Příkaz Sub

Definuje podprogram.

Syntaxe:

Diagram příkazu Sub


[Private | Public] Sub name[(argument1 [As typename][, argument2[char][,...]])]
  ' příkazy
  [Exit Sub]
  ' příkazy
End Sub

Parametry:

název: Název podprogramu.

argumenty: Nepovinné parametry předávané podprogramu.

Fragment argumentu

Fragment argumentů


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametry

Optional: Tento argument není povinný.

ByRef: Tento argument je předáván odkazem. Jedná se o výchozí nastavení.

ByVal: Tento argument je předáván hodnotou. Jeho hodnota může být volaným podprogramem změněna.

char: Znak deklarace typu.

typename: Název primitivního datového typu. Lze uvést také typy definované v knihovně nebo v modulu.

= expression: Určuje výchozí hodnotu argumentu, odpovídající deklarovanému typu. Každý argument s výchozí hodnotou je nutné označit jako Optional.

ParamArray: Použijte jej v případě, že není znám počet parametrů. Typickým případem jsou uživatelem definované funkce v Calcu. Použití ParamArray by se mělo omezit na poslední argument procedury.

tip

Použití možnosti ParamArray nebo = expression vyžaduje, aby bylo před spustitelným programem v modulu zadáno Option Compatible.


warning

Při použití volby Option VBASupport 1 se argumenty, které jsou označeny jako Optional, ale nemají výchozí hodnotu (= expression), se inicializují podle svých datových typů (kromě typu Variant).


Fragment názvu typu

Fragment primitivních datových typů


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
Fragment znaku

Fragment znaku deklarace typu


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Příklady:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Naplní pole testovacími údaji
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Linsearch vyhledá v TextArray:sList() položku TextEntry:
' Návratová hodnota je index záznamu nebo 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' nalezeno sItem
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Podpořte nás!