Databázové funkce

Přehled

Dvanáct funkcí z kategorie Databáze umožňují pracovat s jednoduchou databází, která zabírá obdélníkovou oblast sešitu sestávající ze sloupců a řádků, v níž jsou data uspořádána tak, že každý řádek představuje jeden záznam. V buňce v záhlaví každého sloupce se zobrazuje název, který obvykle odpovídá tomu, co je obsahem tohoto sloupce.

Všechny funkce z kategorie Databáze mají tři následující argumenty:

 1. Databáze. Oblast buněk databáze.

 2. Pole databáze. Sloupec obsahující data, která se použijí při výpočtech ve funkci.

 3. Kritéria vyhledávání. Oblast buněk z jiné části sešitu obsahující kritéria vyhledávání.

Tyto argumenty jsou podrobněji popsány níže.

Všechny funkce pracují podle stejného schématu. Prvním logickým krokem je použití zadaných Kritérií vyhledávání, podle nichž se určí podmnožina záznamů Databáze, která se použije během následujících výpočtů. Druhý krok představuje získání hodnot dat a provedení výpočtů odpovídajících zadané funkci (průměr, součet, součin apod.). Zpracovávají se hodnoty z vybraných záznamů ze sloupců zadaných jako Pole databáze.

note

Při výpočtech v těchto funkcích Calc zachází s datumy a logickými hodnotami (PRAVDA a NEPRAVDA) jako s čísly.


Argumenty databázových funkcí

Pro definici všech funkcí v kategorii Databáze se používají následující argumenty:

 1. Argument Databáze

  Databáze určuje oblast buněk zabíraných databázovou tabulkou. První řádek oblasti obsahuje názvy polí, následující řádky představují záznamy s odpovídajícími hodnotami polí.

  Jedním ze způsobů definice této oblasti buněk je zadat odkaz na levou horní buňky následovaný dvojtečkou (:) a poté odkaz na pravou dolní buňky. Příkladem může být A1:E10.

  Argument Databáze může být zadán také pomocí názvu pojmenované oblasti nebo oblasti databáze. Pokud použijete pro oblast smysluplný název, bude vzorec čitelnější a dokument se bude lépe udržovat. Jestliže název neodpovídá žádné definované oblasti, nastane chyba #NAME?.

  Mohou nastat i jiné chyby, důsledky neplatného argumentu Databáze jsou #VALUE! a Chyba:504 (chyba v seznamu parametrů).

 2. Argument Pole databáze

  Pole databáze určuje sloupec, se kterým bude funkce pracovat ve svých výpočtech poté, co se použijí vyhledávací kritéria prvního parametru a budou vybrány řádky dat. Netýká se kritérií vyhledávání.

  Argument Pole databáze určíte jakýmkoliv z následujících způsobů:

  • Zadáním odkazu na buňku záhlaví v oblasti Databáze. Má-li buňka smysluplný název jako pojmenovaná nebo databázová oblast, můžete také zadat tento název. Jestliže tento název neodpovídá žádnému definovanému názvu oblasti, nastane chyba #NAME?. Pokud je název platný, ale neodpovídá pouze jediné buňce, nastane chyba Err:504 (chyba v seznamu parametrů).

  • Zadáním čísla sloupce v rámci oblasti Databáze s číslováním od 1. Pokud se například oblast Databáze v oblasti buněk D6:H123, zadání čísla 3 bude znamenat buňku záhlaví na F6. Calc očekává celočíselnou hodnotu mezi 1 a počtem sloupců definovaných v oblasti Databáze, a proto ignoruje veškeré číslice za desetinnou čárkou. V případě hodnoty menší než 1 se vrátí Chyba:504 (chyba v seznamu parametrů). Je-li hodnota větší než počet sloupců v oblasti Databáze, nastane chyba #VALUE!.

  • Zadáním názvu sloupce uvedeného v prvním řádku oblasti Databáze umístěného do uvozovek, například "Vzdálenost do školy". Pokud řetězec neodpovídá jednomu z nadpisů sloupců v oblasti Databáze, nastane Chyba:504 (chyba v seznamu parametrů). Zadat můžete také odkaz na libovolnou buňku (mimo oblasti Databáze a Kritéria vyhledávání), která požadovaný řetězec obsahuje.

