Příkaz GoSub...Return

Zavolá podprogram, který je určen návěstím u příkazu Sub nebo Function. Příkazy následující po názvu se spouští, dokud program nenarazí na příkaz Return. Poté program pokračuje příkazem následujícím po příkazu GoSub.

Syntaxe:


GoSub návěstí[:]

Parametry:

návěstí: Identifikátor řádku udávající, kde má spuštěný program pokračovat. Návěstí se nachází v téže oblasti platnosti jako funkce, k níž náleží.

Příkaz GoSub zavolá místní podprogram určený návěstím. Návěstí musí končit dvojtečkou (":").


 Sub/Function foo
   ' příkazy
   GoSub label
   ' příkazy
   Exit Sub/Function
 label:
   ' příkazy
   Return
 End Sub/Function
Ikona upozornění

Pokud program narazí na příkaz Return, kterému nepředchází GoSub, LibreOffice Basic vrátí chybovou zprávu. Pomocí Exit Sub nebo Exit Function zajistíte, že program opustí Sub nebo Function před dosažením příkazu Return.


Následující příklad demonstruje použití GoSub a Return. Dvojitým spuštěním části programu se vypočte odmocnina dvou zadaných čísel.

Příklad:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Zadejte první číslo: ","Číselný vstup"))
  iInputb = Int(InputBox("Zadejte druhé číslo: ","Číselný vstup"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Odmocnina z";iInputa;" je";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Odmocnina z";iInputb;" je";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Podpořte nás!