Proměnné

Pomocí následujících příkazů a funkcí je možné pracovat s proměnnými. Tyto funkce je možné použít pro deklaraci a definování proměnných, převod proměnných mezi typy nebo pro určení typu proměnné.

Funkce CCur

Převede řetězec nebo číslo na měnu. Pro zobrazení oddělovačů a symbolů měny bude použito nastavení národního prostředí.

Funkce CBool

Převede výraz nebo sadu výrazů na booleovskou hodnotu. Výraz je složen z řetězců, čísel a operátorů. Je možné použít porovnávací, logické nebo matematické operátory.

Funkce CDate

Převede řetězcový nebo číselný výraz na datum.

Funkce CDec

Konvertuje řetězec nebo číslo do desítkové soustavy.

Funkce CDbl

Převede libovolný řetězec nebo číselný výraz na hodnotu typu double.

Funkce CInt

Převede libovolný řetězec nebo číselný výraz na celé číslo.

Funkce CLng

Převede libovolný řetězec nebo číselný výraz na dlouhé celé číslo.

Příkaz Const

Definuje jeden nebo více identifikátorů jako konstanty.

Funkce CSng

Převede libovolný řetězec nebo číselný výraz na datový typ Single.

Funkce CStr

Převede libovolný číselný výraz na řetězec.

Funkce CVar

Konvertuje řetězec nebo číselnou hodnotu na typ Variant.

Funkce CVErr

Konvertuje řetězec nebo číselnou hodnotu na podtyp typu Variant "Error".

Příkaz DefBool

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, příkaz DefBool nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Příkaz DefCur

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, příkaz DefCur nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Příkaz DefDate

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, příkaz DefDate nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Příkaz DefDbl

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Příkaz DefErr

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, příkaz DefErr nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Příkaz DefInt

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Příkaz DefLng

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Příkaz DefObj

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Příkaz DefSng

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, příkaz DefSng nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Příkaz DefStr

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, příkaz DefStr nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Příkaz DefVar

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Příkaz Dim

Deklaruje proměnné nebo pole.

Příkaz ReDim

Deklaruje nebo znovu definuje proměnné nebo pole.

Příkaz Type

Definuje datové struktury, které nepatří mezi UNO.

Funkce IsArray

Určuje, zda je proměnná pole.

Funkce IsDate

Ověří, zda lze řetězec nebo číselný výraz převést na typ Date.

Funkce IsEmpty

Ověří, zda proměnná typu Variant obsahuje hodnotu Empty. Hodnota Empty říká, že tato proměnná není inicializována.

Funkce IsError

Testuje, zda proměnná obsahuje chybovou hodnotu.

Funkce IsNull

Ověří, zda proměnná typu Variant obsahuje speciální hodnotu Null, která sděluje, že proměnná neobsahuje data.

Funkce IsNumeric

Ověří, zda je výraz číslo. Je-li výraz číslo, vrátí funkce True, jinak vrátí False.

Funkce IsObject

Ověří, zda je proměnná objektem, a nikoliv primitivním datovým typem jako datum, číslo nebo text. Pokud proměnná objektem je, funkce vrátí True, v opačném případě vrátí False.

Funkce LBound

Vrátí dolní hranici pole.

Funkce UBound

Vrátí horní hranici pole.

Příkaz Let

Přiřadí proměnné určitou hodnotu.

Funkce Array

Vrátí typ Variant s datovým polem.

Funkce DimArray

Vrátí pole typu Variant.

Příkaz Erase

Ruší obsah elementů polí s pevnou velikostí a uvolňuje paměť využitou poli s dynamickou velikostí.

Příkaz Option Base

Definuje nejnižší index pro pole jako 0 nebo 1.

Příkaz Option Explicit

Určuje, že je třeba každou proměnnou v programu explicitně deklarovat příkazem Dim.

Příkaz Public

Deklaruje proměnnou na úrovni modulu (tj. ne do procedury nebo funkce), takže je přístupná ve všech knihovnách a modulech.

Klíčové slovo Global

Deklaruje proměnnou na globální úrovni (tj. ne do procedury nebo funkce), takže je přístupná ve všech knihovnách a modulech aktuálního sezení.

Příkaz Static

Deklaruje proměnnou na úrovni podprogramu v rámci procedury nebo funkce, takže hodnota proměnné je platná i po ukončení procedury či funkce. Také platí konvence příkazu Dim.

Funkce TypeName a VarType

Vrátí řetězec nebo číselnou hodnotu obsahující informace o proměnné.

Příkaz Set

Nastaví odkaz na proměnnou.

Funkce FindObject

Umožňuje za běhu adresovat objekty pomocí parametru s názvem objektu.

Funkce FindPropertyObject

Touto funkcí lze prostřednictvím názvu objektu při provádění programu adresovat objekty jako parametr řetězce.

Optional (v příkazu Function)

Umožňuje definovat nepovinné parametry funkce.

Funkce IsMissing

Testuje, zda byla funkce volána s volitelným parametrem.

Funkce HasUnoInterfaces

Testuje, zda objekt Basic Uno podporuje určitá rozhraní Uno.

Funkce EqualUnoObjects

Vrátí True, pokud dva určené Basic Uno objekty představují stejnou instanci Uno objektu.

Funkce IsUnoStruct

Vrátí True, je-li daný objekt Uno struct.

Podpořte nás!