Příkaz While...Wend

Když program narazí na příkaz While, ověří podmínku. Je-li podmínka False, program pokračuje přímo příkazem následujícím za příkazem Wend. Je-li podmínka True, smyčka se provádí, dokud program nenarazí na Wend a poté skočí zpět na While. Je-li podmínka stále True, smyčka se spustí znovu.

Na rozdíl od příkazu Do...Loop, není možné smyčku While...Wend přerušit pomocí Exit. Nikdy neukončujte smyčku While...Wend příkazem GoTo. Pokus o takovou akci způsobí chybu.

Smyčka Do...Loop je flexibilnější než While...Wend.

Syntaxe:


While Podmínka [Příkaz] Wend

Příklad:


 Sub ExampleWhileWend
 Dim stext As String
 Dim iRun As Integer
   sText ="Toto je krátký text"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     if Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Text encoded"
 End Sub

Podpořte nás!