  Argument Pole databáze je pro funkce DCOUNT a DCOUNTA nepovinný, u ostatních deseti funkcí je však vyžadován.

 3. Argument Kritéria vyhledávání

  Kritéria vyhledávání určují oblast buněk obsahující kritéria vyhledávání. Podobně jako u argumentu Databáze, její první řádek obsahuje názvy polí a následující řádky jsou podmínkami pro odpovídající pole. Oblasti Databáze a Kritéria vyhledávání spolu nemusejí sousedit, dokonce ani nemusejí být na témže listu.

  Jedním ze způsobů, jak definovat tuto oblast buněk, je zadat odkaz na levou horní buňku následovaný dvojtečkou (:) a poté odkazem na pravou dolní buňku, například A13:B14. Oblast buněk lze také určit podle názvy pojmenované nebo databázové oblasti. Pokud název neodpovídá žádnému definovanému názvu oblasti, nastane chyba #NAME?.

  Jako důsledek neplatného argumentu Kritéria vyhledávání může také nastat Chyba:504 (chyba v seznamu parametrů).

  Obsah oblasti Kritéria vyhledávání je podrobně popsán v následující části.

Definování kritérií vyhledávání

Počet sloupců v oblasti Kritéria vyhledávání nemusí být stejný jako šířka oblasti Databáze. Všechny nadpisy, které se zobrazují v první řádku Kritérií vyhledávání, musí být totožné s nadpisy v prvním řádku oblasti Databáze. První řádek Kritérií vyhledávání však nemusí obsahovat všechny nadpisy z oblasti Databáze a nadpis z oblasti Databáze se může v Kritériích vyhledávání objevit vícekrát.

Kritéria vyhledávání se zadávají pod řádek s nadpisy sloupců, tj. do buněk v druhém a dalších řádcích oblasti Kritéria vyhledávání. Prázdné buňky v této oblasti jsou ignorovány.

V buňkách oblasti Kritéria vyhledávání vytvoříte kritéria pomocí porovnávacích operátorů <, <=, =, <>, >= a >. V případě, že buňka není prázdná, avšak nezačíná porovnávacím operátorem, se předpokládá operátor =.

Jestliže zapíšete několik kritérií do jednoho řádku, budou spojena pomocí AND (A). Jestliže zapíšete kritéria na různé řádky, budou spojena pomocí OR (NEBO).

Kritéria je možné vytvářet pomocí zástupných znaků, ovšem pouze tehdy, pokud byly zástupné znaky povoleny pomocí Povolit zástupné znaky ve vzorcích v dialogovém okně - LibreOffice Calc - Výpočty. Vyžadujete-li interoperabilitu s aplikací Microsoft Excel, měli byste tuto možnost povolit.

Ještě propracovanější kritéria lze zadat pomocí regulárních výrazů, pokud byly povoleny možností Povolit regulární výrazy ve vzorcích v dialogovém okně - LibreOffice Calc - Výpočty.

warning

Pokud použijete funkci, jejíž jeden nebo více argumentů představují řetězce s kritérii vyhledávání, nejprve dojde k pokusu převést tyto řetězce na číslo, například ".0" se převede na 0 a podobně. V případě úspěšného převodu se nebude vyhledávat regulární výraz, ale číslo. Pokud však používáte národní prostředí s jiným oddělovačem desetinných míst, než je tečka, regulární výraz bude fungovat. Chcete-li regulární výraz vždy vynutit místo číselného výrazu, použijte výraz, který nelze interpretovat jako číslo, například ".[0]", ".\0" nebo "(?i).0".


Další nastavení, které ovlivňuje způsob zpracování kritérií vyhledávání, je možnost Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky v dialogovém okně - LibreOffice Calc - Výpočty. Tato možnost určuje, zda musí kritéria nastavená pro databázové funkce odpovídat přesně celé buňce. Vyžadujete-li interoperabilitu s aplikací Microsoft Excel, měli byste tuto možnost povolit.

Příklady použití databázových funkcí

Následující tabulka uvádí příklad databázové tabulky, na které bude demonstrováno použití databázových funkcí. Oblast buněk A1:E10 obsahuje smyšlené informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek. U každého hosta jsou uvedeny následující údaje: jméno, třída, věk (počet roků), vzdálenost od školy v metrech a váha v kilogramech.

