Převod ASCII/ANSI v řetězcích

Následující funkce převádejí řetězce mezi kódy ASCII a ANSI.

Funkce Asc (BASIC)

Vrátí ASCII (American Standard Code for Information Interchange) prvního znaku v řetězci.

Funkce Chr

Vrátí znak odpovídající zadanému kódu.

Funkce Str

Funkce Str převede obsah proměnné na řetězec. Umožňuje zpracovat číselné hodnoty, data, řetězce a hodnoty měny.

Kladná čísla jsou uvozena mezerou, záporná znaménkem minus.

note

Pro číselné hodnoty je řetězec vrácený funkcí Str nezávislý na národním prostředí. V případě potřeby se proto použije jako desetinný oddělovač tečka.


Je-li předán jako argument řetězec, vrátí se beze změny.

Data se převedou na řetězce závisející na národním prostředí.

Funkce Val

Pomocí funkce Val převedete řetězec představující číslo na číselný datový typ.

note

Řetězec předaný funkci Val je nezávislý na národním prostředí. To znamená, že čárky jsou považovány za oddělovače tisíců a tečky za desetinné oddělovače.


Funkce CByte

Převede řetězec nebo číselný výraz na typ Byte.

Podpořte nás!