Funkce SYD [VBA]

Vrátí hodnotu aritmetického degresivního odpisu.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Cost je počáteční hodnota majetku.

Salvage je hodnota majetku na konci odpisů.

Life je odpisové období určující počet období na odpis aktiva.

Period je číslo období, za které se odpisy počítají.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Vypočítá roční odpisy aktiva o hodnotě 10 000 dolarů
REM na začátku 1. roku a se zůstatkovou hodnotou 1000 dolarů po 5 letech.
Dim syd_yr1 As Double
REM Vypočítá odpisy během 1. roku.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 ' syd_yr1 se nyní rovná 3000.
End Sub

Podpořte nás!