A

B

C

D

E

1

Jméno

Třída

Věk

Vzdálenost

Váha

2

Aleš

3

9

150

40

3

Běta

4

10

1000

42

4

David

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Franta

2

7

300

42

8

Greta

1

7

200

36

9

Jindřich

3

9

1200

44

10

Irena

2

8

1000

42

11


Následujících šest příkladů používá výše uvedenou databázovou tabulku spolu s různými oblastmi kritérií vyhledávání.

Příklad 1

A

B

C

D

E

12

Jméno

Třída

Věk

Vzdálenost

Váha

13

>600

14


Někdy, jako v tomto jednoduchém příkladu, je vhodné (ale nikoliv nezbytné) umístit kritéria vyhledávání přímo pod databázovou tabulku, takže si sloupce obou oblastí odpovídají. Prázdné položky v oblasti kritérií vyhledávání jsou ignorovány. S výše uvedenou databázovou tabulkou a touto oblastí kritérií vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DCOUNT(A1:E10;;A12:E14), který vypočítá, kolik Janových hostů cestuje do školy dále než 600 metrů. Vrátí se hodnota 5 (zahrnující Bětu, Daniela, Evu, Jindřicha a Irenu).

Přesně stejný výsledek by vrátil také vzorec =DCOUNT(A1:E10;;D12:D13), protože je nutné zadat pouze takovou oblast kritérií vyhledávání, která obsahuje všechny relevantní nadpisy sloupců.

Příklad 2

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Věk

Třída

13

>7

2

14


V tomto příkladu obsahuje oblast kritérií vyhledávání pouze dva nadpisy a tyto nadpisy se nenachází pod odpovídajícími nadpisy v ukázkové databázové tabulce. Jelikož se jedná o dvě podmínky na témže řádku, jsou spojeny operátorem AND (A). S výše uvedenou databázovou tabulkou a touto oblastí kritérií vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DCOUNT(A1:E10;;B12:C13), který vypočítá, kolik Janových hostů je ve druhé třídě a je starších než 7 let. Vrátí se hodnota 2 (zahrnující Evu a Irenu).

Příklad 3

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Věk

13

9

14

10


V tomto příkladu obsahuje oblast kritérií vyhledávání pouze jeden nadpis. Jelikož se jedná o dvě podmínky na různých řádcích, jsou spojeny operátorem OR (NEBO). S výše uvedenou databázovou tabulkou a touto oblastí kritérií vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DCOUNT(A1:E10;;B12:B14), který vypočítá, kolika Janovým hostům je 9 nebo 10 let. Vrátí se hodnota 4 (zahrnující Aleše, Bětu, Davida a Jindřicha).

Příklad 4

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Věk

Věk

13

>=8

<=10

14


V tomto příkladu obsahuje oblast kritérií vyhledávání dva výskyty téhož nadpisu. Jelikož se jedná o dvě podmínky na témže řádku, jsou spojeny operátorem AND (A). S výše uvedenou databázovou tabulkou a touto oblastí kritérií vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DCOUNT(A1:E10;;B12:C13), který vypočítá, kolika Janovým hostům je mezi 8 a 10 lety (včetně). Vrátí se hodnota 6 (zahrnující Aleše, Bětu, Davida, Evu, Jindřicha a Irenu).

Příklad 5

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Jméno

13

F*

14


Tento jednoduchý příklad ukazuje použití zástupných znaků. Aby fungoval podle očekávání, je nutné povolit zástupné znaky v - LibreOffice Calc - Výpočty. S výše uvedenou databázovou tabulkou a touto oblastí kritérií vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DCOUNT(A1:E10;;A12:A13), který vypočítá, kolik jmen Janových hostů začíná písmenem „F“. Vrátí se hodnota 2 (zahrnující Frantu).

Příklad 6

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Jméno

13

[ABC].*

14


Tento jednoduchý příklad ukazuje použití regulárních výrazů. Aby fungoval podle očekávání, je nutné povolit regulární výrazy v - LibreOffice Calc - Výpočty. S výše uvedenou databázovou tabulkou a touto oblastí kritérií vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DCOUNT(A1:E10;;A12:A13), který vypočítá, kolik jmen Janových hostů začíná písmenem „A“, „B“ nebo „C“. Vrátí se hodnota 2 (zahrnující Aleše a Bětu).

