Funkce Format

Převede číselný výraz na řetězec a ten upraví podle zadaného formátu.

Syntaxe:


Format(expression [, format As String]) As String

Parametry:

expression: Číselný výraz, který chcete převést na formátovaný řetězec.

format: Řetězec, který určuje formátovací kód pro číslo. Je-li format vynechán, funguje funkce Format podobně jako funkce LibreOffice Basic Str().

Návratová hodnota:

Textový řetězec.

Formátovací kódy

Následující seznam popisuje kódy, které je možné použít k formátování číselného výrazu:

0: Pokud má expression na pozici, kde je v kódu format 0, číslici, zobrazí se číslice, jinak se zobrazí nula.

Pokud má expression méně číslic, než je počet nul v kódu format (před či za desetinnou čárkou), zobrazí se nuly navíc na začátku nebo na konci. Pokud má expression před desetinnou čárkou více číslic než počet nul v kódu format, číslice navíc se zobrazí bez formátování.

Desetinná část hodnoty expression se zaokrouhlí podle počtu nul, které jsou kódu format za desetinným oddělovačem.

#: Pokud expression obsahuje v kódu format na pozici znaku # číslici, tato číslice se zobrazí, jinak se na této pozici nezobrazí nic.

Tento symbol má stejnou funkci jako 0, kromě toho, že se úvodní a koncové nuly nezobrazí, je-li v kódu format více znaků # než číslic v expression. Zobrazí se pouze relevantní číslice daného výrazu expression.

.: Zástupný znak pro desetinný oddělovač.

Pokud kód format obsahuje zástupné znaky # pouze nalevo od tohoto symbolu, budou čísla menší než 1 začínat desetinnou čárkou. Pokud chcete u zlomkových čísel vždy zobrazit úvodní nulu, použijte 0 jako zástupný znak pro první číslici nalevo od desetinné čárky.

%: Vynásobí expression číslem 100 a vloží znak procenta (%) na místo, kde se expression nachází v kódu format.

E- E+ e- e+ : Pokud kód format obsahuje alespoň jeden zástupný znak pro číslici (0 nebo #) napravo do symbolu E-, E+, e- nebo e+, expression se naformátuje podle vědeckého (exponenciálního) formátu. Mezi číslo a exponent se vloží písmeno E nebo e. Počet zástupných znaků vpravo symbolu určuje počet číslic exponentu.

Je-li exponent záporný, zobrazí se bezprostředně před exponentem s E-, E+, e-, e+ znaménko minus. Je-li exponent kladný, zobrazí se znaménko plus pouze před exponenty s E+ nebo e+.

Oddělovač tisíců se zobrazí, pokud kód format obsahuje oddělovač obklopený zástupnými znaky pro číslice (0 nebo #).

Použití tečky jako oddělovače tisíců nebo desetinného oddělovače závisí na místním nastavení. Když zadáváte číslo přímo do kódu Basic, vždy používejte tečku jako desetinný oddělovač. Podle místního nastavení vašeho systému se zobrazí skutečný desetinný oddělovač.

- + $ ( ) mezera: Plus (+), mínus (-), dolar ($), mezera nebo závorky zadané v kódu format se zobrazí jako znaky.

Chcete-li zobrazit jiné znaky, musíte jim předřadit zpětné lomítko (\) nebo je uzavřít do uvozovek (" ").

\ : Zpětné lomítko zobrazí přímo další znak v kódu format.

Znaky v kódu format, které mají zvláštní význam, lze jako znaky zobrazit, pouze pokud před ně přidáte zpětné lomítko. Samotné zpětné lomítko se nezobrazí, pokud nezapíšete dvojité zpětné lomítko (\\).

Znaky, před které musíte přidat zpětné lomítko, aby se zobrazily přímo jako znaky, jsou formátovací znaky pro datum a čas (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), formátovací znaky pro čísla (#, 0, %, E, e, čárka, tečka) a formátovací znaky pro řetězce (@, &, <, >, !).

Také je možné použít následující předem definované formáty čísla. Kromě "General Number" se všechny předem definované formáty zobrazují jako čísla zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

Pokud používáte předem definované formáty, musí být název formátu uveden v uvozovkách.

Předem definovaný formát

General Number: Čísla se zobrazí, jak jsou zadána.

Currency: Vloží před číslo znak dolaru a záporná čísla uzavře do závorek.

Fixed: Zobrazí před desetinným oddělovačem alespoň jednu číslici.

Standard: Zobrazí čísla s oddělovačem tisíců.

Percent: Vynásobí číslo 100 a přidá k číslu znak procent.

Scientific: Zobrazí čísla ve vědeckém formátu (např. 1.00E+03 místo 1000).

Kód format lze rozdělit na tři části oddělené středníky. První část určuje formát pro kladná čísla, druhá pro záporná čísla a třetí pro nulu. Pokud určíte jen jeden kód format, použije se pro všechna čísla.

Národní prostředí použité pro formátování čísel, dat a měny v jazyce LibreOffice Basic můžete nastavit v - Jazyková nastavení - Jazyky. Ve formátovacích kódech se jako zástupný znak pro desetinný oddělovač používá vždy tečka (.), která se při zobrazení nahradí odpovídajícím znakem podle národního prostředí.

Totéž platí pro národní prostředí formátu data, času a měny. Formátovací kódy se interpretují a zobrazí podle aktuálního národního prostředí.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' když zadáváte čísla v kódu Basic, vždy jako desetinný oddělovač používejte tečku
    ' zobrazí 6,328.20 pro anglické a 6.328,20 pro německé národní prostředí
End Sub

Podpořte nás!