Informační funkce

Tato kategorie obsahuje informační funkce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit - Funkce - Kategorie Informace


Údaje v následující tabulce slouží jako základ pro některé příklady v popisu funkcí.

C

D

2

x value

y value

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CELL

Vrátí informaci o adrese, formátování nebo obsahu buňky.

Syntaxe

CELL("Informace" [; Odkaz])

InfoType je řetězec znaků , který specifikuje typ informací.Řetězec znaků je vždy v angličtině. Velká nebo malá písmena jsou volitelná.

InfoType

Význam

COL

Vrátí číslo odkazovaného sloupce.

=CELL("COL";D2) vrací 4.

ROW

Vrátí číslo odkazovaného řádku.

=CELL("ROW";D2) vrací 2.

SHEET

Vrátí číslo odkazovaného listu.

=CELL("Sheet";Sheet3.D2) vrací 3.

ADDRESS

Vrátí absolutní adresu odkazované buňky.

=CELL("ADDRESS";D2) vrací $D$2.

=CELL("ADDRESS";Sheet3.D2) vrací $Sheet3.$D$2.

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) vrací 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

Vrátí název souboru a číslo listu odkazované buňky.

=CELL("FILENAME";D2) vrací 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, pokud je vzorec ve zvoleném dokumentu X:\dr\own.ods umístěný v sešitu Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) vrací 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Vrátí úplnou adresu buňky ve formátu zápisu aplikace Lotus(TM).

=CELL("COORD"; D2) vrátí $A:$D$2.

=CELL("COORD"; Sheet3.D2) vrátí $C:$D$2.

CONTENTS

Vrátí obsah odkazované buňky bez jakéhokoliv formátování.

TYPE

Vrátí typ obsahu buňky:

b = prázdná buňka,

l = text, výsledek vzorce v podobě textu,

v = hodnota, výsledek vzorce v podobě čísla.

WIDTH

Vrátí šířku odkazovaného sloupce. Vrácené číslo udává počet číslic 0, které mohou být zadány do sloupce ve výchozí velikosti výchozího typu písma.

PREFIX

Vrátí podobu zarovnání odkazované buňky:

' = označuje zarovnání vlevo,

" = označuje zarovnání vpravo,

^ = označuje zarovnání na střed,

\ = opakuji (nyní neaktivní)

PROTECT

Vrátí informaci o stavu zamknutí buňky:

1 = buňka je zamknuta,

0 = buňka není zamknuta.

FORMAT

Vrátí řetězec znaků označujících formát čísla:

, = číslo obsahuje oddělovač v řádu tisíců,

F = číslo neobsahuje oddělovač v řádu tisíců,

C = formát měny,

S = exponenciální reprezentace, např. 1,234+E56

P = procenta

Ve formátech výše je počet desetinných míst za oddělovačem desetinných míst zadán jako číslo. Například formát čísla #,##0.0 vrátí ,1 a formát čísla 00.000% vrátí P3

D1 = D. MMM YYYY a podobné formáty,

D2 = DD-MM

D3 = MM. YY

D4 = DD. MM. YY HH:MM,

D5 = MM-DD,

D6 = HH:MM:SS AM/PM,

D7 = HH:MM AM/PM,

D8 = HH:MM:SS,

D9 = HH:MM,

G = ostatní formáty,

- (minus) na konci = záporná čísla jsou zobrazována barevně,

() (závorky) na konci = kód formátu obsahuje levou závorku.

COLOR

Vrátí číslo 1, jsou-li záporné hodnoty zobrazovány barevně. Jinak vrátí číslo 0.

PARENTHESES

Vrátí číslo 1, pokud kód formátu obsahuje levou závorku (, jinak vrátí číslo 0.


Odkaz (seznam voleb) je pozice buňky k otestování. Je-li Odkaz oblast buněk, buňka se přesune na horní levou buňku oblast. Pokud Odkaz chybí, LibreOffice Calc použije pozici buňky, kde je umístěn tento vzorec. Microsoft Excel používá odkaz na buňku, kde je umístěn kurzor.

CURRENT

Tato funkce vrátí aktuální výsledek vyhodnocení vzorce, kterého je součástí (jinými slovy výsledek, pokud ho vyhodnocení má). Používá se zejména s funkcí STYLE() pro použití vybraných stylů na buňku podle jejího obsahu.

Syntaxe

CURRENT()

Příklad

=1+2+CURRENT()

Příklad vrátí 6. Vzorec se vypočítá zleva doprava takto: 1+2 rovná se 3 a tento výsledek je předán funkci CURRENT(). CURRENT() proto tento výsledek 3 přidá k původnímu číslu 3 a vrátí se 6.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;"Chyba";"Dobré"))

Příklad vrátí A2+B2 (STYLE zde vrací 0). Pokud je součet větší než 10, pro buňku se použije styl „Chyba“. Další vysvětlení naleznete u funkce STYLE.