DAVERAGE

DAVERAGE vypočítá průměr číselných hodnot v buňkách (polích) zadaného sloupce, a to ze všech řádků (záznamů databáze) vyhovujících zadaným kritériím vyhledávání. Nečíselné hodnoty v těchto buňkách nejsou uvažovány.

Nevyhovují-li zadaným kritériím vyhledávání žádné záznamy nebo nejsou-li v buňkách zadaného sloupce pro vyhovující řádky žádné nenulové hodnoty, vrátí chybu #DIV/0!.

Syntaxe

DAVERAGE(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:E13 jsou prázdné s výjimkou buňky D13, která obsahuje ">0" (toto kritérium vyhledávání nalezne všechny záznamy databázové tabulky).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DAVERAGE(A1:E10;"Vzdálenost";A12:E13), který vypočítá, jako průměrnou vzdálenost cestují do školy hosté Janova večírku. Vrátí se hodnota 666,67.

DCOUNT

DCOUNT vypočítá počet buněk (polí) zadaného sloupce, které obsahují číselné hodnoty, a to ze všech řádků (záznamů databáze) vyhovujících zadaným kritériím vyhledávání. Není-li sloupec zadán, DCOUNT vrátí počet všech záznamů odpovídajících kritériím, a to bez ohledu na obsah.

Syntaxe

DCOUNT(Databáze; [Pole databáze]; Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:E13 jsou prázdné s výjimkou buňky D13, která obsahuje ">600" (toto kritérium vyhledávání nalezne záznamy databázové tabulky, které mají ve sloupci Vzdálenost hodnoty větší než 600).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DCOUNT(A1:E10;;A12:E13), který vypočítá, kolik Janových hostů cestuje do školy dále než 600 metrů. Vrátí se hodnota 5.

Stejný výsledek dostanete při použití vzorce =DCOUNT(A1:E10; "Vzdálenost"; A12:E13), protože všechny položky sloupce Vzdálenost jsou číselné. Pokud však použijete vzorec =DCOUNT(A1:E10; "Jméno"; A12:E13), vrátí se hodnota 0, protože žádná položka sloupce Jméno číselná není.

DCOUNTA

DCOUNTA vypočítá počet buněk (polí) zadaného sloupce, které nejsou prázdné, a to ze všech řádků (záznamů databáze) vyhovujících zadaným kritériím vyhledávání. Prázdné buňky zadaného sloupce se nepočítají. Není-li sloupec zadán, DCOUNTA vrátí počet všech záznamů odpovídajících kritériím, a to bez ohledu na obsah.

Syntaxe

DCOUNTA(Databáze; [Pole databáze]; Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:E13 jsou prázdné s výjimkou buňky D13, která obsahuje ">600" (toto kritérium vyhledávání nalezne záznamy databázové tabulky, které mají ve sloupci Vzdálenost hodnoty větší než 600).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DCOUNTA(A1:E10;;A12:E13), který vypočítá, kolik Janových hostů cestuje do školy dále než 600 metrů. Vrátí se hodnota 5.

Stejný výsledek dostanete při použití vzorce =DCOUNTA(A1:E10; "Vzdálenost"; A12:E13) nebo =DCOUNTA(A1:E10; "Jméno"; A12:E13). Druhý případ ilustruje, že na rozdíl od funkce DCOUNT počítá funkce DCOUNTA ve sloupci zadaném jako argument Pole databáze jak číselné, tak alfanumerické hodnoty.

DGET

DGET vrátí obsah buňky (pole) zadaného sloupce, a to pro jeden řádek (záznam databáze) vyhovující zadaným kritériím vyhledávání.

Pokud je nalezeno více výskytů, nastane Chyba:502 (neplatný argument), není-li nalezen žádný výskyt, nastane chyba #VALUE!. K chybě #VALUE! dojde také tehdy, když je nalezen jediný výskyt, ale odpovídající buňka je prázdná.

Syntaxe

DGET(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:E13 jsou prázdné s výjimkou buňky C13, která obsahuje "11" (toto kritérium vyhledávání nalezne záznamy databázové tabulky, které mají ve sloupci Věk hodnotu 11).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DGET(A1:E10;"Jméno";A12:E13), který nalezne jméno Janova hosta, kterému je 11 let. Vrátí se jméno Daniel.

