Příkaz Exit

Ukončí Do...Loop, For...Next, funkci, vlastnost nebo proceduru.

Syntaxe:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parametry:

Exit Do

Je platné pouze v příkazu Do...Loop a ukončí smyčku. Běh programu pokračuje příkazem, který následuje za příkazem Loop. Pokud jsou příkazy Do...Loop vnořeny, předá se řízení smyčce na vyšší úrovni.

Exit For

Platné pouze uvnitř smyčky For...Next pro ukončení smyčky. Běh programu pokračuje příkazem, který následuje za příkazem Next. Pokud jsou příkazy smyčky vnořeny, předá se řízení smyčce na vyšší úrovni.

Exit Function

Okamžitě ukončí Function. Provádění programu pokračuje příkazem, který následuje po volání Function.

Exit Property

Okamžitě ukončí Property. Provádění programu pokračuje příkazem, který následuje po volání Property.

Exit Sub

Okamžitě ukončí proceduru. Provádění programu pokračuje příkazem, který následuje po volání Sub.

Ikona poznámky

Příkaz Exit neurčuje konec struktury, nepleťte si jej s příkazem End.


Příklad:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Naplní pole testovacími údaji
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' LinSearch hledá v TextArray:sList() položku TextEntry:
' Vrátí index záznamu nebo 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' nalezeno sItem
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Podpořte nás!