Funkce CBool

Převede výraz nebo sadu výrazů na booleovskou hodnotu. Výraz je složen z řetězců, čísel a operátorů. Je možné použít porovnávací, logické nebo matematické operátory.

Syntaxe:


 CBool (expression As Variant) As Boolean

expression může být číslo nebo sada složených výrazů.

Návratová hodnota:

Boolean

Parametry:

expression: Logický výraz, matematický vzorec, číselný výraz nebo sada výrazů složená pomocí operátorů. Během vyhodnocování výrazu mají logické operátory vyšší prioritu než porovnávací a ty mají vyšší prioritu než matematické.

Expression může být číslo nebo matematický vzorec. Pokud je roven 0, je vrácena hodnota False, jinak je vrácena hodnota True.

Je možné kombinovat více výrazů, například expr1 [[{operator] expr2]..]. expr1 and expr2 mohou být řetězce nebo číselné výrazy, které chcete vyhodnotit. Funkce CBool výrazy zkombinuje a vrátí buď hodnotu True, nebo False. operator může být matematický, logický nebo porovnávací operátor.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

V následujících příkladech funkce CBool vyhodnotí logický výraz, matematický vzorec a návratovou hodnotu funkce Instr. Tato funkce kontroluje, zda text zadaný uživatelem obsahuje znak „a“.


Sub ExampleCBool
  Print CBool( 1>2 Xor 44 ) ' výsledkem je True
  Print CBool( expression := 15 /2 -7.5 ) ' výsledkem je False, protože je výraz roven 0
  txt = InputBox("Zadejte krátkou větu:")
  ' Zjistí, zda se ve větě vyskytuje „a“.
  ' Namísto řádku s příkazem
  ' If Instr(Input, "a")<>0 Then...
  ' se použije funkce CBool takto:
  If CBool(Instr(txt, "a")) Then
    MsgBox "V zadané větě se vyskytuje znak „a“!"
  EndIf
End Sub

Podpořte nás!