Změníte-li hodnotu v buňce C13 na „10“, vrátí vzorec =DGET(A1:E10; "Name"; A12:E13) chybu neplatného argumentu (Chyba:502). Ta odpovídá tomu, že zadanému kritériu vyhovuje více záznamů (10 let je Bětě i Davidovi).

DMAX

DMAX zjistí největší hodnotu z buněk (polí) zadaného sloupce, který obsahuje číselné hodnoty, a to ze všech řádků (záznamů databáze) vyhovujících zadaným kritériím vyhledávání. Prázdné buňky nebo buňky obsahující nečíselné znaky nejsou uvažovány.

Není-li nalezen žádný výskyt nebo nejsou-li v buňkách zadaného sloupce pro vyhovující řádky žádné nenulové číselné hodnoty , vrátí 0.

Syntaxe

DMAX(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:E13 jsou prázdné s výjimkou buňky D13, která obsahuje ">0" (toto kritérium vyhledávání nalezne všechny záznamy databázové tabulky).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DMAX(A1:E10;"Vzdálenost";A12:E13), který zjistí největší vzdálenost v metrech, kterou někdo z Janových hostů cestuje do školy. Vrátí se hodnota 1200.

DMIN

DMAX zjistí nejmenší hodnotu z buněk (polí) zadaného sloupce, který obsahuje číselné hodnoty, a to ze všech řádků (záznamů databáze) vyhovujících zadaným kritériím vyhledávání. Prázdné buňky nebo buňky obsahující nečíselné znaky nejsou uvažovány.

Není-li nalezen žádný výskyt nebo nejsou-li v buňkách zadaného sloupce pro vyhovující řádky žádné nenulové číselné hodnoty, vrátí 0.

Syntaxe

DMIN(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:E13 jsou prázdné s výjimkou buňky D13, která obsahuje ">0" (toto kritérium vyhledávání nalezne všechny záznamy databázové tabulky).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DMIN(A1:E10;"Vzdálenost";A12:E13), který zjistí nejmenší vzdálenost v metrech, kterou někdo z Janových hostů cestuje do školy. Vrátí se hodnota 150.

DPRODUCT

DPRODUCT vypočítá součin všech číselných hodnot v buňkách (polích) zadaného sloupce, a to ze všech řádků (záznamů databáze) vyhovujících zadaným kritériím vyhledávání. Prázdné buňky nebo buňky obsahující nečíselné hodnoty nejsou uvažovány.

Není-li nalezen žádný výskyt nebo nejsou-li v buňkách zadaného sloupce pro vyhovující řádky žádné číselné hodnoty, vrátí 0.

Syntaxe

DPRODUCT(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:E13 jsou prázdné s výjimkou buňky C13, která obsahuje ">0" (toto kritérium vyhledávání nalezne všechny záznamy databázové tabulky).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DPRODUCT(A1:E10;"Věk";A12:E13), který vypočítá v letech součin věků hostů Janova večírku. Vrátí se hodnota 279417600.

DSTDEV

DSTDEV vypočítá směrodatnou odchylku výběru z číselných hodnot v buňkách (polích) zadaného sloupce, a to ze všech řádků (záznamů databáze) vyhovujících zadaným kritériím vyhledávání. Nečíselné hodnoty jsou ignorovány.

Vyhovuje-li zadaným kritériím vyhledávání pouze jeden záznam nebo je-li v buňkách zadaného sloupce pro vyhovující řádky pouze jediná číselná hodnota, vrátí chybu #NUM!.

Není-li nalezen žádný výskyt nebo nejsou-li v buňkách zadaného sloupce pro vyhovující řádky žádné číselné hodnoty, vrátí 0.

Syntaxe

DSTDEV(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:D13 jsou prázdné a buňka E13 obsahuje ">0" (toto kritérium vyhledávání nalezne všechny záznamy databázové tabulky).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DSTDEV(A1:E10;"Váha";A12:E13), který vypočítá v kg směrodatnou odchylku výběru z vah hostů Janova večírku. Vrátí se hodnota 5,5.

