitu musí být vložena jako Sazba/12.

PV je současná (krátkodobá) hodnota. Hodnota hotovosti je vklad peněz nebo současná hodnota naturálie. Vklad je možné zadat pouze jako kladnou hodnotu; vklad nesmí být 0 nebo <0.

FV je očekávaná hodnota. Budoucí hodnota určuje požadovanou (budoucí) hodnotu vkladu.

Příklad

Pro úrokovou sazbu 4,75%, počáteční vklad 25000 měnových jednotek a požadovanou hodnotu 1 000 000 měnových jednotek vrátí funkce dobu trvání 79,49 platebních období. Pravidelná platba vychází z budoucí hodnoty a doby trvání, v tomto případě 1 000 000 / 79,49 = 12 850,20.

PMT

Vypočítá výši periodické platby při konstantní úrokové míře.

Syntaxe

PMT(Sazba; NPer; PV [ ; [ FV ] [ ; Typ ] ])

Sazba je úrok splátek.

NPerje počet období, po které bude splátka placena

PV je současná hodnota (hodnota hotovosti) v posloupnosti splátek.

FV (volitelné) je očekávaná hodnota (budoucí hodnota), která má být dosažena na konci platebního období.

Typ (volitelné) je termín splatnosti pro pravidelné splátky. Typ=1 je splátka na začátku a Typ=0 je splátka na konci období.

Pokud jsou parametry funkcí LibreOffice Calc označeny jako „nepovinné“, je možné je vynechat, pokud za nimi nenásledují žádné další parametry. Např. pokud má funkce čtyři parametry a poslední dva jsou označeny jako „nepovinné“, je možné vynechat parametr 4 nebo parametry 3 a 4, ale není možné vynechat samotný parametr 3.

Příklad

Jaká je pravidelná platba při roční úrokové sazbě 1,99%, je-li platba rozložena na 3 roky a hodnota je 25 000 měnových jednotek. To je 36 měsíců jako 36 platebních období a úroková sazba za platební období je 1.99%/12.

=PMT(1.99%/12;36;25000) = -715.96 měnových jednotek. Pravidelná měsíční splátka je přesto 715.96 měnových jednotek.

PPMT

Vrátí podíl základní jistiny v anuitní splátce za dané období při pravidelných platbách a konstantní úrokové sazbě.

Syntaxe

PPMT(Sazba; Období; NPer; PV [ ; FV [ ; Typ ] ])

Sazba je úrok splátek.

Období je splátkové období. P = 1 pro první P = NPer pro poslední období.

NPer je celkový počet období, během kterých je splátka placena.

PV je současná hodnota posloupnosti splátek.

FV (volitelně) je požadovaná (budoucí) hodnota.

Typ (volitelně) definuje datum splatnosti. F = 1 pro splátky na začátku období a F = 0 pro splátku na konci období.

Pokud jsou parametry funkcí LibreOffice Calc označeny jako „nepovinné“, je možné je vynechat, pokud za nimi nenásledují žádné další parametry. Např. pokud má funkce čtyři parametry a poslední dva jsou označeny jako „nepovinné“, je možné vynechat parametr 4 nebo parametry 3 a 4, ale není možné vynechat samotný parametr 3.

Příklad

Jak vysoká je pravidelná měsíční splátka při roční úrokové míře 8,75% po dobu tří let? Hodnota je 5000 měnových jednotek a vždy se splácí na začátku období. Budoucí hodnota je 8000 měnových jednotek.

=PPMT(8.75%/12;1;36;5000;8000;1) = -350.99 měnových jednotek.

PRICE

Vypočítá tržní cenu cenného papíru o hodnotě 100 měnových jednotek, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.

Syntaxe

PRICE(Vypořádání; Splatnost; Sazba; Výnos; Výkupní cena; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Sazba je roční nominální sazba úroku (sazba úroku kuponu)

Výnos je roční výnos cenného papíru.

Úmor je vyplácená hodnota na 100 měnových jednotek nominální hodnoty.

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Cenný papír byl koupen 15. února 1999; splatnost je 15. listopadu 2007. Nominální sazba úroku je 5,75 %. Výnos je 6,5 %. Zbytková hodnota je 100 měnových jednotek. Úrok je vyplácen pololetně (frekvence je 2). Při výpočtu s metodou 0 je cena následující:

=PRICE("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0,0575; 0,065; 100; 2; 0) vrátí 95,04287.

PRICEDISC

Vypočítá cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 měnových jednotek.

Syntaxe

PRICEDISC(Vypořádání; Splatnost; Diskontní sazba; Výkupní cena [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Diskont je srážka cenného papíru v procentech.

Úmor je vyplácená hodnota na 100 měnových jednotek nominální hodnoty.

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Cenný papír byl koupen 15. února 1999; splatnost je 1. března 1999. Diskontní sazba v procentech činí 5,25 %. Zbytková hodnota je 100. Při výpočtu podle metody 2 je cena diskontního cenného papíru následující:

=PRICEDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 0,0525; 100; 2) vrátí 99,79583.

PRICEMAT

Vypočítá cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 měnových jednotek, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

Syntaxe

PRICEMAT(Vypořádání; Splatnost; Emise; Sazba; Výnos [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Vydání je datum vydání cenného papíru.

Sazba je úroková sazba cenného papíru v den vydání.

Výnos je roční výnos cenného papíru.

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Datum vypořádání: 15. února 1999, datum splatnosti: 13. dubna 1999, datum emise 11. listopadu 1998. Úroková míra: 6,1 %, výnos: 6,1 % a základna dle metody 30/360 je 0.

