Funkce MIRR [VBA]

Vypočítá modifikované vnitřní výnosové procento řady investic.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Values(): Pole peněžních toků představující řadu plateb a příjmů, v níž záporné hodnoty znamenají platby a kladné hodnoty příjmy. Pole musí obsahovat alespoň jednu zápornou a alespoň jednu kladnou hodnotu.

Investment: je úroková sazba investic (záporné hodnoty pole).

ReinvestRate: úroková sazba reinvestic (kladné hodnoty pole).

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print mirrValue ' vrátí 94,16, modifikované vnitřní výnosové procento peněžního toku.
End Sub

Podpořte nás!