DSTDEVP

DSTDEVP vypočítá směrodatnou odchylku základního souboru z číselných hodnot v buňkách (polích) zadaného sloupce, a to ze všech řádků (záznamů databáze) vyhovujících zadaným kritériím vyhledávání. Nečíselné hodnoty jsou ignorovány.

Nevyhovují-li zadaným kritériím vyhledávání žádné záznamy nebo nejsou-li v buňkách zadaného sloupce pro vyhovující řádky žádné nenulové hodnoty, vrátí chybu #NUM!.

Syntaxe

DSTDEVP(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:D13 jsou prázdné a buňka E13 obsahuje ">0" (toto kritérium vyhledávání nalezne všechny záznamy databázové tabulky).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DSTDEVP(A1:E10;"Váha";A12:E13), který vypočítá v kg směrodatnou odchylku základního souboru z vah hostů Janova večírku. Vrátí se hodnota 5,18545.

DSUM

DSUM vypočítá součet všech číselných hodnot v buňkách (polích) zadaného sloupce, a to ze všech řádků (záznamů databáze) vyhovujících zadaným kritériím vyhledávání. Prázdné buňky nebo buňky obsahující nečíselné hodnoty nejsou uvažovány.

Není-li nalezen žádný výskyt nebo nejsou-li v buňkách zadaného sloupce pro vyhovující řádky žádné číselné hodnoty, vrátí 0.

Syntaxe

DSUM(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:E13 jsou prázdné s výjimkou buňky D13, která obsahuje ">0" (toto kritérium vyhledávání nalezne všechny záznamy databázové tabulky).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DSUM(A1:E10;"Vzdálenost";A12:E13), který zjistí v metrech součet všech vzdáleností, které Janovi hosté urazí cestou do školy. Vrátí se hodnota 6000.

DVAR

DVAR vypočítá rozptyl výběru z číselných hodnot v buňkách (polích) zadaného sloupce, a to ze všech řádků (záznamů databáze) vyhovujících zadaným kritériím vyhledávání. Nečíselné hodnoty jsou ignorovány.

Vyhovuje-li zadaným kritériím vyhledávání pouze jeden záznam nebo je-li v buňkách zadaného sloupce pro vyhovující řádky pouze jediná číselná hodnota, vrátí chybu #NUM!.

Není-li nalezen žádný výskyt nebo nejsou-li v buňkách zadaného sloupce pro vyhovující řádky žádné číselné hodnoty, vrátí 0.

Syntaxe

DVAR(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:E13 jsou prázdné s výjimkou buňky D13, která obsahuje ">0" (toto kritérium vyhledávání nalezne všechny záznamy databázové tabulky).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DVAR(A1:E10;"Vzdálenost";A12:E13), který zjistí v metrech čtverečních rozptyl výběru pro vzdálenosti, které Janovi hosté urazí cestou do školy. Vrátí se hodnota 193125.

DVARP

>DVARP vypočítá rozptyl základního souboru z číselných hodnot v buňkách (polích) zadaného sloupce, a to ze všech řádků (záznamů databáze) vyhovujících zadaným kritériím vyhledávání. Nečíselné hodnoty jsou ignorovány.

Nevyhovují-li zadaným kritériím vyhledávání žádné záznamy nebo nejsou-li v buňkách zadaného sloupce pro vyhovující řádky žádné nenulové hodnoty, vrátí chybu #NUM!.

Syntaxe

DVARP(Databáze;Pole databáze;Kritéria vyhledávání)

Příklad

Ukázková databázová tabulka (popsaná výše), obsahující informace o hostech pozvaných na Janův narozeninový večírek, zabírá buňky A1:E10. Obsah buněk A12:E12 je totožný s popisky záhlaví databázové tabulky v buňkách A1:E1. Buňky A13:E13 jsou prázdné s výjimkou buňky D13, která obsahuje ">0" (toto kritérium vyhledávání nalezne všechny záznamy databázové tabulky).

Vložte do jakékoliv prázdné buňky listu vzorec =DVARP(A1:E10;"Vzdálenost";A12:E13), který zjistí v metrech čtverečních rozptyl základního souboru pro vzdálenosti, které Janovi hosté urazí cestou do školy. Vrátí se hodnota 171666,67.

Podpořte nás!