Příkaz If...Then...Else

Určuje jeden či více bloků příkazů, které chcete spustit, pouze je-li daná podmínka nebo výraz True.

Syntaxe:

Příkaz If...EndIf

Fragment ElseIf

Fragment Else


 If condition Then 
   statements
 [{ElseIf|Else If} expression Then
   statements]
 [Else 
   statements]
 {EndIf|End If}

Místo Else If můžete psát ElseIf, místo End If můžete psát EndIf.

tip

Pokud použijete v každém bloku jediný příkaz, lze If zkrátit na jeden řádek. If condition Then statement [Else statement]

Parametry:

Příkaz If...Then spustí blok příkazů v závislosti na dané podmínce. Když LibreOffice Basic narazí na příkaz If, ověří podmínku. Je-li podmínka True, spustí se všechny následující příkazy až do příštího příkazu Else nebo ElseIf. Je-li podmínka False a následuje příkaz ElseIf, LibreOffice Basic ověří podmínku a spustí následující příkazy, je-li podmínka True. Je-li False, program přeskočí příkazy až k dalšímu příkazu ElseIf nebo Else. Příkazy následující za příkazem Else se spustí pouze tehdy, nebyla-li žádná z předchozích podmínek True. Po vyhodnocení všech podmínek a spuštění odpovídajících příkazů pokračuje program příkazy následujícími po EndIf.

Možné je do sebe vložit více příkazů If...Then.

Příkazy Else a ElseIf jsou volitelné.

Ikona upozornění

Pomocí příkazů GoTo a GoSub je možné vyskočit z bloku If...Then, ale není možné skočit do struktury If...Then.


Příklad:

Následující příklad vám umožní zadat datum konce trvanlivosti výrobku a určí, zda již toto datum bylo překročeno.


Sub ExampleIfThenDate
  Dim sDate As String
  Dim sToday As String
  sDate = InputBox("Zadejte trvanlivost (MM.DD.YYYY)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Trvanlivost již vypršela"
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Trvanlivost ještě nevypršela"
  Else
    MsgBox "Datum trvanlivosti je dnes"
  End If
End Sub

Příkaz Select Case

Funkce Iif nebo Switch

Podpořte nás!