Příkaz While...Wend

Když program narazí na příkaz While, ověří podmínku. Je-li podmínka False, program pokračuje přímo příkazem následujícím za příkazem Wend. Je-li podmínka True, provádí se smyčka, dokud program nenarazí na Wend a poté přejde zpět na příkaz While. Smyčka se spouští stále znovu, dokud je podmínka True.

Na rozdíl od příkazu Do...Loop není možné smyčku While...Wend přerušit pomocí příkazu Exit. Nikdy neukončujte smyčku While...Wend příkazem GoTo. Pokus o takovou akci způsobí běhovou chybu.

Smyčka Do...Loop je flexibilnější než While...Wend.

Syntaxe:

Syntaxe While


  While Condition [statements] Wend

Příklad:


 Sub ExampleWhileWend
   Dim stext As String
   Dim iRun As Integer
   sText ="Toto je text"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1) = Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Text encoded"
 End Sub

Příkaz Do...Until nebo Do...While

Příkaz Exit

Podpořte nás!