Funkce Choose

Vrátí vybranou hodnotu ze seznamu argumentů.

Syntaxe:


  Choose (Index As Integer, Expression1[, Expression2, ... [, Expression_n]]) As Variant

Návratová hodnota:

Variant. Hodnota určená parametrem Index.

Parametry:

Index: Jakýkoliv číselný výraz zaokrouhlený na celé číslo. V tomto parametru lze zadat celočíselné hodnoty od 1, které určují, která z možných voleb se má vrátit.

Expression1, Expression2, …, Expression_n: Výrazy představující každou z možných voleb.

Funkce Choose vrátí hodnotu ze seznamu výrazů podle hodnoty indexu. Je-li Index = 1, funkce vrátí první výraz ze seznamu, je-li Index = 2, vrátí druhý výraz ze seznamu atd.

Je-li hodnota indexu menší než 1 nebo větší než počet výrazů v seznamu, vrátí funkce hodnotu Null.

Pokud nejsou parametry zadány, nastane chyba #5. V případě, že je Index roven hodnotě Null, nastane chyba #13.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

13 Datové typy nesouhlasí

Příklad:

Následují příkaz používá funkci Choose k výběru řetězce z několika řetězců, které představují nabídku programu:


Sub ExampleChoose
    Print ChooseMenu(2) ' "Save Format"
    MsgBox Choose(index :=  -5, 9, "Basic", PI) ' Null
    MsgBox Choose(index := 3.14, 9, "Basic", PI) ' PI
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")
End Function

Podpořte nás!