Příkaz Resume

Vymaže informaci o chybě a určí, co se má spustit jako další.

Syntaxe:

Diagram příkazu Resume


   Resume [ [0] | label | Next ]
  

Parametry:

0: Vymaže informaci o chybě a znovu spustí instrukci, která chybu způsobila. Hodnota 0 je nepovinná.

label: Vymaže informaci o chybě a spustí aktuální podprogram od určeného návěstí.

Next: Vymaže informaci o chybě a spustí další instrukci následující po té, která chybu způsobila.

Informace o chybě je vytvořena pomocí funkcí Erl, Err a Error$.

tip

Vymazání informace o chybě pomocí Resume zabrání tomu, aby se ošetřovaná podmínka propagovala do procedur, které ji zavolaly.


Chybové kódy:

20 Pokračovat bez chyb

Příklady:

Typickými procedurami pro zpracování chyb mohou být: upozornění uživatele, oprava chybu, záznam informací o chybě nebo vyvolání nové, vlastní chyby, která bude obsahovat vysvětlení a postup řešení. Pro takové případy použijte tvar Resume label.


   Sub Error_Handling
   try: On Error GoTo catch
     ' místo pro kód procedury
     Error 91 ' ukázková chyba
   finally:
     ' místo pro kód se závěrečným úklidem
     Exit Sub
   catch:
     Print Erl, Err, Error$
     Resume finally
   End Sub ' Error_Handling
  

Resume Next použijte například tehdy, když popisujete nesrovnalosti objevené během iterování, které nelze přerušit. V tom případě může být pro zpracování vyžadováno několik procedur.


   Sub Iteration
     planets = Array("☿","♀","♁","♂","♃","♄","⛢","♆")
   try:
     On Error GoTo ReportAndProcessNext
     For ndx = -3 To 11 Step 1
       MsgBox planets(ndx)
     Next
     On Error GoTo 0 ' Stop error catching
   finally:
     Exit Sub
   ReportAndProcessNext:
     Print "Error "& Err &" at line "& Erl &" - "& Error$
     Resume Next
   End Sub ' Iteration
  
warning

Resume bez parametrů použijte tehdy, chcete-li znovu spustit instrukci, která chybu způsobila. To však může způsobit nekonečnou smyčku.


Podpořte nás!