Objekt Err [VBA]

Objekt VBA Err se používá k vyvolávání nebo zpracovávání chyb při běhu.

Err je vestavěný globální objekt VBA, který umožňuje:

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Objekt VBA Err má následující vlastnosti a metody:

Vlastnosti


     Err.Description As String
   

Vlastnost Description udává charakter chyby. Obsahuje podrobnosti o příčinách, které mohly chyby způsobit. V ideálním případě nabízí kroky, které problém vyřeší a zabrání jeho zopakování. V jazyce Basic je jejím aliasem pro předem definované chyby LibreOffice funkce Error.


     Err.Number As Long
   

Výchozí vlastností objektu Err je Number. Jedná se o kód odpovídající chybě. V jazyce LibreOffice Basic je jejím aliasem funkce Err.


     Err.Source As String
   

Source označuje název programu, v němž chyba vznikla. Source je možné určit u chyb definovaných uživatelem.

Metody


     Err.Clear()
   

Vymaže u aktuální chyby vlastnosti Description, Erl, Number a Source. V jazyce LibreOffice Basic je jejím aliasem příkaz Resume.


     Err.Raise(Number As Long, Optional source As String, Optional description As String)
   

Vyvolá uživatelem definovanou nebo předem definovanou chybu. V jazyce LibreOffice Basic je jejím aliasem příkaz Error.

Parametry

Number: Uživatelem definovaný nebo předem definovaný kód chyby, která se má vyvolat.

note

Rozsah chybových kódů 0–2000 je vyhrazen pro LibreOffice Basic. Aby se zabránilo konfliktu během budoucího vývoje jazyka, mohou mít uživatelem definované chyby pouze větší hodnoty.


Source: Název programu, v němž byla chyba vyvolána. Doporučuje se název ve tvaru "mojeKnihovna.mujModul.mojeProcedura".

Description: Popis problému, který vedl k zastavení běžícího procesu, spolu s možnými příčinami. Doporučuje se připojit seznam kroků, které mohou problém vyřešit.

Příklad:


     Option VBASupport 1
     
     Sub ThrowErrors
       Dim aDesc As String : aDesc = Space(80)
       On Local Error GoTo AlertAndExecNext
       Err.Raise(91, "ThrowErrors", Error(91))
       Err.Raise 2020, Description:="Toto je záměrná uživatelem definovaná chyba…"
       Err.Raise(4096, "Standard.Module1.ThrowErrors", aDesc)
       Exit Sub
     AlertAndExecNext:
       errTitle = "Chyba "& Err &" na řádku "& Erl &" v "& Err.Source
       MsgBox Err.Description, MB_ICONEXCLAMATION, errTitle
       Resume Next
     End Sub
   

ClassModule Exception

tip

Jednoduchý ClassModule, který obaluje objekt VBA Err a který může být použit pro přístup k vlastnostem a metodám objektu Err ze standardních modulů jazyka LibreOffice Basic.     Option ClassModule
     Option VBASupport 1
     
     Public Property Get Description As String
       Description = Err.Description
     End Property
     Public Property Get Number As Long
       Number = Err.Number
     End Property
     Public Property Get Source As String
       Source = Err.Source
     End Property
     Public Sub Clear
       Err.Clear
     End Sub
     Public Sub Raise( number As Long, Optional Source As String, Optional Description As String)
       Err.Raise number, Source, Description
     End Sub
   

Příklad


     Function Exc As Object
       Exc = New Exception
     End Function
     
     Sub aRoutine
     try:
       On Local Error GoTo catch:
       Exc.Raise(4096, "myLib.myModule.aRoutine", _
         "Jakýkoliv několikařádkový popis této uživatelem definované výjimky")
       ' místo pro vlastní kód
     finally:
       Exit Sub
     catch:
       errTitle = "Chyba "& Exc.Number &" na řádku "& Erl &" v "& Exc.Source
       MsgBox Exc.Description, MB_ICONSTOP, errTitle
       Resume finally
     End Sub
   
note

Příkaz Error a modul třídy jako Exception mohou být vzájemně zaměňovány kromě případů, kdy modul přidává vlastnosti navíc.


Podpořte nás!