="choo"&CURRENT()

Příklad vrátí choochoo.

Technické informace

Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

FORMULA

Zobrazí vzorec buňky jako textový řetězec.

Tato funkce se v případě, že je spuštěn přepočet, vždy přepočítá.

Syntaxe

FORMULA(Odkaz)

Odkaz je odkazem na buňku obsahující vzorce.

Neplatný odkaz nebo odkaz na buňku neobsahující vzorec vrací chybovou hodnotu #N/A.

Příklad

Pokud buňka A8 obsahuje vzorec =SUM(1;2;3), potom

=FORMULA(A8) vrací text =SUM(1;2;3).

IFERROR

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.0.


Syntaxe

IFERROR(Hodnota; Alternativní hodnota)

Hodnota je hodnota nebo výraz, který se má vrátit, pokud se nerovná chybě nebo neskončí chybou.

Alternativní hodnota je hodnota nebo výraz, který se má vrátit, pokud se výraz nebo hodnota Hodnota rovná chybě nebo skončí chybou.

Příklad

=IFERROR(C8;C9), kde buňka C8 obsahuje =1/0 vrátí hodnotu C9, protože 1/0 je chybou.

=IFERROR(C8;C9), kde buňka C8 obsahuje 13, vrátí 13, hodnotu C8, která není chybou.

IFNA

Returns the value if the cell does not contain the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.0.


Syntaxe

IFNA(Hodnota; Alternativní hodnota)

Hodnota je hodnota nebo výraz, který se má vrátit, pokud se nerovná chybě #N/A nebo jí neskončí.

Alternativní hodnota je hodnota nebo výraz, který se má vrátit, pokud se hodnota nebo výraz Hodnota rovná chybě #N/A nebo jí skončí.

Příklad

=IFNA(D3;D4) vrátí hodnotu buňky D3, pokud D3 neskončí chybou #N/A, nebo buňky D4, pokud jí skončí.

INFO

Vrací informace o aktuálním pracovním prostředí. Funkce přijme jeden textový argument a vrátí data v závislosti na tomto parametru.

Tato funkce se v případě, že je spuštěn přepočet, vždy přepočítá.

Syntaxe

INFO("Typ")

Následující tabulka zobrazuje hodnoty textového parametru "Typ" a návratové hodnoty funkce INFO.

Hodnota pro "Typ"

Návratová hodnota

"osversion"

Z důvodu kompatibility vždy "Windows (32-bit) NT 5.01"

"system"

The type of the operating system:
"ANDROID" for Google mobile operating system
"DRAGONFLY" for DragonFly operating system forked from FreeBSD
"EMSCRIPTEN" for browser WebAssembly system
"FREEBSD", "OPENBSD" or "NETBSD" for operating systems based on the Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" for BeOS compatible operating system
"iOS" for Apple mobile operating system
"LINUX" for GNU/Linux based operating systems
"MACOSX" for Apple Mac OS X
"SOLARIS" for Oracle Solaris operating system
"WNT" for Microsoft Windows

"release"

Identifikace vydání produktu, např. "300m25(Build:9876)"

"numfile"

Z důvodů kompatibility vždy 1

"recalc"

Aktuální režim přepočtu vzorců, buď "Automatic" nebo "Manual" (lokalizováno do jazyka LibreOffice)


note

Jiný tabulkový procesor může připouštět lokalizované hodnoty pro parametr Typ, ale LibreOffice Calc připouští pouze anglické hodnoty.


Příklad

=INFO("vydání") vrací číslo vydání produktu používané aplikace LibreOffice.

=INFO(D5), kde buňka D5 obsahuje textový řetězec system, vrací typ systémové operace.

ISBLANK

Vrátí PRAVDA, je-li odkazovaná buňka prázdná. Tato funkce se používá pro zjištění, je-li obsah buňky prázdný. Buňka se vzorcem není prázdná.

Pokud nastane chyba, funkce vrací logickou nebo číselnou hodnotu.

Syntaxe

ISBLANK(Hodnota)

Hodnota je obsah pro testování.

Příklad

=ISBLANK(D2) vrátí jako výsledek NEPRAVDA.

ISERR

Zkontroluje, zda nastane chyba (s výjimkou #N/A), a vrátí PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Pokud nastane chyba, funkce vrací logickou nebo číselnou hodnotu.

Syntaxe

ISERR(Hodnota)

Hodnota je jakákoli hodnota nebo výraz, kde má být proveden test, zda je to chybová hodnota (kromě #N/A).