Cena bude vypočtena následujícím způsobem:

=PRICEMAT("1999-02-15";"1999-04-13";"1998-11-11"; 0,061; 0,061;0) vrátí 99,98449888.

SLN

Vypočte lineární odpisy aktiva za dané období. Hodnota odpisu během období je konstantní.

Syntaxe

SLN(Cena; ZbytkováHodnota; Životnost)

Cena je počáteční hodnota majetku.

Zůstatek je hodnota majetku na konci odpisů.

Životnost je odpisové období určující počet období na odpis aktiva.

Příklad

Vybavení kanceláře za pořizovací cenu 50 000 měnových jednotek má být odepisováno v období 7 let. Hodnota na konci období odpisu je 3 500 měnových jednotek.

=SLN(50000;3,500;84) = 553.57 měnových jednotek. Pravidelné měsíční odpisy vybavení kanceláře je 553.57 měnových jednotek.

TBILLEQ

Vypočte roční výnos směnky. Směnka je zakoupena ke dni vypořádání a prodána za plnou cenu k datu splatnosti, který musí být ve stejném roce. Diskontní sazba je odečtena z kupní ceny.

Syntaxe

TBILLEQ (Smlouva; Splatnost; Diskontní sazba)

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Diskontní sazba je procentuální diskontní sazba při nákupu cenného papíru.

Příklad

Datum vypořádání je 31. března 1999, datum splatnosti je 1. června 1999 a diskontní sazba je 9,14 %.

Výnos pokladniční poukázky odpovídající cennému papíru bude vypočten následujícím způsobem:

=TBILLEQ("1999-03-31";"1999-06-01"; 0,0914) vrátí 0,094151 nebo 9,4151 procent.

TBILLPRICE

Vypočte cenu směnky s nominální hodnotou 100 měnových jednotek.

Syntaxe

TBILLPRICE (Smlouva; Splatnost; DiskontníSazba)

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Diskontní sazba je procentuální diskontní sazba při nákupu cenného papíru.

Příklad

Datum vypořádání je 31. března 1999, datum splatnosti je 1. června 1999 a diskontní sazba je 9 %.

Cena pokladniční poukázky bude vypočtena následujícím způsobem:

=TBILLPRICE("1999-03-31";"1999-06-01"; 0,09) vrátí 98,45.

TBILLYIELD

Vypočítá výnos směnky.

Syntaxe

TBILLYIELD (Smlouva; Splatnost; Cena)

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Cenaje cena (nákupní cena) směnky na 100 měnových jednotek hodnoty.

Příklad

Datum vypořádání je 31. března 2002, datum splatnosti je 1. června 2002 a cena je 98,45 měnových jednotek.

Výnos za pokladniční poukázku bude vypočten následujícím způsobem:

=TBILLYIELD("1999-03-31";"1999-06-01"; 98,45) vrátí 0,091417 nebo 9,1417 procent.

YIELD

Vypočítá výnos cenného papíru.

Syntaxe

YIELD(Vypořádání; Splatnost; Sazba; Cena; Výkupní cena; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Sazba je roční úroková míra.

Cena je cena (nákupní cena) cenného papíru na 100 měnových jednotek nominální hodnoty.

Úmor je vyplácená hodnota na 100 měnových jednotek nominální hodnoty.

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Cenný papír byl koupen 15. února 1999. Datum splatnosti je 15. listopadu 2007. Úroková sazba je 5,75 %. Cena je 95,04287 měnových jednotek na 100 jednotek nominální hodnoty, úmor je 100 jednotek. Úrok je placen pololetně (frekvence = 2) a základ 0. Jak vysoké jsou výnosy?

=YIELD("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0,0575 ;95,04287; 100; 2; 0) vrátí 0,065 nebo 6,50 procent.

YIELDDISC

Vypočítá roční výnos diskontního cenného papíru.

Syntaxe

YIELDDISC(Vypořádání; Splatnost; Cena; Výkupní cena [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Cena je cena (nákupní cena) cenného papíru na 100 měnových jednotek nominální hodnoty.

Úmor je vyplácená hodnota na 100 měnových jednotek nominální hodnoty.

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Nezúročitelná cenina je zakoupena 15. února 1999. Má splatnost 1. března 1999. Cena je 99,795 měnových jednotek na 100 jednotek nominální hodnoty. Prodejní cena je 100 jednotek. Základ je 2. Jaký bude výnos?

=YIELDDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 99,795; 100; 2) vrátí 0,052823 neboli 5,2823 procent.

YIELDMAT

Vypočítá roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen ke dnu splatnosti.

Syntaxe

YIELDMAT(Vypořádání; Splatnost; Emise; Sazba; Cena [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Vydání je datum vydání cenného papíru.

Sazba je úroková sazba cenného papíru v den vydání.

Cena je cena (nákupní cena) cenného papíru na 100 měnových jednotek nominální hodnoty.

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Cenný papír byl zakoupen 15. března 1999. Je splatný 3. listopadu 1999. Datum vydání bylo 8. listopadu 1998. Úroková míra je 6,25 % a cena je 100,0123 jednotek. Základ je 0. Jaký bude výnos?

=YIELDMAT("1999-03-15"; "1999-11-03"; "1998-11-08"; 0,0625; 100,0123; 0) vrátí 0,060954 neboli 6,0954 procent.

Zpět k první části finančních funkcí

Finanční funkce - část 3

Funkce podle kategorie

Podpořte nás!