Funkce a příkazy pouze pro VBA

Tuto sadu funkcí umožňuje LibreOffice Basic v případě, že je povolena podpora VBA.

Tyto funkce určené výhradně pro VBA povolíte tím, že před první makro modulu v LibreOffice Basic umístíte příkaz Option VBASupport 1.

Příkazy VBA

Příkaz Option ClassModule

Určuje u modulu, že se jedná o modul třídy obsahující členy, vlastnosti, procedury a funkce.

Příkaz Option VBASupport

Určuje, že LibreOffice Basic bude podporovat některé příkazy, funkce a objekty VBA.

Příkaz Enum [VBA]

Definuje výčty nebo skupiny konstant nepatřící mezi UNO. Výčty usnadňují programování a zlepšují čitelnost kódu.

Textové funkce

Funkce AscW [VBA]

Vrátí hodnotu Unicode prvního znaku v řetězci.

Funkce ChrW [VBA]

Vrátí znak Unicode odpovídající zadanému kódu.

Funkce InStrRev [VBA]

Vrátí pozici řetězce v jiném řetězci, přičemž začne z pravé strany řetězce.

Funkce StrReverse [VBA]

Vrátí řetězec s převráceným pořadím znaků.

Funkce StrConv

Převede řetězec tak, jak určuje typ převodu.

Finanční funkce

Funkce DDB [VBA]

Vrátí odpisy aktiva pro zadané časové období při použití aritmetické degresivní metody.

Funkce FV [VBA]

Vrátí budoucí hodnotu investice vypočtenou na základě pravidelných konstantních plateb a konstantní úrokové míry.

Funkce IPmt [VBA]

Vypočítá výši úroku z jistiny pro investici s pravidelnými platbami a konstantní úrokovou mírou.

Funkce IRR [VBA]

Vypočítá vnitřní výnosové procento investice.

Funkce MIRR [VBA]

Vypočítá modifikované vnitřní výnosové procento řady investic.

Funkce NPer [VBA]

Vypočítá počet období pro půjčku nebo investici.

Funkce NPV [VBA]

Vypočítá čistou současnou hodnotu investice na základě úroku a řady vkladů a výběrů.

Funkce Pmt [VBA]

Vypočítá konstantní výši periodické platby pro půjčku nebo investici.

Funkce PPmt [VBA]

Vrátí podíl základní jistiny v anuitní splátce za dané období při pravidelných konstantních platbách a konstantní úrokové sazbě.

Funkce PV [VBA]

Vrátí současnou hodnotu investice vycházející z posloupnosti pravidelných plateb.

Funkce Rate [VBA]

Vrací úrokovou sazbu úvěru nebo investice.

Funkce SLN [VBA]

Vrátí lineární odpisy aktiva za dané období. Hodnota odpisu během období je konstantní.

Funkce SYD [VBA]

Vrátí hodnotu aritmetického degresivního odpisu.

Funkce data a času

Funkce FormatDateTime [VBA]

Použije formát data a/nebo času na výraz pro datum a vrátí výsledek jako řetězec.

Funkce MonthName [VBA]

Funkce MonthName vrátí pro zadané číslo měsíce jeho lokalizovaný název.

Funkce WeekdayName [VBA]

Funkce WeekdayName vrátí název určitého dne v týdnu.

Funkce pro práci se vstupy a výstupy (I/O)

Funkce Input [VBA]

Vrátí hodnotu z otevřeného proudu vstupního nebo binárního souboru (String).

Matematické funkce

Funkce Round [VBA]

Zaokrouhlí číselnou hodnotu na daný počet desetinných míst.

FormatNumber [VBA]

Vrátí řetězec se zformátovaným číselným výrazem.

FormatPercent [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression. A percent sign is appended to the returned string.

Funkce Partition [VBA]

Vrátí řetězec, který značí, v jaké části vypočtené řady se číslo nachází.

Vlastnosti a metody objektu

Objekt Err [VBA]

Objekt VBA Err se používá k vyvolávání nebo zpracovávání chyb při běhu.

Podpořte nás!