Příklad

=ISERR(C8), kde buňka C8 obsahuje =1/0, vrátí PRAVDA, protože 1/0 je chyba.

=ISERR(C9), kde buňka C9 obsahuje =NA(), vrátí NEPRAVDA, protože ISERR() ignoruje chybu #N/A .

ISERROR

Zkontroluje, zda nastane chyba (včetně #N/A), a vrátí PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Pokud nastane chyba, funkce vrací logickou nebo číselnou hodnotu.

Syntaxe

ISERROR(Hodnota)

Hodnota je jakákoli hodnota nebo výraz, kde má být proveden test. ISERROR() vrátí PRAVDA, pokud nastane chyba, jinak vrátí NEPRAVDA.

Příklad

=ISERROR(C8), kde buňka obsahuje =1/0, vrátí PRAVDA, protože 1/0 je chyba.

=ISERROR(C9), kde buňka C9 obsahuje =NA(), vrátí PRAVDA.

ISEVEN

Vrátí PRAVDA, jestliže hodnota je celé sudé číslo, nebo NEPRAVDA, jestliže je celé liché.

Syntaxe

ISEVEN(hodnota)

Hodnota je hodnota, která bude testována.

Není-li hodnota celé číslo, číslice za desetinnou čárkou budou ignorovány. Znaménko hodnoty bude také ignorováno.

Příklad

=ISEVEN(48) vrátí PRAVDA

=ISEVEN(33) vrátí NEPRAVDA

=ISEVEN(0) vrátí PRAVDA

=ISEVEN(-2.1) vrátí PRAVDA

=ISEVEN(3.999) vrátí NEPRAVDA

ISEVEN_ADD

Testuje sudá čísla. Vrátí 1, je-li číslo beze zbytku dělitelné dvěma.

note

Funkce, jejichž název končí na _ADD nebo _EXCEL2003, vrací stejné výsledky jako odpovídající funkce (bez přípony) programu Microsoft Excel 2003. Chcete-li získat výsledky podle mezinárodních standardů, použijte funkce bez přípon.


Syntaxe

ISEVEN_ADD(Číslo)

Číslo je číslo, které bude testováno.

Příklad

=ISEVEN_ADD(5) vrátí 0.

=ISEVEN_ADD(A1) vrátí 1, pokud buňka A1 obsahuje číslo 2.

ISFORMULA

Vrátí PRAVDA, pokud buňka obsahuje vzorec.

Pokud nastane chyba, funkce vrací logickou nebo číselnou hodnotu.

Syntaxe

ISFORMULA(Odkaz)

Odkaz je odkaz na buňku, ve které se má zjistit, zda obsahuje odkaz.

Příklad

=ISFORMULA(C4) vrátí NEPRAVDA, pokud buňka C4 obsahuje číslo 5.

ISLOGICAL

Testuje, zda jde o logickou hodnotu (PRAVDA nebo NEPRAVDA).

Pokud dojde k chybě, funkce vrátí NEPRAVDA.

Syntaxe

ISLOGICAL(Hodnota)

Vrátí PRAVDA, pokud je Hodnota logickou hodnotou (PRAVDA nebo NEPRAVDA), jinak vrátí NEPRAVDA.

Příklad

=ISLOGICAL(99) vrátí NEPRAVDA, protože 99 je číslo a ne logická hodnota.

=ISLOGICAL(ISNA(D4)) vrátí PRAVDA na cokoliv, co obsahuje buňka D4, protože ISNA() vrací logickou hodnotu.

ISNA

Vrátí PRAVDA, pokud buňka obsahuje chybovou hodnotu #N/A (hodnota není k dispozici).

Pokud dojde k chybě, funkce vrátí NEPRAVDA.

Syntaxe

ISNA(Hodnota)

Hodnota je hodnota nebo výraz určený k testování.

Příklad

=ISNA(D3) vrátí jako výsledek NEPRAVDA.

ISNONTEXT

Testuje, zda buňky obsahují text nebo čísla. Pokud ano, vrátí NEPRAVDA.

Pokud dojde k chybě, funkce vrátí PRAVDA.

Syntaxe

ISNONTEXT(Hodnota)

Hodnota je jakákoli hodnota nebo výraz, kde se má zjistit, jestli je výsledkem textová hodnota.

Příklad

=ISNONTEXT(D2) vrátí NEPRAVDA, pokud buňka D2 obsahuje text abcdef.

=ISNONTEXT(D9) vrátí PRAVDA, pokud buňka D9 obsahuje číslo 8.

ISNUMBER

Vrátí PRAVDA, je-li hodnota číslo.

