Příkaz Property

Vlastnost, označovaná také jako atribut, charakterizuje daný objekt nebo informaci. Vlastnosti lze použít k řízení přístupu k datům. Obvykle se zadávají instrukce, které se mají provést při nastavování nebo čtení vlastnosti. Může se jednat o jednoduché přiřazení i o komplexní podprogramy závisející na kontextu. Přístupové funkce Get, Let a Set v případě potřeby zajišťují, aby vlastnost zůstala konzistentní.

warning

Tento příkaz vyžaduje, aby bylo v modulu před spustitelným programem zadáno Option Compatible.


Syntaxe:

Diagram příkazu Property Get


     [Private | Public] Property Get name[char | As typename]
     End Property
   

Diagram příkazu Property Set Statement


     [Private | Public] Property [Let | Set] name[char] [([Optional [ByRef | ByVal]]value[char | As typename])] [As typename]
     End Property
   

Parametry:

name: Název vlastnosti.

argument:Hodnota předávaná funkci pro nastavení Property.

note

Funkce pro nastavení Property často používá jediný argument. Povoleno je ale rovněž více argumentů.


Fragment argumentu

Fragment argumentů


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametry

Optional: Tento argument není povinný.

ByRef: Tento argument je předáván odkazem. Jedná se o výchozí nastavení.

ByVal: Tento argument je předáván hodnotou. Jeho hodnota může být volaným podprogramem změněna.

char: Znak deklarace typu.

typename: Název primitivního datového typu. Lze uvést také typy definované v knihovně nebo v modulu.

= expression: Určuje výchozí hodnotu argumentu, odpovídající deklarovanému typu. Každý argument s výchozí hodnotou je nutné označit jako Optional.

ParamArray: Použijte jej v případě, že není znám počet parametrů. Typickým případem jsou uživatelem definované funkce v Calcu. Použití ParamArray by se mělo omezit na poslední argument procedury.

tip

Použití možnosti ParamArray nebo = expression vyžaduje, aby bylo před spustitelným programem v modulu zadáno Option Compatible.


warning

Při použití volby Option VBASupport 1 se argumenty, které jsou označeny jako Optional, ale nemají výchozí hodnotu (= expression), se inicializují podle svých datových typů (kromě typu Variant).


Fragment názvu typu

Fragment primitivních datových typů


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
Fragment znaku

Fragment znaku deklarace typu


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Příklady


   Option Compatible
   Sub Main
     ProductName = "Office"
     Print ProductName ' zobrazí "LibreOffice"
   End Sub
   
   Private _office As String
   Property Get ProductName As String
     ProductName = _office
   End Property
   Property Let ProductName(value As String)
     _office = "Libre"& value
   End Property
   
tip

V případě, že chybí Property Let a Property Set, je pomocí Property Get definováno, že informace bude chráněná a nebude možné ji z cizího modulu nedopatřením změnit:   Option Compatible
   Public Property Get PathDelimiter As String ' proměnná pouze pro čtení
     Static this As String
     If this = "" Then : Select Case GetGuiType()
       Case 1 : this = ";" ' Windows
       Case 4 : this = ":" ' Linux nebo macOS
       Case Else : Error 423 ' Vlastnost nebo metoda není definována: PathDelimiter
     End Select : End If
     PathDelimiter = this
   End Property ' PathDelimiter je pouze pro čtení
   
   Sub Main
     PathDelimiter = "a sentence" ' neudělá nic
   End Sub
   
note

Let nebo Set používejte při práci se službami nebo objekty tříd UNO:   Option Compatible
   Sub Main
     'Set anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     Print anObject.SupportedServiceNames(0) ' displays "com.sun.star.frame.Frame"
   End Sub
   
   Property Get anObject As Object
     Set anObject = _obj
   End Property
   
   Private _obj As Object
   
   'Property Set anObject(value As Object)
     'Set _obj = value.CurrentFrame
   'End Property
   Property Let anObject(value As Object)
     Set _obj = value.CurrentFrame
   End Property
   

Podpořte nás!