Funkce SLN [VBA]

Vrátí lineární odpisy aktiva za dané období. Hodnota odpisu během období je konstantní.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Cost je počáteční hodnota majetku.

Salvage je hodnota majetku na konci odpisů.

Life je odpisové období určující počet období na odpis aktiva.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM Vypočítá roční odpisy aktiva o hodnotě 10 000 dolarů
REM na začátku 1. roku a se zůstatkovou hodnotou 1000 dolarů po 5 letech.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
print y_dep ' vrátí 1500.
End Sub

Podpořte nás!