Pokud nastane chyba, funkce vrací logickou nebo číselnou hodnotu.

Syntaxe

ISNUMBER(Hodnota)

Hodnota je jakýkoli výraz, u kterého se má zjistit, zda jde o číslo.

Příklad

=ISNUMBER(C3) vrátí PRAVDA, pokud buňka C3 obsahuje číslo 4.

=ISNUMBER(C2) vrátí NEPRAVDA, pokud buňka C2 obsahuje text abcdef.

ISODD

Vrátí PRAVDA, je-li hodnota celé liché číslo, nebo NEPRAVDA, je-li celé sudé.

Syntaxe

ISODD(Hodnota)

Hodnota je hodnota, která bude testována.

Není-li hodnota celé číslo, číslice za desetinnou čárkou budou ignorovány. Znaménko hodnoty bude také ignorováno.

Příklad

=ISODD(33) vrátí PRAVDA

=ISODD(48) vrátí NEPRAVDA

=ISODD(3.999) vrátí PRAVDA

=ISODD(-3.1) vrátí PRAVDA

ISODD_ADD

Vrátí PRAVDA (1), pokud číslo není beze zbytku dělitelné dvěma.

note

Funkce, jejichž název končí na _ADD nebo _EXCEL2003, vrací stejné výsledky jako odpovídající funkce (bez přípony) programu Microsoft Excel 2003. Chcete-li získat výsledky podle mezinárodních standardů, použijte funkce bez přípon.


Syntaxe

ISODD_ADD(Číslo)

Číslo je číslo, které bude testováno.

Příklad

=ISODD_ADD(5) vrací 1.

ISREF

Testuje, jestli je obsah jedné nebo více buněk odkaz. Vrátí PRAVDA, pokud je argument odkaz, jinak vrátí NEPRAVDA. Pokud je funkci předán odkaz, funkce nezkoumá hodnotu odkazu.

Pokud nastane chyba, funkce vrací logickou nebo číselnou hodnotu.

Syntaxe

ISREF(Hodnota)

Hodnota je hodnota, u které má být zjištěno, jestli je to odkaz.

Příklad

=ISREF(C5) vrátí výsledek PRAVDA, protože C5 je platný odkaz.

=ISREF("abcdef") vrátí vždy NEPRAVDA, protože text nikdy nemůže být odkaz.

=ISREF(4) vrátí NEPRAVDA.

=ISREF(INDIRECT("A6")) vrátí PRAVDA, protože INDIRECT je funkce, která vrací odkaz.

=ISREF(ADDRESS(1; 1; 2;"Sheet2")) vrátí NEPRAVDA, protože ADDRESS je funkce, která vrací text, ačkoliv vypadá jako odkaz.

ISTEXT

Vrátí PRAVDA, když je obsah buňky text.

Pokud dojde k chybě, funkce vrátí NEPRAVDA.

Syntaxe

ISTEXT(Hodnota)

Hodnota je hodnota, která se má otestovat - text, číslo, logická hodnota, nebo chybová hodnota.

Příklad

=ISTEXT(D9) vrátí PRAVDA, pokud buňka D9 obsahuje text abcdef.

=ISTEXT(C3) vrátí NEPRAVDA, pokud buňka C3 obsahuje číslo 3.

N

Vrátí číselnou hodnotu daného parametru. Je-li parametr text nebo NEPRAVDA, vrátí 0.

Pokud se vyskytne chyba, funkce vrátí hodnotu chyby.

Syntaxe

N(Hodnota)

Hodnota je parametr určený k převodu na číslo. N() vrátí číselnou hodnotu, pokud je to možné. Logické hodnoty PRAVDA a NEPRAVDA vrátí jako čísla 1 a 0. V případě textu vrátí číslo 0.

Příklad

=N(123) vrátí 123

=N(TRUE()) vrátí 1

=N(FALSE()) vrátí 0

=N("abc") vrátí 0

=N(1/0) vrátí #DIV/0!

NA

Vrátí chybovou hodnotu #N/A.

Syntaxe

NA()

Příklad

=NA() konvertuje obsah buňky na #N/A.

TYPE

Vrátí typ hodnoty (1 = číslo, 2 = text, 4 = booleovská hodnota, 8 = vzorec, 16 = chybová hodnota, 64 = matice).

Pokud nastane chyba, funkce vrací logickou nebo číselnou hodnotu.

Syntaxe

TYPE(Hodnota)

Hodnota je specifická hodnota, pro kterou je určen datový typ.

Příklad: (viz tabulka výše)

=TYPE(C2) vrací jako výsledek 2.

=TYPE(D9) vrací jako výsledek 1.

Podpořte nás!