Operátor Is

Ověří, zda dvě proměnné jazyka Basic odkazují na tutéž instanci objektu.

Syntaxe:

result = oObj1 Is oObj2

Pokud oObj1 a oObj2 odkazují na tutéž instanci objektu, bude výsledek True.

Příklad:

V následujícím příkladu je nejprve definován nový typ Student. Volání TestObjects vytvoří objekt oStudent1 jako nový objekt tohoto typu.

Přiřazením oStudent2 = oStudent1 se zkopíruje odkaz na tentýž objekt. Výsledkem použití operátoru Is je proto True.


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as Variant
    oStudent2 = oStudent1
    MsgBox Student1 Is Student2 ' True
  End Sub
 

Následující příklad vrátí False, protože oStudent1 a oStudent2 jsou odkazy na dvě odlišné instance objektu, z nichž každá byla vytvořena operátorem New.


  Sub TestObjects_v2
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as new Student
    MsgBox oStudent1 Is oStudent2 ' False
  End Sub
 

Podpořte nás!