Funkce IsUnoStruct

Vrátí True, je-li daný objekt Uno struct.

Syntaxe:

IsUnoStruct( Uno type )

Návratová hodnota:

Boolean

Parametry:

Uno type : A UnoObject

Příklad:


Sub Main
Dim bIsStruct
' Inicializuje službu
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct ' Zobrazí False, protože oSimpleFileAccess NENÍ struct
' Inicializace vlastnosti struct
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )
MsgBox bIsStruct ' Zobrazí True, protože aProperty je struct
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' Zobrazí False, protože 42 NENÍ struct
End Sub

Podpořte nás!