Funkce CallByName

Zavolá podprogram zadaného názvu.

Syntaxe:


 CallByName(object As Object, ProcName As String, CallType As Integer [,arg0 [,arg1 …]])

Návratová hodnota:

result: Nepovinná proměnná obsahující výsledek volané metody nebo vlastnosti.

Parametry:

object: Modul Basicu, instance modulu třídy (ClassModule) nebo služby UNO obsahující vlastnosti nebo metody.

ProcName: Funkce (Function), procedura (Sub) nebo vlastnost (Property), která se má zavolat.

CallType: Typ prováděné akce jako Get, Let, Method a Set.

arg0, arg1 …: Nepovinné parametry funkce (Function) zadané pozicí.

Argumenty je nutné zadat v přesně stejném pořadí, jako jsou definovány v signatuře metody. Není možné argumenty zadat pomocí názvu.

Hodnota

Popis parametru CallType

1

Method: Zavolá proceduru jako funkci nebo podprogram.

2

Get: Načte vlastnost nebo obsah proměnné.

4

Let: Přiřadí obsah vlastnosti (Property) nebo proměnné.

8

Set: Přiřadí hodnotu odkazu na objekt (Object) nebo proměnnou typu Variant.


Příklad:

 1. Z modulu Calc.Maths se zavolá funkce Multiply, která očekává různě dlouhý seznam čísel.

 2. Zjistí se informace o architektuře z vlastnosti ScriptForge.Platform.Architecture.

 3. Vlastnosti DisplayDirectory ze služby UNO com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker je přiřazena hodnota domovské složky a její obsah se dvakrát přečte.


 Sub CallByName_example
   Const _Method = 1, _Get = 2, _Let = 4, _Set = 8
 
   BasicLibraries.loadLibrary("Calc") ' uživatelský modul Calc.Maths (knihovna.modul)
   Dim cm As Object : cm = Calc.Maths
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 3, 45, 1, 89)		' 12015
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 1.85e15, 44, 10^8)	' 8.14E+24
 
   GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
   Dim p As Object : p = CreateScriptService("ScriptForge.Platform")
   MsgBox CallByName(p, "Architecture", _Get) ' 32bit/64bit
 
   Dim uno As Object : uno = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker")
   Dim fs As Object : fs = CreateScriptService("ScriptForge.FileSystem")
   CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Let, fs.HomeFolder)
   MsgBox CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Get)
   var = CallByName(uno, "getDisplayDirectory", _Get)
 End Sub

Modul Calc.Maths


 Option Compatible ' modul Calc.Maths
 Option Explicit
 
 Public Function Multiply(ParamArray args() As Double) As Variant
   ''' Vynásobí proměnlivý počet čísel '''
   Dim ndx As Integer
   If UBound(args) >= 0 Then
     Multiply = 1.0
     For ndx = 0 To UBound(args)
       Multiply = Multiply * args(ndx)
     Next ndx
   End If
 End Function 'Calc.Maths.Multiply()

Podpořte nás!