Operátor New

Operátor New se používá k vytváření instancí objektů jak uživatelem definovaným typů, tak služeb, struktur a výčtů Uno.

Syntaxe:

Dim oObj as New ObjectType

oObj = New ObjectType

note

Operátor New lze použít buď během deklarace proměnné, nebo během operace přiřazení.


Příklad:

V následujícím příkladu se operátor New používá pro vytvoření instance struktury Uno PropertyValue.


  ' Vytvoření instance objektu během deklarace proměnné
  Dim oProp1 as New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp1.Name = "Some name"
  oProp1.Value = 100
  ' Téhož lze dosáhnout pomocí přiřazení
  Dim oProp2 as Object
  oProp2 = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp2.Name = "Other name"
  oProp2.Value = 200
 
tip

Operátor New je při nastavení možnosti Option Compatible volitelný.


V níže uvedeném příkladu jsou vytvořeny nový typ Student a instance objektu tohoto typu:


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as New Student
    oStudent1.FirstName = "John"
    oStudent2.Program = "Computer Science"
  End Sub
 

Podpořte nás!